2
Ti Yiɛ̀ nKuyie kuù bɛnkɛ ti nnɑ́ɑǹtì Amɔti birɛ Esɑii Sudɑɑ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛ kpɛ́í.
Ibotí imɔu yóó wɛ̃tɛ kɛ́tíímmɛ̀ Sedisɑdɛmmu
(Yɛnɑ́ɑǹkékɛ̀ 2-4 wéntɛ́ Misee 4:1-3)
Yɛwe sɔnyɛ miɛkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɑ̃rì bo fííkú
kɛ̀ di yómmɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ kɛ́ yɛ̀ sĩ̀ńnɛ́,
kɛ̀ yɛbotɛ̀ nhuroo di borɛ̀.
Kɛ̀ iwuɔ mpɛ́u nkeroo di borɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nyitɔbɛ̀ kɛ tú:
Tí kɔtɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nSɑkɔbu do tũ nkù tɑ̃rì,
ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ kù ti bɛnkɛ ku kó kucɛ,
ku tié mbonní Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ndi,
ku nɑ́ɑǹtì yɛ̀nní Sedisɑdɛmmu nwe.
Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nni ntú yɛbotɛ̀ kóo beéntì,
kɛ tú wèè tũ̀nni iwuɔ kpɛti.
 
Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɔ́kɛ́ bɛ kpɑ̀rìseuti kɛ́mɑ́ yɛkɑ̃,
kɛ́mɑ́ bɛ kpɑ̃ɑ̃̀ nsimúkɛ̃ĩ́.
Kubotí mɑkù tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkpɑnnɛ̀ kutɛkù
bɛ̀ ketɛ́ kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbɛbíí mudoò.
Díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí
tí wɛ̃nnɛ́ kɛ́nkérí ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kuwenniku miɛkɛ.
Bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ Kuyie nyóó bekɛ́nɛ̀ dìì yiè bɛnìtìbɛ̀ di kpɛ́í
Ti Yiɛ̀ nKuyie nSɑkɔbu yɑɑ̀bí tɑ tipɑ̃ɑ̃tì nti,
kɑ̀ɑ bɛ̀ dootóo, bɛ tũ̀nnɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ mmɛ,
kɛ tɑ mutediì Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɔ̃mɛ,
kɛ̀ ikpɑ́kpɑ̀rìbí píɛ́kɛ́ bɛ cuokɛ̀.
Mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì
kɛ̀ dɛ̀ sũ̀ṹ mbɛ ɛì miɛkɛ
bɑ́ bɛ dítítuɔ tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ yɛ̀ mɑ̀mɛ̀
kɛ̀ sisɛ̃ĩ́ píɛ́kɛ́
sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ í dò nkɛ́kɑɑ nkɛ́deè.
Kɛ̀ sibɔɔtenkɑɑnìi pìɛ́kɛ́ bɛ ɛkɛ̀
kɛ̀ bɛ̀ ninku bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ nɛ̀ bɛ nɔu dɛ ììkɛ̀,
bɛ̀ mɑɑ́ dɛ̀ nɛ̀ bɛ nɔu.
Onìtì bo nínkú Kuyie nyììkɛ̀ kɛ́kɔ̃nkɛ,
ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ mɛ mbɑ́ɑ́ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́.
10 Tɑɑ́nɛ̀ yɛpèrɛ̀ fíè
tɑnnɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ́sɔrinɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kɛmiɛkɛ
kɛ́yentɛ́nɛ̀ Kuyie nkó tikpetì diɛtì
11 Kuyie m beéntì yiè kù bo kɛ̃́kùnnɛ sipɔɔ yɛmbɛ̀
kɛ́sĩ́nnɛ́ sifeí yɛmbɛ̀,
kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù mɑ́ɑ̀ yètìrì nfeí.
12 Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì yiè ndi
sipɔɔ yɛmbɛ̀ nɛ̀ sifeí yɛmbɛ̀ bɛ kpɛ́í
dɛ yiè bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ dɛu bɛ̀ bo kɛ̃kɛ.
13 Dɛ kó diyiè kù bo kɔ̃ṹ sɛ́tìrì kó dɛtie ndiɛrɛ̀
Dimɑɑ kpɛrɛ.
Bɑsɑ̃ɑ̃ kó dɛtediɛrɛ̀ bo duó.
14 Kɛ̀ kùu puɔ nyɛtɑ̃rɛ̀ diɛyɛ̀,
kɛ́díɛ́ sitɑ̃ɑ̃́,
15 kɛ́buɔ́ nyɛdèrɛ̀ diɛyɛ̀,
kɛ́puɔ nyiduotí kperíyì,
16 kɛ́buɔ́ mbɑ̀tóòbɛ̀ diɛbɛ̀ Tɑdisisi ɛì kɔbɛ,
Bɑ̀tóòbɛ̀ sɑ́m̀pɔ́bɛ̀ bo cɑkɛ.
17 Dɛ yiè onìtì kó tɛfentɛ̀ bo deè,
sipɔɔ yɛmbɛ̀ bo sĩ́nnɛ́,
dɛ yiè kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù mɑ́ɑ̀ yètìrì nfeí.
18 Sibɔɔtenkɑɑnìi, tɛ̀mɑtɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́.
 
19 Bɛnìtìbɛ̀ bo tɑɑ́ yɛpèrɛ̀ fíè,
bɛ̀ bo cútɛ́ kɛtenkɛ̀ fũ̀ɔ̃̀,
kɛ bo sɔrinɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kɛmiɛkɛ,
kɛ bo yentɛ́nɛ̀ ku kpetì diɛtì.
Kù bo ítɛ́ kɛ́cómmú dìì yiè yɛbotɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì bo do!
 
20 Dɛ yiè bɛnìtìbɛ̀ bo dokóo bɛ bɔɔtenkɑɑnìi, mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛsi, bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ sì kɛ́nninku si ììkɛ̀, yɛtìrɛ̀ nɛ̀ tidéítì kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ kɛ́túókɛ́ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́. 21 Dɛ yiè bɛnìtìbɛ̀ bo tɑɑ́ yɛpèrɛ̀ fíè bɛ̀ bo cútɛ́ kɛtenkɛ̀ fũ̀ɔ̃̀ kɛ bo sɔrinɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó kɛmiɛkɛ, kɛ bo yentɛ́nɛ̀ ku kpetì diɛtì, kù bo ítɛ́ kɛ́cómmú dìì yiè yɛbotɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì bo do.
 
22 Yóunɛ̀ di bo mbúɔ́mɛ̀ onìtì,
onìtì wemmu í tùɔ̀kɛ mùdɛ́mù.
Onìtì kpɛti tú bɑ?