13
Ti bo yĩ́mɛ̀ kɛ̀ Kuyie nti pɛ́nsìrì
Nsɔkɛ́nɛ̀ kɛ dɔ́ ditɔbɛ̀, kɛ dò ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀mɑ́ɑ̀ kɔbɛ. Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ́ncɔú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀, bɛ̀mɑbɛ̀ do mɛ nhɔ̃ nkɛ́cɔutɛ́ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í yɛ̃́ kɛ dò nKuyie ntɔ̃rɛ̀ nyɛ. Nyɛ̃́nɛ̀ tikpetíntì kpɛ́í, kɛ́ndò ndi bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ kpetí. Kɛ nyɛ̃́ bɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛ̀ kpɛ́í, kɛ́ndò mbɛ̀ wɛ̃ nkɛ di fɛ̃́ũnko.
Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ dò nKuyie nkuù ɑ̃nnɛ́ dipopuò, dì í dò ntí ndì cɑ̀ɑri. Onìtì nɛ̀ o pokù bɛ̀ nwetí bɛtɔbɛ̀. Kuyie nyóó bekɛ́nɛ̀mu bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔutinɛ̀ bɛ pobɛ̀ í tú bɛ̀ yoo bɛ dɑɑbɛ̀ í tú bɛ̀.
Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ́duɔ́ ndi yɛ̀mmɛ̀ idíítí, dɛ̀ ndi nɑɑti nɛ̀ di mɔkɛ dɛ̀. Kuyie mbɛ́immu kɛ tú kù í yóó di yóu, kù í yóó di bɔntóo. Dɛɛ̀ te bɑ́ wè kòo bo nɑ kɛ́bɛ́innɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ dɔ̀:
N Yiɛ̀ nKuyie nni nkómmúmu,
n yí dé dɛ̀mɑrɛ̀,
onìtì bo nɑ kɛ́ n dɔɔ̀ bɑ?
Nyɛ̃́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do di ni, bɛ̀ɛ̀ di nɑ̀kɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ̀ di kù yĩ̀ɛ̃́tɛ́ bɛ kpɛ́í, nwéínɛ̀ bɛ borimɛ do dòmmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ɑ kúnɛ̀ kɛ́ntɑ̃́ Kuyie mbɛ̀ do kù tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí. Yesu í ceeri, ò do dòmmɛ̀ ò mɛ ndò, kɛ yó mmɛ ndò nsɑ̃́ɑ̃̀. Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ itié nsɔ̃́ntíkɛ kpɛyi di fétìnnɛ, yóunɛ̀ kɛ̀ Kuyie ndi duɔ́ mmɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ ndi kpénkùnnɛ. Di bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́kpenkɛ di bɑɑ̀tì mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndi yo ndɛ̀ nɛ̀ di ci dɛ̀. Dɛ kó ikuɔ́ botí í teénnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ì tũ̀.
10 Ti mɔkɛmu ti kó diwũɔ̃tɔ̀nnì. Ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ́ mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ mutɔ̃mmú bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́di dɛ̀ɛ̀ dɑkɛ́ dɛ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 11 Bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ fíé iwũɔ̃ kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwèe tɑnnɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nyikuɔ́ nɛntì kó kufɑ̃́ɑ̃́ kɛ́mɔɔ Kuyie mmɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nnɛ̀ imɑɑ ndihɛì mɑ̀nku nku kɛ́cɔ́u. 12 Dɛɛ̀ te kɛ̀ Yesu ku dihɛì mɑ̀nku, kòo yĩ̀ĩ̀ nhɔ̀útɛ́ ti yɛi. 13 Ti kɔtɛnɛ̀ o borɛ̀ dihɛì mɑ̀nku, kóò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́di ifɛi ò di ì. 14 Kɛ yɛ̃́ ti í mɔkɛmɛ̀ kɛtenkɛ̀ kiɛ ndihɛì dìì yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀, ti wɑnti dìì kpɑɑní dìndi, dìì yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀.
15 Yóunɛ̀ kɛ̀ Yesu ti teennɛ̀, kɛ̀ yɛsɑ̃ɑ̃ nti kù sɑ̃ntí yɛ̀, ndònnɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ do feu ì Kuyie, kɛ̀ ti nkù sɑ̃ntí sɑ̃́ɑ̃̀. 16 Di nɛ́ bɑ́ɑ́ yóu di bo ndɔɔrimɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, di mpɑ̃ɑ̃ ndi kpɛrɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑ, Kuyie ndɔ́ yɛɛ̀ pɑ̃rɛ̀ botí.
17 Nyíénnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di ni bɛ kpɛti, kɛ́ntũ mbɛ tié, bɛɛ̀ dɑ̀kɛ di wɛ̃rɛ̀ kpɛ́í, kɛ yóó nɑ́kɛ́ Kuyie mbɛ̀ pĩ mùù tɔ̃mmú. Kɛ̀ di yíé mbɛ kpɛti bɛ̀ bo mpĩ́ mbɛ tɔ̃mmú nɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí. Kɛ̀ dɛ̀ í dò mmɛmmɛ bɛ̀ bo mmù pĩ nnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ̀ di pɑɑ̀ mucɔ̃́ntimu.
18 Mbɑ́ɑ́nnɛ̀ Kuyie nti kpɛ́í, ti yɛ̃́mu kɛ dò nti yɛ̀mmɛ̀ í ti bekùnɛ̀ tìmɑtì ĩ́nkɛ̀. Ti dɔ́ kɛ́ndɔɔri dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ ndɛ sɑ̃́ɑ̃̀. 19 Mbɑ́ɑ́nnɛ̀ Kuyie n kpɛ́í kɛ̀ n nɑ kɛ́kɔtoo bɑ̀mbɑ̀.
Mubɑ́ɑmmu
20 Kuyie nkuù te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu yɑ̃̀ńtɛ́, wèè ku kòo yĩ̀ĩ̀ ndɔ̀ɔ̀ mɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀, wèè di cɛ̃mmú opecɛ̃nti ɔ̃ ncɛ̃mmúmɛ̀ o pe. 21 Kuyie nkùù duɔ̀ ndiwɛ̀ì kù di teennɛ̀ kɛ̀ di ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkù dɔ́ di ndɔɔri mɛ̀, kù di teennɛ̀ kɛ̀ di ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ kù nɑɑti nɛ̀ Yesu wèè dɛu kɛ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀ o kó diyètìrì. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.
Mudɔummu sɔmmu
22 N kɔbɛ n di bɑ́ɑ́mmu kɛ tú dí mmi nkɛ́kéntɛ́ n di wɑ̃̀ri tìì nɑ́ɑǹtì, tì dɔkɛ í dɛu. 23 N kɔbɛ n dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ kɛ tú bɛ̀ kpetɛ́ ti kou Timɔntee. Kòò tùɔ̀kɛní mɛcɑ̃ɑ̃ nti bo nɛi kɛ́kɔtoo kɛ di yɑ̀.
24 Di dɔunko bɛ̀ɛ̀ di ni, kɛ́dɔunnɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛmɔu, ti kɔbɛ Itɑdii kɔbɛ di dɔunko. 25 Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nní ndi bonɛ̀ dimɔu!