5
Ikuɔ́ nìùtì diɛwè bɛnìtìbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, o kó mutɔ̃mmú ɔ̃ ntú ò bo mbɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie mbɛnìtìbɛ̀ yɛi nkpɛ́í, kɛ kù duɔ̀ mbɛ pɑ̃rɛ̀, kɛ feu iwũɔ̃ bɛnìtìbɛ̀ yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í. Ò mɛ ntúmɛ̀ onìtì nwe kɛ cĩ̀ĩnnì, kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nhò yɛ̃́mu bɛ̀ í kpeńnìmɛ̀. Ò cĩ̀ĩnnì mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dɔɔri mɛyɛi dɛɛ̀ te kòò ɔ̃ɔ̃ ketɛ́ kɛ́féútɛ́ o mɔ́mmuɔ nho yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó fɛɔ̃̀fɛ̀, kɛ́deè kɛ́fíé bɛtɔbɛ̀ kó mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛyi. Òmɔù ɔ̃ɔ̃ í ntɑ̃ɑ̃tɛ́ omɑ́ɑ̀ kɛ́nɑɑ́ nyikuɔ́ nìùtì diɛwè, Kuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ ò tɑ̃ɑ̃tɛ́, kù do tɑ̃ɑ̃tɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí Anɔɔ.
Kirisi kpɛrɛ mɛ ndò nweè í tɑ̃ɑ̃tɛ́ omɑ́ɑ̀ kɛ bo nɑɑ́ nyikuɔ́ nìùtì diɛwè, Kuyie nkuù ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bɛ́i nkɛ yĩ:
A tú m birɛ ndɛ yíe
kɛ̀ n tu ɑ cicɛ.
Kupíkù tɛkù kɛ bɛ́i nkɛ tú:
A yó ntú ikuɔ́ nìùtì nwe sɑ̃́ɑ̃̀
kɛ́ndònnɛ̀ Mɛsisedɛki.
Yesu bo dìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ mbɑ́ɑ́ nKuyie nku, Kuyie nkùù kpeńnì kɛ bo nɑ kóò dɛɛtɛ́nɛ̀ mukṹṹ, kɛ́kuɔ́ mmɛdiɛ̀ nkɛ̀ kùu cɔutɛ́ o bɑ́ɑ́mmu, ò yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nku kpɛti. Bɑ́ ò mɛ ntúmɛ̀ Kuyie mBirɛ kòo nfɛ̃́ũ̀rì kɛ bɑɑ yíé nKuyie nkpɛti. Kòo nyíé Kuyie nkpɛti timɔu, ò í nyóu tìmɑtì kɛ nɑɑ́ nwèè duɔ̀ mmufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ bɛ̀ɛ̀ yie nho kpɛti. 10 Kuyie mbɛ́immu kɛ tú weè tu ikuɔ́ nìùtì diɛwè kɛ dònnɛ̀ Mɛsisedɛki.
Ti bo nyɛ̃́mɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ yóu Kuyie nkó kucɛ
11 Tinɑ́ɑǹtì kpɑɑ́mu pɛ́u n nɑ ndi nɑ̀kɛ́ tì, ti mɛ̀ nnɑ̀kɛ́ní tìì ĩ́nkɛ̀ kɛ nɛ́ yóù ti bo yĩ́mɛ̀ kɛ́ tì ndi nɑ́kɛ́ kɛ̀ dí bɑntɛ́ kɛ yɛ̃́ di tɛ̃́nkɛ í cɑ̃ɑ̃mɛ̀ kɛ bɑnní. 12 Díì do dò nnɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ́ntiè bɛnìtìbɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ̀ di nɛ́ kpɑɑ́ kɛ dò mbɛ̀ ndi tiè nKuyie nkó itié nketiyì, di do dò kɛ́nyo mmuciɛ̀ mmu, kɛ̀ di nɛ́ kpɑɑ́ yɑ̃ɑ̃́ mmɛmiɛ̀. 13 Wèè kpɑɑ́ kɛ yɑ̃ɑ̃́ nhò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́bɑntɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì tu mù, kɛ yɛ̃́ ò kpɑɑ́ kɛ túmɛ̀ dɛbirɛ ndɛ. 14 Bɛ̀ɛ̀ yo mmuciɛ̀ bɛ̀ kòtɛ́mu kɛ yɛ̃́ mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ mɛyɛi.