22
Kuyie ncɑummɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ
Kuyie nnɑ̀kɛ́ tì tìì tukúnɛ̀ kubiriku bɛ̀ tu kù mɛbɛnkùmɛ̀ biriku:
 
Fɔ̃́ nSedisɑdɛmmu, dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ nìtìbɛ̀ bɛmɔu dèkɛ dɛdɑ̀nnɛ̀?
Sedisɑdɛmmu, bɑ nte kɑ̀ɑ ɛì dɑ̀ɑ́tí kutoweku?
Bɑ nte kunɔɔ̀roo, bɑ nkó iúu bo fɔ̃́ ndihɛidiɛ̀ miɛkɛ?
A kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ku, mudoò muù í bɛ̀ kònnɛ̀,
bɛ̀ í ku dikpɑ̀nnì miɛkɛ.
A kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ cokɛ́mu bɛmɔu,
kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ bɛ̀tinɛ̀ dɛtɑ̃nnɛ̀ kɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú, kɛ boú,
bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do cokɛ́ kɛ dɛ̀tɛ́ bɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmúmu kɛ boú.
Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu di bɑ́ nni nwúó,
n yóunɛ̀ kɛ̀ nní nti didɑbònnì,
di bɑ́ nyetíróo kɛ m bɑ́ɑ́ mmɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ do n kɔbɛ.
Dɛ̀ n dimu nyíe,
kɛisɔ̀ùkɛ̀ kɛɛ̀ m pĩ,
mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ n do,
Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè mɛ̀ yɛ̃,
kubiriku ò bɛnkú dɛ̀ o nɑ́ɑǹtì kɛ̀ iduotí duò,
kɛ̀ iúu dèkù ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀.
Edɑmmu ɛì kɔbɛ bɑ̀ɑ́tímu bɛ duokɛ̀,
kɛ dèkɛ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́, bɛ̀ kèrínímu,
Kiidi ɛì kɔbɛ kpɑ̃̀ɑ̃́tɛ́mu tidɔpììtì.
Sedisɑdɛmmu sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ piɛ́mmu ɑ biti sɑ̀ɑ̀tì miɛkɛ.
Kɛ̀ bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ còḿmú dihɛì kó yɛbòrɛ̀.
Sudɑɑ ɛì kɔbɛ di tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ mùù di kɑ̃nkɛ́.
 
Di búɔ́ kutúúkù kó tɛcɛ̃kpetɛ̀, tikpɑ̀rìnɛntì ɑ̃ tɛ̀ ntɛ.
Di yɑ̀ Dɑfiti ɛì kó kuduotí keúmɛ̀ mmɛ yɛbòrɛ̀ pɛ́u,
kɛ do mmɛniɛ, nkɛ sɔrì dihɛì kó kubinku kùù bo dɛ fũ̀ɔ̃̀.
10 Kɛ kɑ̀ɑ̀ nSedisɑdɛmmu kó sicɛ̃́ĩ
kɛ pùɔ nsìmɑsì, kɛ bo nɑ kɛ́tũntɛ iduotí,
11 Kɛ keú kubinku iduotí ìdɛ́ì cuokɛ̀,
kɛ bo yṹɔ̃́nní kubinku kótíkù kó mɛniɛ.
Kɛ yóu di bo wɛ̃ɛ̃tɛmɛ̀ wèè te kɛ̀ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ dɔ̀ɔ̀ri o bíɛ́kɛ̀.
Ò pĩ mmutɔ̃mmú nɛ̀ dimɔ̀nnì ndi,
di mɛ nyí mù yɑ̀.
 
12 Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ di yu,
kɛ̀ di bo kɔmmú yɛdɑbùò nyɛ,
kɛ́kuó di yùtì kɛ́dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì,
kɛ́bɛnkɛ di yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀.
13 Kɛ̀ di nɛ́ bo diwɛ̀ì miɛkɛ kɛ yɑ̃nku,
kɛ kɔù inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe,
kɛ cɑ́ɑ́ nyimɑɑ nkɛ yɔ̃̀ mmɛnɑɑ̀,
kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú:
Ti nyo nkɛ yɔ̃̀,
kɛ yɛ̃́ ti nɑɑ yóó kúmɛ̀mu.
14 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀:
N yí yóó bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ ndɛ kó mɛyɛi nnɛ̀ bɛ kṹṹnko.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
Kuyie nkpɑnnɛ̀ tì Sebunɑ
15 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Sebunɑ, wèè bɑkɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀:
 
16 A kpɛrɛ ɔ̃̀ndɛ bo diɛ?
A kou we mbo diɛ, kɑ̀ɑ keu ɑ fɔ̃ti?
Kɛ keu ɑmɑ́ɑ̀ kudènkù dɛyiitírɛ̀?
Kɑ̀ɑ keu ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɔntɛ dipèrì ĩ́nkɛ̀?
17 Nɛ́ ntɛ fɔ̃́,
kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó dɑ bɔ mbèmmù kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀,
kɛ́ dɑ pikú ku nɔ̀ùtɛ̀ tei tei,
18 kɛ́ dɑ dootóo kɑ̀ɑ mbírímú kɛtempɛ̃kùkɛ̀,
bɑ̀nɔ́ɔ̀ tɛ̃mɛ̀.
A yóó kɛ nkú fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ ɑ do pɔtìnɛ̀ sì,
fɔ̃́ nwèè sĩ̀nkùnko tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
19 N yóó dɑ dɛitɛmu ɑ kɑ̀rì,
m bo dɑ dɛitɛ ɑ fɔ̃̀tìrì.
20 Dɛ yiè kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́yúní
n kóo tɔ̃ntì Idikiyɑ birɛ Ediɑkimmu.
21 Kóò dɑ̀tínnɛ́ ɑ yɑɑ̀bòrì,
kóò yìi nhɑ nɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀
kóò duɔ́ nhɑ mɔkɛ mùù wɛ̃rímú,
kòo nɑɑ́ nSedisɑdɛmmu nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ kóo cicɛ.
22 Kɛ̀ nh ò duɔ́ nDɑfiti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dikpetínnì,
kòò kpetínnɛ́ òmɔù bɑ́ɑ́ kpetɛ́,
kòò kpetɛ́ òmɔù bɑ́ɑ́ kpetínnɛ́.
23 Kɛ̀ nh ò fìí nfɛcùùfɛ̀ kɔ̃mɛ kɛtenkperíkɛ̀ ĩ́nkɛ̀,
kòo kpɑ̀ɑ̀tìyètìrìi feitɛ́ o cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
 
24 O yɑɑ̀bí nɛ̀ i kó iyɑɑ̀bí ì bo nhò yùu ticɑtɔ̀ɔ̀nɛntì ɔ̃ nyuummɛ̀ fɛcùùfɛ̀, tisɑ́m̀pɔ́tì nɛ̀ tidiɛtì, 25 Dɛ̀ yó mboní diyiè mɑrì kɛ̀ fɛcùùfɛ̀ fɛ̀ɛ̀ fìíkú kɛtenkperíkɛ̀, fɛ̀ bo ɔu kɛ́kéétɛ́, kɛ́do dɛ̀ɛ̀ do fɛ̀ yùu nkɛ̀ dɛ̀ɛ̀ cɑkɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i.