21
Bɛ̀ yóó pɔntɛmɛ̀ Bɑbidɔnni
Kuyie nkpɑnnɛ̀ tì dɑ̀mɛ́ɛ̀rì bíɛ́kɛ̀ kó kutempɛ̃ tɛdɔntɛ̀ kɔku kɔbɛ.
 
Kuyɑɑ̀kperíkù ɔ̃ɔ̃ ítɛ́ní mɛ̀ɛ̀ botí diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀,
di dootitɔbɛ̀ itiní mɛɛ̀ botí dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó dihɛì bɛ̀ dé dì.
Kuyie nni mbɛnkɛ tì yóùmu tiì tu:
 
Nɛ̀ bɛ̀ di do nɑɑti, bɛɛ̀ kòńtɛ́ kɛ di fiiti,
okɔ̀ùtì ìtɛ́mu o tɔ̃mmú.
Díndi Edɑmiibɛ donɛ̀ bɛ,
díndi Mɛdiibɛ pinɛ̀ bɛ,
m pɑ̀ɑ̀mmu ikṹũ imɔu.
 
Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ dɛ̀ pĩ́ n kɑ,
kuyonku kuù nh ɑutɛ́ kɛ n cɑ́ɑ́.
Onitipòkù wèè kuɔ̀ ndɛbirɛ o kɔ̃mɛ,
n yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ yɛ̃ mbì,
n tɛ̃́nkɛ í yo.
N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ fitɛ́ n tɛ̃́nkɛ í wúó.
N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ kɔɔrɛ,
kufɔ̃wɑɑ́ nkuù nh ɑutɛ́ n do yɑ́ɑ́ nkuyuoku nku kɛ bo om̀pɛ̀,
kɛ̀ Kuyie nnɛ́ n tɔní kukɔ̃m̀bɔ̀doróo.
 
Bɛ̀ ĩ̀ńnɛ́ tidiitì nti,
kɛ dɔú nyɛkɑ̀rɛ̀ kɛ̀ ti yo nkɛ yɔ̃,
kɛ yóó dɑɑtɛ kɛ̀ bɛ̀ pɛ́i nkɛ tú:
Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀, ítɛ́nɛ̀ kɛ́bɑ́ɑ́tí,
kɛ́kpɑ̃́ɑ̃́tɛ́ tidɔpììtì.
 
Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu:
Kɔtɛ kɛ́cónnɛ́ obɑ̀rì kòo mpɑkɛ́
kòò yɑ̀ dɛ̀ wèe pĩɛ̃kɛ́.
Kòò yɑ̀ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ kɛ̀ sisɛ̃ĩ́ sìdɛ́sì tɛ̀ dɛ̀rì,
yoo sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ dèkɛ,
yoo yòyóbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ dèkɛ,
wèe dɔɔ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀, wèe dɑɑtɛ mɛsɑ̀ɑ̀.
Kòo bɑ̀rìi kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Áú, n Yiɛ̀!
N tṹṹ nkɛ dɛ ncómmú.
N dɛ nwentí.
Nɛ́ ntɛ ǹ yɑ̀ dɛ̀:
N yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ dèkɛ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀,
kɛ̀ sisɛ̃ĩ́ sìdɛ́sì tɛ̀ dɛ̀ri.
Kɛ yíɛ́ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɑbidɔnni domu.
Ò domu pɑ́íí.
Kòo bɔɔtenkɑɑnìi duó kɛ bɔ̀kɛ́, kɛ cóú kɛtenkɛ̀.
 
10 Mí nhEsɑii míì nɑ̀ɑ́ nkɛ tú bɛ̀ di puotímu,
bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ puotímɛ̀ yɛyɔ̀ kuyiɛ́ miɛkɛ.
Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ̀ nkù kuù
tì nni nnɑ̀kɛ́, kɛ̀ n tì ndi nɑ́ɑ́.
Kuyie kpɑnnɛ̀ tì Edɔmmu ɛì kɔbɛ
11 Kuyie nkpɑnnɛ̀ tì Dumɑɑ ɛì kɔbɛ,
kɛ̀ n keè òmɔù pĩɛ̃kɛ́mɛ̀ Seii ɛì kɛ tú:
Fɔ̃́ nhohɛikɛ̀mbɑ̀rì kɛyènkɛ̀ dòmmɛ?
Kɛyènkɛ̀ nɑɑtɑɑ̀?
12 Kòo ɛikɛ̀mbɑ̀rìi bɛ́i nkɛ dɔ̀:
Dɛ̀ wentɛ́mu kɛ dèè, tìmɑtì í bo
dɛ̀ nɛ́ yóó wɛ̃tɛ kɛ́biitɛmu nɑnkɛ
kɑ̀ɑ dɔ́ nɑnkɛ kpɛti ɑ nɑɑ wɛ̃tɛní.
Bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì Adɑbii ɛì kpɛ́í
13 Kuyie nnɑ̀kɛ́ tì Adɑbii ɛì kpɛ́í:
 
díndi Dedɑnni ɛì kɔbɛ bɛcièmbɛ̀,
di bo wentɛ́ Adɑbii kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ.
14 Díndi Temɑɑ ɛì kɔbɛ,
kɔtɛnɛ̀ kɛ́co sinɛ́yɛ̃ĩ bo bɛ̀, kɛ́ bɛ̀ pɑ̃ mɛniɛ,
pɑ̃nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cooti mudiì kɛ̀ bɛ̀ɛ di.
15 Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ cokùmɛ̀ mudoò mmu, bɛ̀ kpɑ̀tɛ yɛse nyɛ, bɛ̀ fĩnnɛ́ dɛtɑ̃nnɛ̀ ndɛ, mudoò muù bintɛ́.
 
16 Ti Yiɛ̀ nKuyie nni n nɑ̀kɛ́mu kɛ tú: Yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti cɑ́u cɑ́u, kɛ̀ Kedɑɑ ɛì kó disɑ̃nni deèmu. 17 Bɛtɑ̃ntɑ̃ũbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ Kedɑɑ ɛì, bɛ̀ í yó nsũ, bɛ̀ í yóó tuɔkɛ bɛ̀dɛ́bɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie Isidɑyɛɛribɛ tũ̀ nkù kuù bɛ́i.