6
Ti sɔɔtɛ́nɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kó itié ntɛì, bɛkótíbɛ̀ kpɛyi, kɛ yóu iketíyì, ìì tu ti bo yóumɛ̀ mɛyɛi nkɛ́ceetɛ kɛ́tũnnɛ Kuyie, bɛ̀ bo nti ɑ̃ɑ̃̀ mɛ̀ɛ̀ botí bɑ̀tɛ́mmù, ti bo nnɔnkumɛ̀ ti nɔu bɛnìtìbɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ miɛrí, bɛcíríbɛ̀ yóó yɑ̃́ntɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí nɛ̀ Kuyie nyóó bekɛ́nɛ̀mɛ̀ bɑ́ wè ku beéntì yiè. N yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie mbo ti teennɛ̀ kɛ̀ ti sɔɔtɛ́ kɛ́tɑ itié ncũmpuyi.
Bɛ̀ɛ̀ diɛ́ nkɛ yĩ̀ɛ̃́tɛ́ Kuyie nkɛ̀ kù bɛ̀ mìítɛ́ ku kó kuwenniku kɛ bɛ̀ pɑ̃ kɛĩ́nkɛ̀ kó dipɑ̃nnì kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀ɔ̀tɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù, kɛ yĩ̀ɛ̃́tɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì wennimɛ̀, kɛ mɔ̀ɔ̀tɛ kutempɑ̀nkù kó muwɛ̃rímú, kɛ̀ bɛ̀ yóu Kuyie kɛ ku yetɛ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ceetɛ mɛdɛ́rímɛ̀. Dɛ̀ dònnɛ̀ bɛ̀ bɑɑkù Yesu nwe kucɛ mɛdɛ́rímmɛ̀ koò sɑ̃̀ɑ̃́ nkɛ̀ dɛ̀ feío.
Onìtì dònnɛ̀ kɛtenkɛ̀ nkɛ fɛtɑɑfɛ̀ nìù kɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀, kɑ̀ɑ kùútí kɛ̀ dɛ̀ pɛitɛ́ Kuyie nhɔ̃ɔ̃ kɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ kɛ̀ mɛ nyɛ̀ tipotì nɛ̀ timusĩ̀ntì, kɛ̀ bo dɛtetìrɛ̀ ndɛ, kɛ̀ Kuyie nyóó kɛ̀ cɔ̃ɔ̃ kɛ́ kɛ̀ cɔ́u.
N kɔbɛ ti nɑ́ɑ́ mɛmmɛ kɛ yɛ̃́mu kɛ dò ndi kérí kucɛ sɑ̀ɑ̀kù, kɛ yóó cootɛ́. 10 Kuyie ntu timɔ́mmɔnti yiɛ̀ nwe, kù í yóó yɛ̃̀ ndi pĩ mmùù tɔ̃mmú ku kpɛ́í nkɛ teennɛ̀ Kirisi kɔbɛ kɛ kpɑɑ́ kɛ bɛ̀ teénnɛ̀, kɛ bɛnkú di kù dɔ́mɛ̀. 11 Ti dɔ́ di nsɔkɛ́mu kɛ pĩ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku, kɛ́pɛ́tɛ́ di bɑɑ dɛ̀. 12 Ti í dɔ́ dí ntú bɛtɔ̃nnɛ́kótíbɛ̀, ti dɔ́ di ndònnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do yie mbɛ̀mbɛ Kuyie nkɛ́ nkù tũ̀ nkɛ mi, kɛ́tiekɛ kù yɛ̃ nkù yóó bɛ̀ duɔ́ ndɛ̀.
Kuyie nyɛ̃mmɛ̀ kù yóó dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nhAbɑrɑhɑmmu nɛ̀ o yɑɑ̀bí
13 Kuyie ndo yóó dɔúnnɛ̀ dinùù Abɑrɑhɑmmu kɛ́pɑrìkɛ̀ nɛ̀ ku yètìrì kɛ yɛ̃́ òmɔù í bomɛ̀ kɛ kù dɛunɛ̀ kɛ dò nkùù pɑrìkɛ̀ kɛ́yú o yètìrì. 14 Kɛ̀ kùu bɛ́i nkɛ tú, kù bo ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkòo yɑɑ̀bíi sṹṹ mmɛdiɛ̀. Dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tu timɔ́mmɔnti nti. 15 Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu yie nkɛ́mbɑɑ kɛ kémmú, kɛ̀ Kuyie nhò dɔ̀ɔ̀ dɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkù do yɛ̃ nkù yóó ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 16 Kòo nìtì dɔ́ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ ò nɑ̀ɑ́mmɛ̀ mɔ́mmuɔ, ò ɔ̃ɔ̃ yu wèè ò dɛunɛ̀ o yètìrì ndi kɛ̀ tinɛìtìi deè. 17 Dɛɛ̀ kpɛ́í ndo te kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ bo bɛnkɛ ku nìtìbɛ̀ kɛ dò nkù bɛ́i ntì í yóó pɑ̀ɑ̀. 18 Kuyie mbɛ́i ntì nɛ̀ kù pɑ̀rìkɛ̀mɛ̀, dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tidɛ́ tiì bɛnkú kɛ dò nKuyie nyí soú, tínti bɛ̀ɛ̀ yie nku kpɛti, ti bo nɑ kɛ́mmɔkɛ tikɔ̃nyɑuti kɛ kémmú kù yɛ̃ nkù yóó dɔɔ̀ tì. 19 Ti yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dò nKuyie mbo dɔɔ̀ kù bɛ́i ntì, dɛɛ̀ te kɛ̀ ti kpeńnì kɛ fííkú, kɛ dò mbɑ̀tóò cónnírì. Ti tɑ̃́mu Kuyie nkɛ̀ dɛ̀ kpeńnì kɛ dò mbɑ̀tóò cónnírì kó mɛfĩmmɛ, kɛ ti tɑnnìnko Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kufɑ̃́ɑ̃́ nkuyɑ̀ɑ̀kù kpetí kù. 20 Yesu weè ti kpetɛ́ Kuyie nkó kucɛ kɛ̀ ti bo kɔtɛ ku borɛ̀. Weè tu ikuɔ́ nìùtì diɛwè kɛ dònnɛ̀ Mɛsisedɛki.