7
Mɛsisedɛki kó tinɑ́ɑǹtì
Mɛsisedɛki do tú Sɑdɛmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì nwe, Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku kuɔ́ nìùtì. Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu dokɛ́nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ kɛ́nkũntiní kòo ò co, kóò pɑ̃ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu dɛitɛ ò pɔ̀ntɛ kɛ ɛí dɛ̀ bɑ́ dɛ̀ kó dɛpííndɛ̀ kóò duɔ́. Diyètìrì dìì tu: Mɛsisedɛki di bɛnkú ò tumɛ̀ mmɛ okpɑ̀ɑ̀tì sɑ̀ɑ̀wè. Kɛ̀ Sɑdɛmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɛnkú ò tumɛ̀ mɛom̀pùmɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Òmɔù í yɛ̃́ Mɛsisedɛki cicɛ yoo o yɔ̃ yoo o yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀. Òmɔù í yɛ̃́ ò pɛitɛ́ dɛ̀ nɛ̀ ò ku dɛ̀. Ò tu Kuyie nkuɔ́ nìùtì nwe sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ dònnɛ̀ Kuyie mBirɛ.
Ò dɛu mɛdiɛ̀ mmɛ, dɛɛ̀ te kɛ̀ ti yɑ̀ɑ̀rì Abɑrɑhɑmmuu dɛitɛ ò ɛí dɛ̀ miɛkɛ bɑ́ dɛ̀ kó dɛpííndɛ̀ kóò duɔ́. Defii yɑɑ̀bí iì tu ikuɔ́ nìùbɛ̀, kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀ bɛ̀ mbɛ duɔ̀ ndɛ̀ɛ̀ tu dɛpííndɛ̀. Bɑ́ bɛ̀ mɛ ntúmɛ̀ bɛmɔu Abɑrɑhɑmmu yɑɑ̀bí. Mɛsisedɛki í tú Defii kó kuwuɔ kou, nɛ̀ mɛmmɛ kòo pɑ̃ Abɑrɑhɑmmu Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀, kòo dɛitɛ ò ɛí dɛ̀ kó dɛpííndɛ̀ kóò duɔ́. Ti yɛ̃́mu timɔu kɛ dò nwèè dɛu weè ɔ̃ɔ̃ pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀ nhosɑ́m̀pɔ́ù. Ikuɔ́ nìùbɛ̀, bɛ̀ duɔ̀ mbɛ̀ dɛpííndɛ̀ bɛ̀ tu bɛnìtìbɛ̀ mbɛ kɛ kɔ̃. Kuyie nnɑ́ɑǹtì nɑ̀ɑ́mmu kɛ tú Mɛsisedɛki í ku. Abɑrɑhɑmmu do duɔ́mɛ̀ ò ɛí dɛ̀ kó dɛpííndɛ̀, ti bo nɑ kɛ dɔ̀ o yɑɑ̀bí Defiibɛ bɛ̀ duɔ̀ mbɛ̀ dɛpííndɛ̀ bɛɛ̀ do dɛ̀ duɔ́. 10 Bɛ̀ mu ndo í pɛitɛ́ Defii, ò nɛ́ do bomu o yɑ̀ɑ̀rì Abɑrɑhɑmmu miɛkɛ Mɛsisedɛki ò co dìì mɔ̀nnì kòo ò duɔ́ nhò ɛí dɛ̀ kó dɛpííndɛ̀.
11 Ikuɔ́ nɑ́ɑ́ nkɛ tú i nìùbɛ̀ yó ntú Defii kó kuwuɔ nkɔbɛ mbɛ, kɛ̀ Defiibɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ do nnɑ kɛ́ɔ́útɛ́ Isidɑyɛɛribɛ yɛi mpɑ́íí, Kuyie nnɑ bɑ́ nduɔnní ikuɔ́ nìùtì tɔù kòo ńdònnɛ̀ Mɛsisedɛki. Anɔɔ kó kuwuɔ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu Defii yɑ̀ɑ̀bí bɛ̀ nɑ nsɑ̀nnɛ̀mu. 12 Kɛ̀ ikuɔ́ kó munìù cèètɛ, ikuɔ́ ɔ̃ ndò nkɛ́ceetɛmu. 13 Ti Yiɛ̀ nYesu, ti nnɑ́ɑǹtì nɑ̀ɑ́ nwèe kpɛ́í wè í tú ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó kuwuɔ nkou, o kó kuwuɔ nkou mɔù í pĩ nyikuɔ́ kó mutɔ̃mmú diyiè mɑrì. 14 Ti yɛ̃́mu kɛ dò nti Yiɛ̀ nYesu tú Sudɑɑ kó kuwuɔ nkou nwe. Mɔyiisi do nɑ́ɑ́ ndìì mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ yó mpĩ́ nyikuɔ́ kó mutɔ̃mmú ò í mbɛ́i ndɛ kó kuwuɔ nkpɛ́í.
Yesu tumɛ̀ ikuɔ́ nìùtì kɛ dònnɛ̀ Mɛsisedɛki
15 Ikuɔ́ nìùtì tɔù buotɛ́mɛ̀ kɛ dònnɛ̀ Mɛsisedɛki dɛɛ̀ bɛnkú kɛ dò nDefii kó ikuɔ́ nìùbɛ̀ í nɑ kɛ ũtɛ́ bɛnìtìbɛ̀ yɛi. 16 Yesu í tú ikuɔ́ nìùtì ò tu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Defii kó kuwuɔ nkou, ò kpeńnìmu kɛ fòù sɑ̃́ɑ̃̀, dɛɛ̀ te kòo nɑɑ́ nyikuɔ́ nìùtì. 17 Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú:
Ò yó ntú ikuɔ́ nìùtì nwe sɑ̃́ɑ̃̀,
kɛ dònnɛ̀ Mɛsisedɛki.
18 Ikuɔ́ ketiyì do cĩĩnnìmu, kɛ í nnɑ kɛ dɛɛtɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ Kuyie nyì yóu. 19 Mɔyiisi kó ikuɔ́ do í nɑ kɛ́ɔ́útɛ́ ti yɛi. Di mmɔ̀nnì kɛ̀ ti pɛ̀tɛ́ kucɛ tɛkù kùù kɔ̀rìnɛ̀ Kuyie mborɛ̀.
20 Kuyie mbɛ́immu kɛ pɑ̀rìkɛ̀ o kpɛ́í. Kù í nɑ̀kɛ́ mɛ botí ikuɔ́ nìùtì tɔù mɔù kpɛ́í. 21 Kuyie mmɛ mbɛ́immu Yesu túmɛ̀ ikuɔ́ nìùtì kɛ pɑ̀rìkɛ̀ kɛ yĩ:
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ pɑ̀rìkɛ̀,
n yí yóó kpɑtɛ n nùù:
A tú ikuɔ́ nìùtì nwe sɑ̃́ɑ̃̀.
22 Yesu weè tu mɛtɑummɛ̀ pɑ̀mmɛ̀ kó dikũ̀nnì, dɛɛ̀ te kɛ̀ mɛ̀ kpeńnì kɛ wenni, kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛkótímɛ̀.
23 Ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɔbɛ̀ do sũmu kɛ yɛ̃́ bɛ̀ kɔ̃mmɛ̀ kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ cɔú. 24 Yesu yie mɛ nfòùmu sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ yó ntú ikuɔ́ nìùtì sɑ̃́ɑ̃̀. 25 Dɛɛ̀ te kòò mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú kɛ dɛɛrí bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀rì Kuyie mborɛ̀ bɛ̀ ò tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Ò fòùmu sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie mbɛ kpɛ́í.
26 Yesu weè tu ikuɔ́ nìùtì diɛwè, dɛ̀ dò nti mmɔkɛ wè. Ò dò mpɑ́íí nwe, wè í mɔkɛ mɛyɛi mmɑmɛ̀. Òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kóò wɑ̀tí. Kuyie nhò cɑ̃̀ńnɛ́nɛ̀mu bɛnitiyɛibɛ koò bɑɑ́ ndɛmɔu. 27 Dɛɛ̀ te kòo í dònnɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ diɛbɛ̀ tɔbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ do feu iwũɔ̃ yɛwe yɛmɔu, kɛ níí ketɛ́ kɛ́féútɛ́ bɛ kó mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛyi, kɛ́deè kɛ́fíé bɛtɔbɛ̀ kɔ̃mɛ kpɛyi, ò duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ ndi kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ dèè. 28 Kuyie ndo duɔ́ nyikuɔ́ Mɔyiisi kòo tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntú ikuɔ́ nìùbɛ̀ diɛbɛ̀ bɛ̀ do tú mɛyɛi nyɛmbɛ̀ mbɛ kɛ dɔɔri mɛyɛi, Kuyie mbɛ́i ndìì nùù kɛ pɑ̀rìkɛ̀ diì pɑ̀ɑ nyikuɔ́ kɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ ku Birɛ kɛ̀ dɛ̀ tu ikuɔ́ nìùtì diɛwè kɛ dò mpɑ́íí sɑ̃́ɑ̃̀.