3
Abɑkuku sɑutɛnɛ̀ Kuyie nnɛ̀ fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀
Kɛ̀ Abɑkukuu dèntɛ̀ fɛyɛ̀nfɛ̀ kɛ́sɑutɛnɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀:
Ti Yiɛ̀ nKuyie, n kèèmu ɑ do pĩ mmùù tɔ̃mmú,
kɛ dɑ yɔ̀tɛ.
Wɛ̃tɛ kɛ́pĩ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú ti kó yɛwe yiɛ mmiɛkɛ.
Dɔɔ̀ mu kɛ̀ ti yɑ̀.
A miɛkɛ mɛ nti pɛikɛmɛ̀ ɑ nɑɑtimu,
ɑ nɛ́ ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀.
 
Kuyie nyìtɛ́nímu Edɔmmu tempɛ̃, Temɑɑ ɛì,
kù ìtɛ́nímu Pɑnɑɑ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀,
kɛ̀ kuwenniku píɛ nkɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀,
kɛ te kɛ̀ bɛ̀ kù sɑ̃ntí.
Kù kèrínímu kɛ pĩnti di wennɛ́cɑ̀nnì kɔ̃mɛ,
kɛ̀ diyiè kpɛ̀rìmɛ̀ yìɛ̀ní ku nɔu miɛkɛ,
ku kpetì sɔ̀ri ku nɔu miɛkɛ nkɛ.
Kuù niinní mutenkṹṹ,
kɛ kérí kɛ̀ mumɔmmú kù tũ.
Kɛ̀ kù còḿmú dɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ ɑɑ́,
kɛ̀ kù wèńtɛ́, yɛbotɛ̀ yɛ̀ɛ kpeutɛ,
yɛtɑ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do bo nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ yɛ̀ pùɔ̀.
Kɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ sìì do bo nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ sì yɑú,
kù do dɛ nkeri nɛ̀ dimɔ̀nnì.
Kɛ̀ n yɑ̀ Kusɑ̃ɑ̃ ɛì kɔbɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì domɛ̀ bɛ touti miɛkɛ,
kɛ yɑ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɑutɛ́mɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ ɛì kɔbɛ.
 
Ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ pɛikɛ ikó ndiɛyì nyiɑ̀?
Ikó nyi ɑ miɛkɛ cɔ́ú mmɑ̀ɑ̀?
Yɑ́ɑ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nwe ɑ miɛkɛ pɛikɛmɛ̀?
Kɑ̀ɑ dèkɛ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ òmɔù í yóó nɑ sì?
Kuyie nhɑ fĩnnɛ́mu ɑ tɑ̃mmù,
kɑ̀ɑ pie ntu yɛnɔ̀ ɑ ti dɔúnnɛ̀ yɛ̀.
Kuyie, fɔ̃́ɔ̃̀ dɑmmù kɛtenkɛ̀
kɛ̀ mɛniɛ nyiɛ̀ní kɛ̀ dɛ̀ nɑɑ́ nyikó.
10 Kuyie nyɛtɑ̃rɛ̀ dɑ yɑ̀ kɛ sɑ̃̀ntɛ̀mu,
kɛ̀ mɛniɛ ncòúní, kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ùùti,
kɛ̀ yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ dèkù kɛĩ́nkɛ̀.
11 A pie nnɛ̀ ɑ kpɑ̃nnì dɛ kó mɛkpɛ̀rìmɛ̀ nɛ̀ dɛ kó fɛpíɛ̀fɛ̀
dɛɛ̀ còńnɛ́ diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù.
12 Nɛ̀ kɛmiɛkɛ nkɛ ɑ ceǹtìmɛ̀ kɛtenkɛ̀,
nɛ̀ kumiɛpíɛ́ nku ɑ nɑùmɛ̀ yɛbotɛ̀.
13 Kuyie nhɑ còḿmú kɛ bo dɛɛtɛ́ ɑ nìtìbɛ̀ mbɛ,
nɛ̀ ɑ kóò kpɑ̀ɑ̀tì ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè.
A pɔ̀ntɛmu oyɛiwe cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ feínko dipũũ.
14 Ti dootitɔbɛ̀ pie nyi ɑ fìètɛmɛ̀
kɛ dùùtɛnɛ̀ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì yuu.
Bɛ̀ do uríní kuyɑɑkù kɔ̃mɛ mmɛ kɛ íútí,
kɛ bo ti do tínti bɛsénnìbɛ̀.
Dicìrícìrì ɔ̃ɔ̃ pĩ́mmɛ̀ kɛ́tɑnnɛ̀ di dènkù.
15 Dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ o kó yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀
dɛ kó kunɔɔ̀roo miɛkɛ nkɛ ɑ keutɛ́mɛ̀ kucɛ,
kɑ̀ɑ sɛ̃ĩ́ kètɛ́.
 
16 N dɛ nkèè kɛ̀ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì do,
kɛ̀ n kɔ̃̀ntì ɑɑ́ kɛ̀ m bìɛ̀ nkpeutɛ,
n nɛ́ bɑɑ̀mu ti dootitɔbɛ̀ bo tuɔ̀kɛnímɛ̀ kɛ́ ti do.
17 Fìkíè kó dɛtie ntɛ̃́nkɛ í pori,
fínyĩ̀ kpɛrɛ mɛ ntɛ̃́nkɛ í cɑ́ɑ́tí mùmɑmù,
dɛpɑɑ mmɛ ntɛ̃́nkɛ í pɛí,
fɛpìèfè tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ dipedie miɛkɛ,
fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ mɛ ntɛ̃́nkɛ í kɛ́rímú dinɑɑbɑɑkɛ̀rì.
 
18 Mí nyie dɛ̀ n nɑɑtimu ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í,
kɛ̀ n yɑ̃̀nku, kuù n dɛɛrí,
19 Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu n kó muwɛ̃rímú,
kuù kpénkùnko n tɑ̀ɑ̀kɛ tɛyúɔ́tɛ̀ kpɛyi kɔ̃mɛ,
kɛ̀ n dèètì ditennì kuù ɔ̃ mpĩ́ n tɑ̀ɑ̀kɛ.
 
Bɛ̀ do ɔ̃ ndiè ndɛ kó fɛ̀yɛ̀nfɛ̀ kɛ biennɛ̀ kukùtìdùkù nku.