Isɑku wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Isɑku weè wɑ̃̀ri dɛ kó dipɑ́tíri kɛ duɔ́ nKirisi kɔbɛ itié mbɛ̀ dò nkɛ́tũnnɛ ì kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ duɔ̀ mmɛdonnimɛ̀ yɛwe yɛmɔu kɔ̃mɛ Kirisi kou dò nkɛ́ntũmmɛ̀.
Kɛ̀ dɛ kó mɛdonnimɛ̀ bɛnkú ti bo ndòmmɛ̀ tidɑwɑntì miɛkɛ nɛ̀ tikpɑ̀tì miɛkɛ. Ti bo ndòmmɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ, yoo dibɔɔ̀ kó mɛsoùmmɛ̀ miɛkɛ. Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kuwedɔuncɛ mɔ́mmɔnku dò nkɛ́mbɛnkúmɛ̀ nɛ̀ ku dɔɔ̀rìmɛ̀ miɛkɛ nkɛ. Ti bo mbɑɑ̀tìmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀, fɛnɔ́ndɛǹfɛ̀ kó mɛdòmmɛ̀, dɛ ĩ́nkɛ̀ kó mɛciì, yɛkpɑ̀rɛ̀ nɛ̀ tɛfentɛ̀, ɑ bo kɛ̃́kùnnɛmɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀, mɛminnímɛ̀, mubɑ́ɑmmu. Dɛ kó dipɑ́tíri nɛ́ dɔkɛ ĩkú tìì ĩ́nkɛ̀ tiì tu: Ti bo mbɛnkúmɛ̀ ti tɑ̃́kùmɛ̀ nɛ̀ ti dɔɔ̀rìmɛ̀ miɛkɛ.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Mudɔummu 1:1
2. Mɛtɑ̃́kùmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ ɔ̃ nfííkú mɛbennímɛ̀ miɛkɛ, nɛ̀ Kuyie nkuù duɔ́mmɛ̀ mɛciì 1:2-8
3. Fɛdɑwɑnfɛ̀ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì 1:9-11
4. Mɛbennímɛ̀ nɛ̀ mɛyɑ́ɑ̀mɛ̀ 1:12-18
5. A bo keèmɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ tì yɛ̃mmɛ̀ 1:19-27
6. Ti bo ndɑkɛmɛ̀ kɛ bɑ́ mbɑɑ̀tì bɛnìtìbɛ̀ 2
7. Kirisi kou dòmmɛ̀ nkɛ́ndɑkɛ o nɔ́ndɛnfɛ̀ kpɛ́í 3:1-12
8. Kirisi kou dò nkɛ́ndòmmɛ̀ kutenkù kɔbɛ ììkɛ̀ 3:13-5:6
9. Itié nsɔnyi 5:7-20
1
Mudɔummu
Mí nyIsɑku Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bɛ kóo tɔ̃ntì, míì wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri, kɛ dɔu nKuyie nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ bo tipíìtì timɔu.
Ti bo mbɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie nkɛ tɑ̃́
N kɔbɛ kɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ di tùɔ̀kɛní dɛ̀ ndi nɑɑti. Di yɛ̃́mu kɛ dò nkɛ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ di sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ̀ di kpɑɑ́ tɑ̃́ Kuyie, dɛ mɔ̀nnì ndi di ɔ̃ɔ̃ mɔɔtɛmɛ̀ mɛminnímɛ̀. Yóunɛ̀ kɛ̀ di minnímɛ̀ɛ pĩ́ mmɛ tɔ̃mmú kɛ́tuɔkɛ mɛ mɑ̀nku kɛ̀ dí kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ kɛ̀ ku kpɛrɛ mɑrɛ̀ bɑ́ ndi dónnì. Kɛ̀ mɛciì ndòńtɛ́ òmɔù, wèe mɛ̀ mɔɔ Kuyie, ku nɔ̀ùtɛ̀ yɑ̀ɑmmu kɛ̀ kù pɑ̃ɑ̃ nnɛ̀ diwɛ̀ì kù bo mɛ̀ nhò pɑ̃. Ò bɑ́ mmɔ́ú kɛ yĩɛ̃̀kù, wè mmɔ́únɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, kòò yĩ̀ɛ̃̀kù ò dònnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ nyɛ kuyɑɑkù tèmmù yɛ̀ tipíìtì timɔu. Wèè mɔ̀ú kɛ yĩɛ̃̀kù o yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò nti Yiɛ̀ mbo ò pɑ̃ dɛ̀mɑrɛ̀. Dɛ yiɛ̀ mbotí yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ sũ, ò í yɛ̃́ ò dɔ́ dɛ̀.
Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ fɛdɑwɑnfɛ̀ dɛmɑ́ɑ̀ ndi Kuyie mborɛ̀
Diwɛ̀ì mbo bɛ̀ɛ̀ kpɑ bɛ kpɛrɛ, kɛ yɛ̃́ Kuyie nyóó bɛ̀ dɛ́úkùnnɛmɛ̀. 10 Bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ bɛ kpɛrɛ bɛ̀ nyɛ̃́ kɛ dò mbɛ kpɑ̀tì í tú tìmɑtì Kuyie mborɛ̀, tì yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mu mutepóó nhɔ̃ɔ̃ yotɛ mɛ̀ɛ̀ botí. 11 Kuyie nhɔ̃ɔ̃ tuɔ mmɛ̀ɛ̀ botí mutepóó nkɛ̀ mùu mɔ́tɛ́ kɛ́yotɛ, mɛɛ̀ botí nku bɛ̀ yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ kpɑ̀tìi deè.
Mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ nɛ̀ mɛsoùmmɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì
12 Dɛ̀ nnɑɑti mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ sɔ̃̀ńkɛ́ wè kòò fìíkú tei tei, kɛ yɛ̃́ mɛ̀ yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ kɛ̀ Kuyie nhò yietí mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, Kuyie nyɛ̃ nkù yóó duɔ́ mmù bɛ̀ɛ̀ kù tɑ̃́. 13 Kɛ̀ mɛsoùmmɛ̀ sɔ̃̀ńkɛ́ òmɔù ò bɑ́ɑ́ yĩ́ Kuyie nkuù te, Kuyie nyí soú nhòmɔù nɛ̀ mɛyɛi, kù í soú nhòmɔù. 14 Onìtì ɔ̃ɔ̃ yɑ̀mu kɛ́yɑɑ nkɛ̀ dɛ̀ɛ ò tɑnnɛ́ mɛsoùmmɛ̀ miɛkɛ. 15 Mɛyɑ́ɑmmɛ̀ mɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ púó nkɛ́pɛitɛ́ mɛyɛi, kɛ̀ mɛyɛi mpúó nkɛ́pɛitɛ́ mukṹṹ.
16 N kɔbɛ díndi n dɔ́ bɛ̀, di bɑ́ nsoú ndimɑ́ɑ̀. 17 Kuyie mpɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ tu yɛsɑ̀ɑ̀yɛ̀ nyɛ kɛ wenni, kù í ceeri, kuù dɔ̀ɔ̀ kuwenniku, dibiìnnì í bo ku borɛ̀. 18 Kuù mɛ̀ dɔ́ kɛ duɔ̀ mmufòmmu nɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì miɛkɛ, kɛ̀ ti bo ntú kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kó bɛketibɛ̀, bɛ̀ɛ̀ yóó kù dòntɛnɛ̀.
Ti bo nkemmumɛ̀ Kuyie nɑ́ɑǹtì kɛ dɔɔri tì yɛ̃mmɛ̀
19 Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ níí nkémmú mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ bɑ́ ncɑ̃ɑ̃ tinɑ́ɑǹtì, di miɛkɛ bɑ́ ncɑ̃ɑ̃ kɛ pɛ́íkú. 20 Wèè mɔ̀kɛ kɛmiɛkɛ wè í dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀. 21 Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nyóunɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ sĩ̀nkùnko onìtì nɛ̀ mɛborimɛ yɛimɛ, kɛ kɛ̃́kùnnɛ dimɑ́ɑ̀, kɛ́mpĩ́ nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Kuyie mbuɔtí tì di yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, tiì yóó di dɛɛtɛ́.
22 Ndɔɔrinɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì yɛ̃mmɛ̀. Kɛ̀ di tì kemmu kɛ í dɔɔri tì yɛ̃mmɛ̀ di soú ndimɑ́ɑ̀ ndi. 23 Wèè kèḿmú Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ í dɔɔri tì yɛ̃mmɛ̀ ò dònnɛ̀ wèè wèńtɛ́ wènwe tɛwéìtɛ̀ kɛ yɑ̀ ò dòmmɛ̀ pɑ́íí. 24 Kɛ ìtɛ́ kɛ yɛ̃̀nko dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nhò do dòmmɛ̀. 25 Wèè mɛ nsìékɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì tɛwéìtɛ̀ kɔ̃mɛ tìì dɛɛrí, kɛ í tì yɛ̃̀ nkɛ ti tũ̀ nweti weti, kɛ dɔɔri tì yɛ̃mmɛ̀, Kuyie mbo ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nho tɔ̃mmú mumɔu miɛkɛ.
26 Kòò mɔù yɛ̀mmɛ̀ dò nhò tu Kirisi kou kɛ í nɔ nkɛ pĩĩ nho nùù ò soú nhomɑ́ɑ̀ ndi kòo bɑ́ɑmmu tú dɛtetìrɛ̀. 27 Ti cicɛ Kuyie ndɔ́ wèè dɑ̀kɛ wènwe iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀ kpɛ́í nkɛ dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ yóu kutenkù kó mɛyɛi mmɛmɔu.