2
Kirisi kɔbɛ í dòmmɛ̀ kɛ́mmɔkɛ mɛbɑtimɛ̀
N kɔbɛ díndi bɛ̀ɛ̀ tũ̀ nti Yiɛ̀ nYesu Kirisi Kuyie ndɛ́úkùnnɛ wè, di bɑ́ mbɑɑ̀tì bɛnìtìbɛ̀. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ tɑnní di tíkú dɛ̀, kòò mɔù tu odítíkpɑ̀ɑ̀tì, kɛ ṹ mumɑ́mɑ́ɑ́ mmùù díítí kpeńnì, kɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì, kòo cĩ̀rì dɑ̀ɑ́tí tiyɑɑ̀cítì. Kɛ̀ di bɛnkɛ odítíkpɑ̀ɑ̀tì dikɑ̀rì sɑ̀ɑ̀rì kɛ yĩ: Kɑri diɛ ndikotikɑ̀rì. Kɛ nɑ̀kɛ́ ocĩ̀rì kɛ yĩ: Ncómmú dɛndɛ. Yoo di yĩ: Kɑroo kɛtenkɛ̀. Kɛ̀ di dɔɔri mɛmmɛ di mɔkɛ mɛbɑtimɛ̀ mmɛ di cuokɛ̀, dɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ í wenni.
N kɔbɛ díndi n dɔ́ bɛ̀, Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ kutenkù kuu nkɔbɛ wúó mbɛ̀ mbɛ bɛcĩ̀rìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo nkù tɑ̃́ mɛdiɛ̀ kɛ́tɑ ku kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ kù yɛ̃ nkù yóó duɔ́ ndì bɛ̀ɛ̀ kù dɔ́. Kɛ̀ di bɑɑ̀tì bɛnìtìbɛ̀ kɛ senku bɛcĩ̀rìbɛ̀, di í yɛ̃́ kɛ dò mbɛdítíkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛɛ̀ di fɛ̃́ũnko, kɛ di kɔrìnɛ̀ bɛbeémbɛ̀ borɑ̀ɑ̀? Bɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri Kirisi yetìsɑ̀ɑ̀rì bɛ̀ yu dì kɛ di ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù.
Kɛ̀ di dɔ́ kɛ́ntũ nyikuɔ́ diɛyì, tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Ndɔ́ ɑ kou tɔù ɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí ɑmɑ́ɑ̀. Kɛ̀ di mɛ mbɑ̀ɑ̀tì bɛnìtìbɛ̀ di dɔɔri mɛyɛi mmɛ, di í tũ nyikuɔ́. 10 Kòò mɔù tũ nyikuɔ́ kɛ yetɛ́nɛ̀ ditɑnnùù dimɑ́ɑ̀, ò yetɛ́nɛ̀ ikuɔ́ imɔu ndi. 11 Kuyie nkùù yĩ ɑ bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ wèè í tú ɑ pokù yoo wèè í tú ɑ dɔù, kuù yĩ ɑ bɑ́ɑ́ kuɔ onìtì. Kɑ̀ɑ í duɔ́nɛ̀ wèè í tú ɑ pokù yoo wèè í tú ɑ dɔù kɛ kùɔ onìtì ɑ yetɛ́nɛ̀ ikuɔ́ imɔu ndi. 12 Kɛ̀ di nɑ́ɑ́ ntì yoo di dɔɔri dɛ̀ dí nyɛ̃́ kɛ̀ Kuyie nyóó di bekɛ́nɛ̀mu. 13 Wèè í kuɔ́ nhotɔù mɛsémmɛ̀, Kuyie mbɑ́ɑ́ mɛ̀ nhò kuɔ́. Wèè kuɔ́ nhotɔù mɛsémmɛ̀, Kuyie nyóó we nkuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kòo yɛ̀ tibeéntì.
A tɔ̃mmú muù bɛnkú ɑ tɑ̃́kùmɛ̀
14 Kòo nìtì tu ò tɑ̃́ Kuyie nkɛ í dɔɔri dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ bo dɔɔ̀ bɑ? Dɛ kó mɛtɑ̃́kùmɛ̀ botí bo nɑ kóò dɛɛtɑ́ɑ̀? 15 Kɛ̀ dɛ̀ dò ndi tebitɛ yoo di tɑ̃ũ̀ mɔù kpɑ tiyɑ̀ɑ̀tì yoo mudiì. 16 Kɛ̀ di í ò duɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀, kɛ nɛ́ ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Kɔtɛ kɛ̀ dɛ̀ nnɑɑti! Muséé nyí yóó dɑ pĩ́, ɑ í yóó mɔ́ntɛ́ ɑ bo di mù. Dɛ̀ bo ò teennɑ̀ɑ̀? 17 Mɛɛ̀ botí nku kòò mɔù tu ò tɑ̃́ Kuyie nkɛ í dɔɔ̀ri dɛ̀mɑrɛ̀ o bɑ́ɑmmu tú dɛtetìrɛ̀ ndɛ.
18 Onìtì bo nɑ kɛ dɔ̀ kɑ̀ɑ cɛ̃́nkɛ tɑ̃́ Kuyie nkɛ í dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ ndɛ̀ sɑ̀nnɛ̀mu, kɛ̀ mí n nɛ́ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀ kɑ̀ɑ tɑ̃́ Kuyie nkɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ ndɛɛ̀ wenni, kɛ yɛ̃́ n dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ bɛnkú n kù tɑ̃́mɛ̀. 19 Kɑ̀ɑ yɛ̃́ kɛ dò nKuyie mbo kumɑ́ɑ̀, dɛ̀ wennimu, yɛbɔkɛ̀ múnkɛ tì yɛ̃́mu kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nyɛ̀ bo kɛ̀ yɛ̀ kpeutí. 20 Kuyɛìnkù fɔ̃́, ɑ í yɛ̃́ kɛ dò nkɑ̀ɑ tɑ̃́ Kuyie nkɛ̀ í dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ ndɛ̀ tu dɛtetìrɛ̀ ndɑɑ̀? 21 Ti yɑ̀ɑ̀rì Abɑrɑhɑmmu do yiemmu Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kɛ ndɔ́ kɛ́féútɛ́ o birɛ Isɑki diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ kù dɔ̀ ò wenni. 22 A yɑ̀mu o tɑ̃́kùmɛ̀ nɛ̀ o dɔɔ̀rìmɛ̀ dɛ̀ do nɛímɛ̀mu, kòo dɔɔ̀rìmɛ̀ɛ bɛnkɛ ò tɑ̃́mɛ̀ Kuyie mmɛdiɛ̀. 23 Mɛmmɛ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Abɑrɑhɑmmu do tɑ̃́ Kuyie nku kɛ̀ kù dɔ̀ ò wetí, kóò yu kɛ dɔ̀ ku nɛ́po. 24 Di yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nhɔ̃ɔ̃ yĩ́ onìtì wetí o dɔɔ̀rìmɛ̀ kpɛ́í nkɛ, dɛ̀ í tú ò kù tɑ̃́mɛ̀ mɑ́ɑ̀.
25 Dɑhɑbu do tú onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ wènwe bɛnitidɑɑbɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ Sifubɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ kucɛ tɛkù kɛ̀ bɛ̀ɛ kò. Dɛɛ̀ do te kɛ̀ Kuyie ndɔ̀ ò wetí. 26 Kòo nìtì í weí ò kúmu. Mɛɛ̀ botí nku kòo nìtì tɑ̃́ Kuyie nkɛ í dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nhò bɑ́ɑmmu kumu.