19
Tìì yóó tuɔkɛní Esibiti
Kuyie nkpɑnnɛ̀ tì Esibiti ɛì kɔbɛ.
 
Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ kéríní nɛ̀ diwɛtirì mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ kɔri Esibiti.
Kɛ̀ Esibiti kó sitenkɑɑnìi kɔ̃̀ntì ɑu ku ììkɛ̀,
kɛ̀ Esibiti kɔbɛ kɔ̃̀ntì cùùtɛ̀.
M bo suurɛ Esibiti ɛì kɔbɛ kɛ̀ bɛ miɛkɛ mpɛ́ì bɛtɔbɛ̀,
bɑ́ wè nɛ̀ o kou kɛ̀ bɛ̀ nkpɑ̀, bɑ́ wè nɛ̀ o nɛ́po kɛ̀ bɛ̀ nkpɑ̀.
Bɑ́ dìì ɛì kɛ̀ dì nkpɑnnɛ̀ ditɛrì,
bɑ́ dìì kpɑ̀ɑ̀tìyuu kɛ̀ dì nkpɑ̀nnɛ̀ ditɛrì.
M bo beǹnɛ̀ Esibiti kɔbɛ yɛ̀mmɛ̀
kɛ̀ bɛ̀ do dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tìi ɑ̃ǹtɛ̀.
Kɛ̀ bɛ̀ mbekù yɛsĩ̀mpókɛ̀ nɛ̀ bɛnitinɔ̀mbɛ̀,
kɛ yu bɛcíríbɛ̀,
kɛ kɔrì tipɑ̃ɑ̃tì, kɛ bourí tinùbootì.
N yóó duɔ́ nkɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí yɛisi siì bɑɑtɛ́ Esibiti kɔbɛ,
okpɑ̀ɑ̀tì dɔnniwè bo bɛ̀ bɑɑtɛ́.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, míì bɛ́i.
 
Dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mɛniɛ mbo deè,
íkó mbo kṹṹ kɛ́kpeí.
Ikó mbo ɑ̃nnɛ́ inɛ́í,
Esibiti kó kukó nNiidi bo cɔɔtɛ,
kɛ̀ ku kondɑkɛ́síí kṹṹ.
Tiɑ̃̀tì nɛ̀ tipèntì kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔ́tɛ́.
Timútì nɛ̀ titieti dɛ̀ bo kpeí,
dɛ̀ɛ̀ kó dìmɑ́ɑ̀ bo kukó nNiidi pɛɛ́mmɛ̀ o yuu nɛ̀ o fũ̀ɔ̃̀ dɛ̀ bo kpeí.
Kɛ̀ kuyɑɑkùu dɛ̀ koutɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ deè.
Bɛyĩm̀pĩ́mbɛ̀ bo kɔmmú,
bɛyĩmbɔmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɑɑ̀ Niidi kó ikó mbɛ̀ bo kɔmmú.
Bɛ̀ɛ̀ buɔ̀ nNiidi kó ikó mmiɛkɛ bɛ̀ dìtìrɛ̀ bɛ̀ bo mɔ́tɛ́.
Bɛ̀ɛ̀ kuuti tipɑ̀ɑ̀konkpetì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tì puotì
nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dùɔ̀kù tiyɑɑ̀kpetì pɛ́ítì, bɛ yɛ̀mmɛ̀ bo cɑɑ̀rɛ̀.
10 Bɛyɑɑ̀dùɔ̀bɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ bo cɑɑ̀rɛ̀.
Bɛ̀ɛ̀ do pĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ́pɛ́ú kɛ yonnɛ̀ kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑ̀ɑ̀rɛ̀.
 
11 Soɑ̃ɑ̃ kó sikpɑ̀ɑ̀tìbìí nɑɑ́ ntiyɛìntì nti,
Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó mɛciì nyɛmbɛ̀ ò duɔ́ nyìì tié,
ntú iyɛìntié nyi.
Di miɛkɛ we mbo nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀:
Míì tu mɛciì nyiɛ̀ nkó dɛbirɛ.
Okpɑ̀ɑ̀tì wèè do bo nɛ̀ dimɔ̀nnì o kó dɛyɑɑ̀birɛ.
12 Esibiti kó okpɑ̀ɑ̀tì kó mɛciì nyɛmbɛ̀ bo dɛ?
Bɛ̀ bo dɑ nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɑ̀ɑ bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ
tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì Esibiti ɛì kpɛ́í.
13 Soɑ̃ɑ̃ ɛì kó sikpɑ̀ɑ̀tìbìí nɑɑ́ tiyɛìntì nti.
Mɑnfi ɛì kɔbɛ totí tì bɛ yɛ̀mmɛ̀ tì í kpɑɑ́ kɛ bo dɔɔ̀,
bɛ̀ɛ̀ ni Esibiti kɔbɛ kó iwuɔ mbɛ̀ fétìnnɛmu Esibiti.
14 Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bènnɛ̀ Esibiti kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀,
kɛ̀ bɛ̀ fétìnnɛ Esibiti kɔbɛ bɛ tɔ̃mmú mumɔu miɛkɛ
kɛ̀ bɛ̀ ɑ̃̀ɑ̃́ntɛ, kunɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀kù ɔ̃ɔ̃ muɔ́,
kɛ́nhɑ̃́ɑ̃́ntɛmɛ̀ kɛ tũɔ̃ti.
 
15 Esibiti omɔu miɛkɛ òmɔù tɛ̃́nkɛ í yóó dɔɔ̀ tìmɑtì. Wèè tu diyuu, yoo wèè tu kuyóú, tipuonti nɛ̀ tipèntì * tì kupɑtifɑ̃ɑ̃kù fũ̀ɔ̃̀.
Esibiti yóó dentɛnɛ̀ tì
16 Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ bo youtɛ dìì yiè o nɔ̀ùtɛ̀ Esibiti ĩ́nkɛ̀, o nìtìbɛ̀ bo dontɛnɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ nkpeutí. 17 Kufɔ̃wɑɑ́ mbo pĩ́ Esibiti ɛì kɔbɛ nɛ̀ tìì yóó tuɔkɛní Sudɑɑ tenkɛ̀ ti kpɛ́í, bɛ̀ níí bo bɛ́i nSudɑɑ tenkɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì kpɛ́í.
 
18 Dɛ kó diyiè Esibiti kó yɛhɛkɛ̀ yɛnùmmù yɛɛ̀ yó nnɑ́ɑ́ nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kó tinɑ́ɑǹtì. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔúnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ dinùù kɛ bo nkù tɑunnɛ̀. Bɛ̀ bo nyu dɛ kó dihɛì kó dìmɑrì kɛ tú dikɔ̀ù ɛì.
 
19 Dɛ yiè ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diwũɔ̃tɔ̀nnì bo mbo Esibiti cuokɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó ditɑ̃́rì ncómmú dihɛì mɑ̀nku. 20 Dɛɛ̀ yó ntú mɛcɑnnimɛ̀ mɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kpɛ́í Esibiti miɛkɛ. Bɛ̀ bo yɑ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũnko kɛ́kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùù bɛ̀ duɔnní odɛɛtíwè wèè yóó bɛ̀ pɑ̀tɛ. 21 Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó bɛnkɛmu kumɑ́ɑ̀ Esibiti kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kù bɑntɛ́, kɛ́ nkù feu iwũɔ̃ kɛ kù pɑ̃ɑ̃ ntidiitì kó yɛpɑ̃rɛ̀, kɛ́ nkù dɔummu nɛ̀ yɛnɔ̀ kɛ yɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri. 22 Ti Yiɛ̀ nKuyie yóó potɛ́mu Esibiti kɔbɛ, kù yóó bɛ̀ potɛ́mu kɛ nɛ́ bɛ̀ miɛkùnnɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀ kɛ̀ kùu cɔutɛ́ bɛ bɑ́ɑmmu kɛ́ bɛ̀ miɛkùnnɛ.
 
23 Dɛ kó diyiè kucɛ yóó ɑ̃nnɛ́mu Esibiti kɛ́nkɔrìnɛ̀ Asidii, kɛ̀ Asidii kɔbɛ nkɔrì Esibiti. Kɛ̀ Esibiti kɔbɛ kɔrì Asidii. Kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ bɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie.
 
24 Dɛ kó diyiè Isidɑyɛɛribɛ bo wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Asidii kɔbɛ nɛ̀ Esibiti kɔbɛ. Dɛ kó yɛhɛkɛ̀ yɛtɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 25 Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ níí bo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Esibiti kɔbɛ tú n kɔbɛ mbɛ, mɛsɑ̀ɑ̀ nní mbɛ̀ bonɛ̀. Asidii kɔbɛ míì bɛ̀ pìítɛ́ nɛ̀ n nɔu, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tú n te bɛ̀.
* 19:15 nɛ̀ tipèntì: Wéntɛ́ 9:13-14 ɑ bo yɑ̀ bɛ̀ wɑ̃̀ri