2
Kuyie nyɛ̃mmɛ̀ kù yóó potɛ́ Bɑbidɔnni
Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòo bɛ́i nkɛ dɔ̀:
Mí nhohɛikɛ̀mbɑ̀rì n yóó cómmú n cónnì ndi.
N yó mbo n dènnì ĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ pɑkɛ́,
n yó nkémmúmu kɛ́yɑ̀ kù yó n nɑ́kɛ́ tì,
kɛ́yɑ̀ m mɛ̀ nkù kuɔ́nnɛ̀ kɛ̀ kù yóó n tɛ̃́nnɛ́ tì.
 
Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nni ntɛ̃̀ńnɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀:
Wɑ̃ri n yóó dɑ bɛnkɛ tì, ɑ́ tì kèrí titɑ̃́píɛ̀tì ĩ́nkɛ̀,
kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ kɛ́ ntì kɑɑ̀ mmɛsɑ̀ɑ̀.
N yóó dɑ bɛnkɛ tì tu yɛmɔ̀rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní yɛ kpɛti nti.
Dɛ̀ ɑutɛ́ kɛ bo dɔɔ̀mu, dɛ̀ í yóó pɑ̀ɑ̀.
Bɑ́ kɛ̀ dɛ̀ ɔɔtí n dɛ̀ bɑ̀ɑ̀mu,
tì yóó dɔɔ̀mu, dɛ̀ í mɔkɛ kpɛ̀rɛ̀.
Wèè í dɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ kɛ mɔkɛ tɛfentɛ̀ ò yóó kúmu.
Wèè mɛ nwetí ò bo nfòù ò n tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í * yɛ̃: Mufòmmu kó dikũ̀nnì tu ɑ bo ntɑ̃́mɛ̀ Kuyie, kɑ̀ɑ bo ɑ̃nnɛ́mɛ̀ tɛfentɛ̀ kɛ́yetɛ Kuyie nkɛ̀ dɛ̀ tɔuní mukṹṹ. Wéntɛ́ Odommu 1:17 nɛ̀ Kɑdɑsii 3:11 nɛ̀ Ebedeebɛ 10:38.
Ti kpɑ̀tì soú nhonìtì nwe,
tɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀ nyí mɔkɛ mɛom̀pùmɛ̀.
Bɛ pitɛ yɛɛ̀ dɛu kudɔnkù kpɛri dòmmɛ̀.
Kudɔnkù í diɛ̀ mmɛ̀ɛ̀ botí bɛcíríbɛ̀,
bɛ̀ í mɛ ndiɛ̀ ntikpɑ̀tì.
Bɛ̀ pɔ̀ntì yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu ndi, kɛ bɑɑrí ibotí imɔu.
Mɛyɛi mmɛ̀nùmmù
Dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kɔbɛ bɛɛ̀ yóó wɛ̃nnɛ́,
kɛ́nnɑ́ɑ́ mBɑbidɔnni kɔbɛ kpɛ́í nyɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀ kɛ bɛ̀ dɑú kɛ tú:
Di bo yɑ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ fèkù bɛtɔbɛ̀ kpɛrɛ!
Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ di yóu di bo mpĩĩmmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀,
nɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ di yietì kɛ dò mbɛ̀ di mɔkɛnɛ̀ yɛbɑ̀ɑ̀?
Di di bɛ̀ɛ̀ kpɛrɛ bɛ̀ itinímu di kpɛ́í.
Bɛ̀ yóó wɛ̃ɛ̃tɛnímu di kpɛ́í,
kɛ́ di do kɛ́fekɛ di kpɛrɛ múnkɛ.
Di fèkɛmɛ̀ ibotí pɛ́u kpɛrɛ mɛɛ̀ botí nku
ibotí tɛì yóó fekɛmɛ̀ di kpɛrɛ,
Di còú mmɛ̀ɛ̀ nitiyĩ̀ĩ̀ nkpɛ́í,
nnɛ̀ di yonku dɛumɛ̀ kutenkù,
kɛ̀ di fɛ̃́ũnko bɛnìtìbɛ̀.
 
Di bo yɑ̀! Díndi bɛ̀ɛ̀ cií mbɛtɔbɛ̀,
kɛ yo mbɛ kpɛrɛ,
kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò ndi bo ceé ndi yĩ́ɛ̃̀ntì,
kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́yentɛ́nɛ̀ mɛyɛi.
10 Di nɛ́ í yɛ̃́ kɛ dò ndi tɑnnɛ́ dimɑ́ɑ̀ ndi ifɛi,
di kùɔ kùù nitisṹkù, di kùɔ dimɑ́ɑ̀ ndi.
11 Di cɛ̃́ĩ kó imɑrí yóó nɑ́kɛ́mu di kpɛ́í nkɛ̀ ticɑ́dɔɔti di bekɛ́nɛ̀.
 
12 Di bo yɑ̀! Díndi bɛ̀ɛ̀ mɑɑ́nɛ̀ mɛnitiyĩ̀ĩ̀ ndi ɛì,
di bo yɑ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ kùɔ bɛnìtìbɛ̀ kɛ pũ̀ṹtɛ́nɛ̀ di ɛidiɛ̀.
13 Di nyɛ̃́ kɛ dò mbɛnìtìbɛ̀ fɛ̃́ũ̀rì dɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndɛ̀ yóó cɔ́útɛ́mu
bɛ̀ fɛ̃́ũ̀rì dɛtetìrɛ̀ ndɛ.
Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tì bɛ́i.
14 Mɛniɛ mpíɛ́kɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí dɑ̀mɛ́ɛ̀rì,
kutenkù kumɔu kɔbɛ yóó mɛ mbɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀
nnɛ̀ ku kó tikpetì.
 
15 Di bo yɑ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ nììnko di kɔbɛ mɛnɑɑ̀,
kɛ bɛ̀ diinko dinɑɑdoò
kɛ̀ bɛ̀ bo muɔ́ nkɛ̀ dí nwéí bɛ fɛi,
yɑ̃̀nɛ̀ mɛ di mɔ́mmɔmbɛ.
16 Dɛ̀ tu di kó ifɛi nyi, dɛ̀ í tú disɑ̃nni.
Dɛ̀ tùɔ̀kɛ di bo yɑ̃̀ dɛ̀ndɛ Kuyie mmiɛkɛ kó fɛbòòfɛ̀,
kɛ́muɔ́ nkɛ́fei ndi fɛi,
ti Yiɛ̀ nKuyie ndi yuo ku miɛkɛ kó fɛbòòfɛ̀ nfɛ.
Kɛ̀ di bo fɛ̀ yɑ̃̀ kɛ̀ ifɛii dɑ́tínnɛ́ di do mɔkɛ dìì sɑ̃nni.
17 Di kɔ̃ṹ mɛ̀ɛ̀ botí Dimɑɑ tɑ̃rì tediɛrɛ̀ kɛ dɛ̀ dèè,
bɛ̀ yóó mɛ ndi deè
di do kɔù tìì kpɑsĩ̀ntì, di bo tì yɔ̀tɛ.
Di còú mmɛ̀ɛ̀ nitiyĩ̀ĩ̀, kɛ̀ di yonku dɛutɛ́,
kɛ̀ di fɛ̃́ũ mbɛnìtìbɛ̀ yɛhɛkɛ̀ miɛkɛ,
nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ bɛ̀ yóó yṹɔ̃́mmɛ̀ di to.
 
18 Sitenkɑɑnìi kpɛti tú bɑ?
Bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ sì cɛ̀ú,
di ɔ̃ɔ̃ yiɛ mmɛ̀ɛ̀ biɛrimɛ̀ kɛ́utɛ́,
mɛ̀ tu siyɑ́ɑ̀bìsí kpɛrɛ ndɛ.
Bɑ nte kòo niti ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ o mɔ́mmuɔ nhò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀,
dɛ̀ɛ̀ í nɔ nkɛ nɑ́ɑ́?
 
19 Di bo yɑ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nkudɔú kɛ tú: Entɛ!
Kɛ nnɑ́ɑ́ nditɑ̃́rì kɛ tú: Ítɛ́!
Dì mɛ nyí yóó nɑ kɛ́ bɛ́i,
bɑ́ kɛ̀ di dì dɑ̀ri mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì,
mmufòmmu í bo di miɛkɛ.
20 Ti Yiɛ̀ nKuyie nkunku mɛ mbo ku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ nkɛ,
kutenkù kumɔu kɔbɛ yĩ́nɛ̀ kɑ́rɛ́ ku ììkɛ̀.
* 2:4 Dɛ kó dinɑ́ɑǹkéè nɑ̀ɑ́ mmukṹṹ nnɛ̀ mufòmmu kpɛ́í kɛ