20
Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò cemmɛ̀ mɛnɑcɛ̀bii nkɛ feío
Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdikɔ̃ɔ̃ tɔ̃nní dìì benni o kóo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì Tɑditɑnni, kòò bo pi Asidɔti ɛì kɛ́ dì pɔ̀ntɛ.
Dɛ kó dibenni ndi ti Yiɛ̀ nKuyie ntì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Amɔti birɛ Esɑii, wèè nɑ̀ɑ́ nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́boutɛ́ kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù ɑ boú kù ɑ kɑ̀, kɛ bo bɛnkɛ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀, kɛ́dɛitɛ ɑ nɛùtì, kòo mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ́ncentì mɛnɑcɛ̀bii nkɛ feío.
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N kóo tɔ̃ntì Esɑii cemmɛ̀ mɛnɑcɛ̀bii mbɑ́ ò í dɑ́ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì. Dɛ̀ mɔ̀kɛ yíe yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi, dɛ̀ dò mmɛcɑnnimɛ̀ mmɛ nɛ̀ dibɛnkɛ̀rì Esibiti nɛ̀ Etiopii dɛ kpɛ́í. Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì yóó mɛ mpĩ́mmu Esibiti kɔbɛ nɛ̀ Etiopii kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ce mmɛnɑcɛ̀bii, bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛdɑkótíbɛ̀. Esibiti kɔbɛ fɛi bo feitɛ́. Bɛ̀ɛ̀ do búɔ́ Etiopii ɛì kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do pɔtìnɛ̀ Esibiti ɛì kɔbɛ, kufɔ̃wɑɑ́ nnɛ̀ ifɛi dɛ̀ bo bɛ̀ pĩ.
Dɛ mɔ̀nnì dɛ kó itempɛ̃ nkɔbɛ bo nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ntɛ ti do búɔ́ bɛ̀ íbiɛ ti yɛ̀mmɛ̀ do dò nti yóó sɔri kɛ̀, kɛ́pɛ́tɛ́ mɛteèmmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ti dɛɛtɛ́nɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Ti nɛ́ yóó cuó nkɛ kɛ́pɛ́tɛ́ mɛdɛɛtímɛ̀?