12
Kuyie nti tiè nti kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ
Ti yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tɑ̃́ Kuyie mbɛ̀ sũmu mɛdiɛ̀ nkɛ í sénní. Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ ti dootóo dɛ̀ɛ̀ ti dítìnko nɛ̀ mɛyɛi mɛ̀ɛ̀ ti cɑɑti mɛcɑ̃ɑ̃ mmɛcɑ̃ɑ̃ kɛ́ncokù kɛ wɛ̃́ɛ̃̀rì kɛ tũ nkucɛ Kuyie nti bɛnkɛ kù. Yóunɛ̀ kɛ̀ ti nkérí kɛ wetí Yesu wèè ti kpetɛ́ Kuyie nkó kucɛ, ò yóó ti teennɛ̀mu kɛ̀ tí tuɔkɛ kumɑ̀nku. Weè yie nkɛ kú ifɛi kó mukṹṹ nkudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀ ò do yɛ̃́ ò tɑti mɛ̀mmɛ diwɛ̀ì miɛkɛ. Di mmɔ̀nnì kɛ kɑri Kuyie mbɑkù yoú dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì.
Wéntɛ́nɛ̀ bɛnitiyɛibɛ bɛ̀ɛ̀ í ò dɔ́ bɛ̀ ò fɛ̃́ũ mmɛ̀ɛ̀ botí, kɛ̀ dɛ̀ɛ yɑ́úkùnnɛ di kɔ̃̀ntì kɛ́ di duɔ́ mmuwɛ̃rímú. Di mɑùnɛ̀mu mɛyɛi, di nɛ́ mu nyí mɑ̀ kɛ tùɔ̀kɛ mukṹṹ. Di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nKuyie mbɛ́i ntì kɛ tú:
Kɛ̀ kù yũ̀ɔ̃́ nhɑ to,
ɑ miɛkɛ bɑ́ɑ́ pɛikɛ
kɛ̀ kù dɑ tié nhɑ yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ɑ́ cɑɑ̀rɛ̀.
Kuyie nhɔ̃ɔ̃ yṹɔ̃́ nkù dɔ́ wè kó ditoò ndi,
kɛ́tié nwèè tu ku birɛ.
Kɛ̀ Kuyie ndi tiè ndí mmi. Di tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nku bí dɛɛ̀ te kɛ̀ kù di tiè. We ndɔ́ o birɛ kɛ í ndɛ̀ tiè? Kuyie ntièmmu bɛ̀ɛ̀ tu ku bí, kɛ̀ kù í di tiè ndi tú ipocɛ̃mbí nyi. Ti do dò nyibí kɛ̀ ti yɛmbɛ̀ ti tièmmu, kɛ̀ ti bɛ̀ dé. Ti dò nkɛ́nyíémmu Kuyie nkpɛti kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ti yɛmbɛ̀ kpɛti. 10 Ti yɛmbɛ̀ do ti tiè mbɛ̀ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí nku dimɔ̀nnì sɑ́m̀pɔ́ miɛkɛ, Kuyie nkuu mɛ nti tiè nti kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ, kɛ dɔ́ ti wenkɛ kù wennimɛ̀. 11 Kɛ̀ bɛ̀ dɑ tiè ndɛ̀ ɔ̃ ndò ndɛ̀ yóumu, kɑ̀ɑ yie nhɑ yɑ̀ dɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɑ̀ɑ borimɛ nwenni kɑ̀ɑ mmɔkɛ diwɛ̀ì.
Ti bo nyɛ̃́mɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ yetɛ Kuyie nkpɛti
12 Kpénkùnnɛnɛ̀ tũnkɛ́ di bɑɑ̀ ndɛ̀ɛ̀ ɔ̀ɔ̀tɛ kɛ́tɛ̃ĩ́ ndi núù nyɛ̀ɛ̀ bɔ̀ɔ̀tɛ̀. 13 Nkérínɛ̀ kucɛ kùù ɛ̀ri, kɛ̀ yɛcĩɛ̃̀ ntɑ̀ɑ̀kɛ dɔkɛ bɑ́ɑ́ tutɛ, ì pètìnkɛɛ sɛ́ítɛ́.
14 Yetɛnko kɛ́nwɑnti kɛ́nnɑɑtinɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ́nwenni pɑ́íí. Kɛ̀ dɛ̀ í dò mmɛmmɛ, di bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yɑ̀ Kuyie. 15 Nyɛ̃́nɛ̀ kòò mɔù di miɛkɛ bɑ́ɑ́ pɑɑ nhomɑ́ɑ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ fɛkɛ̃̀nfɛ̀ tiifɛɛ yɛ̀ o miɛkɛ kɛ̀ fɛ dɔ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ bɛtɔbɛ̀. 16 Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ bɑ́ ndɔutinɛ̀ ditɔbɛ̀, òmɔù bɑ́ɑ́ senkɛ̀rì Kuyie nkó kucɛ. Esɑyu do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛ́ceetɛnɛ̀ dicɑbuu Mpo ɔ̃ nte dɛ̀. 17 Ò wɛ̃̀tɛ kɛ ndɛ̀ dɔ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́mbɑ́ɑ́ nhò cicɛ kɛ kuɔ̀ ndɛ̀ mɛ nyí nyie.
18 Di í yɑ̀ dɛkɔ̃mbɔ̀dorikpɛrɛ Isidɑyɛɛribɛ do yɑ̀ dɛ̀ Sinɑii tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, muhɑ̃ɑ̃́ ndo cɔ́u ndɛ̀ kɛ̀ kuyukú fĩ, kɛ̀ dibiìnnì bo nɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ kó kuyɑɑkù, 19 kɛ̀ siheú kuɔ̀ nkɛ̀ Kuyie mpɛ́ú mɛtɑmmɛ̀, kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò, kɛ̀ bɛ̀ kù bɑ̀ɑ́ nkɛ tú kù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ bɛ̀ bɛ́innɛ̀. 20 Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do í nɑmɛ̀ kɛ́tɔ dinùù Kuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ dì kɛ tú: Kòo nìtì yoo fɛɔ̃̀fɛ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ kó ditɑ̃rì bɛ̀ɛ ò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. 21 Dɛ̀ do do Mɔyiisi kɔ̃m̀bùɔ̀tì nti kòo bɛ́i kɛ dɔ̀: Kufɔ̃wɑɑ́ nkuù m pĩ nkɛ̀ n kpeutí.
22 Díndi mɛ nkɔ̀tɛní ditɑ̃rì bɛ̀ tu dìndi Siyɔ̃ɔ̃, Kuyie nkùù duɔ̀ mmufòmmu ku ɛì, dɛ kó dihɛì tu kɛĩ́nkɛ̀ kóo Sedisɑdɛmmu nwe, Kuyie ntɔ̃rɛ̀ tìkú dɛ̀ pɛ́u kɛ yɑ̃nku kɛ kù sɑ̃ntí. 23 Díndi wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kuyie mbí ketiyì nyi, ìì yètɛ̀ wɑ̃̀ri kɛĩ́nkɛ̀. Kɛ tɔ̀ɔ́nnɛ̀ Kuyie nkùù bekùnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. Kɛ tɔ̀ɔ́nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wetí kɛ wenkɛ pɑ́íí. 24 Kɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Yesu wèè tɑ̀unko Kuyie nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀, kòo yĩ̀ĩ̀ nti ɔ̀útɛ́ kɛ ti cĩ́ɛ̃nko. Mɛ̀ í dònnɛ̀ Abɛɛri kɔ̃mɛ mɛ̀ɛ̀ do dɔ́ kɛ́pɛitɛ.
25 Dɔɔ̀nɛ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀, kɛ́kéntɛ́ wèè di nɑ́ɑ́nnɛ̀. Di bɑ́ ndònnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, bɛ̀ɛ̀ do yetɛ Kuyie nkpɛti Mɔyiisi bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì kɛ̀ kùu bɛ̀ potɛ́. Kɛ̀ bɛ̀ do yetɛ ku kpɛti kɛ̀ kùu bɛ̀ potɛ́, kɛ̀ ti yetɛ Yesu ò múnkɛ yóó ti potɛ́mu. Ti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yentɛ́nɛ̀ Kuyie nkùù bo kɛĩ́nkɛ̀ kɛ ti nɑ́ɑ́nnɛ̀nní. 26 Kù do nɑ́ɑ́ nditɑ̃rì Sinɑii ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ sɑ̃̀ntimu, kɛ ti nɑ́ɑ́ nyíe nkɛ tú kù yóó yíɛ́ sɑ̃ntɛ̀mu kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀. 27 Dɛ kó tinɑ́ɑǹtì bɛnkú kɛ dò nKuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ yóó sɑ̃ntɛ̀mu kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́, dɛ̀ɛ̀ í sɑ̃nti kɛ̀ dɛ̀ nkpɑɑ́.
28 Kuù bɛ́i nkɛ tú dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ í yóó sɑ̃ntɛ̀ dɛɛ̀ yó nkpɑɑ́, òmɔù í yóó nɑ kɛ́sɑ̃ntɛ̀ Kuyie nkó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu. Ti sɑ̃ntímu Kuyie ndɛ̀ kpɛ́í nkɛ kù bɑ̀ɑ́ nkù dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ kù dé. 29 Kɛ yɛ̃́ kɛ dò nKuyie ndònnɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmu kɛ cɔ́u ndɛmɔu.