3
Sudɑɑ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu bo pɑɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì
Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ yóó dɛitɛmu
dɛ̀ɛ̀ te kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ fòù,
bɛ diitì nɛ̀ bɛ niɛ nnɛ̀ bɛ̀ tɑ̃́ dɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu:
Bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkperíbɛ̀
nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì
bɛ̀ɛ̀ tu bɛdiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛkotibɑɑbɛ̀.
Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí
nɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛnitinɔ̀ndiɛbɛ̀
nɛ̀ bɛtediibɛ̀ diɛbɛ̀.
N yóó duɔ́ nkɛ̀ idɑpùmbí iì di bɑɑtɛ́,
kɛ́ ndi dɔɔri ì dɔ́mɛ̀.
Di botí miɛkɛ, di bo nkɛ̀ fɛ̃́ũnko ditɔbɛ̀
onìtì bo nfɛ̃́ũnko o kou,
kòo bíɛ̀ nni nfɛ̃́ũnko tɛdɑkótɛ̀,
bɛsĩ́ntɛ́nìtìbɛ̀ bo nfɛ̃́ũnko bɛnitimɔ́mmɔmbɛ.
Onìtì níí bo pĩ́ nho tebitɛ bɛ cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ
kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
A mɛ̀ nkpɑɑ́ mɔkɛmɛ̀ diyɑɑ̀bòrì, nɑɑ́ nti kóo kpɑ̀ɑ̀tì,
bɑɑtɛ́ kubotí kùù í mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì.
Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ nhò bɑ̀ɑ̀ní kɛ dɔ̀:
N yí tú otɑ̀ntì,
n yí mɔkɛ mudiì n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀,
m mɛ nyí mɔkɛ diyɑɑ̀bòrì
di bɑ́ n dɔɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì.
Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bètɛ́mu,
Sudɑɑ kɔbɛ domu.
Bɛ nɑ́ɑǹtì nɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ yóù Kuyie.
Bɛ̀ yetɛmu ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ kù fuonnɛ̀
kunku Kuyie nkperíkù kɛ̀ dɛ̀ feío.
Kɑ̀ɑ wèńtɛ́ bɛ ììkɛ̀ ɑ pɑ̃̀nkɛ ɔ̃ɔ̃ yɑ̀mu bɛ yetɛ́mɛ̀
bɛ fei mbɛ yɛi mmɛ Sodɔmmu ɛì kɔbɛ kɔ̃mɛ,
Ifɛi í bɛ̀ bonɛ̀ mɛyɛi mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀.
Bɛ̀ bo yɑ̀! Bɛ̀ ce mbɛmɑ́ɑ̀ ndi mɛyɛi.
 
10 Di bo yĩ́ wèè yìé nKuyie nkpɛti,
weè tu diwɛ̀ì yiɛ̀ nkɛ yɛ̃́ ò yóó dimɛ̀mu,
o tɔ̃mmú kó ticɔ̃nti.
11 Bɛyɛibɛ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, mbɛ̀ bo yɑ̀!
Bɛ̀ yóó bɛ̀ yietí bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ.
 
12 Mí nKuyie n kó bɛnìtìbɛ̀,
ibí iì bɛ̀ bɑkɛ́, bɛnitipòbɛ̀ bɛɛ̀ bɛ̀ ni.
Bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ ni bɛ̀ bɛ̀ fétìnkomu,
kɛ bɛ̀ kɔɔ́ mbɛ̀ kèrí kùù cɛ.
Kuyie nkpɑ̀nnɛ̀mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni ku nìtìbɛ̀
13 Ti Yiɛ̀ nKuyie nyìtɛ́ kɛ còḿmúmu kɛ sɛí nku kɔbɛ,
kù ìtɛ́ kɛ còḿmúmu kɛ bo bekɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀.
14 Ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɑ̀nnɛ̀mu
bɛ̀ɛ̀ tu bɛkótíbɛ̀ ku kɔbɛ miɛkɛ nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ tú:
Díì mɑɑnko fínyĩ̀ kó yɛbɛ
kɛ fèkɛ bɛsénnìbɛ̀ kpɛrɛ kɛ píɛ ndi cɛ̃́ĩ.
15 Nɛ̀ ɔ̃̀mmu wɛ̃rímú mmu di fɛ̃́ũnkomɛ̀ n nìtìbɛ̀?
Kɛ nɑù bɛsénnìbɛ̀?
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tì ndi békú.
Kuyie nkpɑ̀nnɛ̀mɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kó bɛnitipòbɛ̀
16 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Sedisɑdɛmmu kó bɛnitipòbɛ̀ mɔ̀kɛ sifeí nsi
kɛ ɔ̃ nkérí kɛ́yíéo,
kɛ tú pìì bɛ̀ wèímɛ̀, kɛ nɑù dɛtɔ́ɔ́nnɛ̀,
kɛ̀ kɔnnìnko bɛ nɑɑ̀cɛ̀nɛí.
17 Nɛ̀ dɛ kpɛ́í mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo fɔ̃ri bɛ yùtì,
kɛ́ bɛ̀ còńnɔ́ɔ mɛyùbii.
 
18 Dɛ yiè bo tuɔkɛ dìì yiè mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo dɛitɛ di sɑ̃tì. Bɛ nɑcɛ̀nɛí kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ boú bɛ yùtì nɛ̀ sinɛí dudúúnsì nɛ̀ mɛdɛ̀ì. 19 Yɛtootɔ̃rɛ nɛ̀ sinɛí nɛ̀ ifɑ́tíyì. 20 Tiyɑɑ̀bomboúntì nɛ̀ sinɑcɛ̀nɛí kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ nɛ̀ inɑɑkũ̀ɔ̃ nɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀ríbɛ̀ kó yɛdíè nɛ̀ mɛfĩmmɛ, 21 nɛ̀ dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tũɔ̃̀ yɛwũɔ̃̀. 22 Tiyɑɑ̀kpetì nɛ̀ yɛyɑɑ̀bòrɛ̀ pɛ̃kùyɛ̀, tiyɑɑ̀bomboúntì nɛ̀ tidɔutì. 23 Siwéi nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kó tiyɑ̀ɑ̀tì tìì iri nɛ̀ tiyɑɑ̀yɑuti bɛ̀ dɑɑti tì yɛyɔ.
 
24 Dɛ yiè tùdɑ̀ɑ̀rí bo ceetɛ́ kɛ́ɑ̃nnɛ́ kunɔ́ú,
bɛ̀ bo yi iwɛ̃ĩ inɑɑkũ̀ɔ̃ ntɛ̃mɛ̀,
bɛ̀ bo kuó iyùpɑ̃ɑ̃tí kɛ́yóu mɛyùbii,
kɛ́yóu tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì kɛ́yi tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì
kɛ̀ bɛ wennikuu nɑɑ́ nkuhɑ̃ɑ̃tɔ̀ntɔ̀nkù kó kufíɛ̀kù.
Sedisɑdɛmmu ɛì kó bɛkúpobɛ̀
 
25 Sedisɑdɛmmu, ɑ kó bɛnitidɑɑbɛ̀ yóó kú mudoò miɛkɛ nkɛ,
bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkperíbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ í kũntiní mudoò.
26 Sedisɑdɛmmu nìtìbɛ̀ bo nkɑri o ɛì kó yɛbòrɛ̀,
kɛ kuɔ̀ nyɛkúdɑbùò.
Bɛ̀ bo pɑɑ̀ bɛ bí kɛ́nkɑri mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ kɛ kuɔ̀.