4
Dɛ yiè bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ bo mmurí onitidɔ̀ù òmɑ́ɑ̀,
kɛ tú ti bo nwɑɑ̀ ntimɑ́ɑ̀ ti bo nyo mmù,
ti bo ndo ntimɑ́ɑ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì.
Yóu kɛ̀ ti dɑ yenkɛ,
ɑ́ ti dɛitɛ ifɛi.
Kuyie nyó nkɑ̃nkɛ́mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́ kɛ́nkpɑɑ́ Sedisɑdɛmmu
Dɛ yiè ti Yiɛ̀ nKuyie yóó dennɛní dìì tepɑ̀nnì, diì yó ntú Isidɑyɛɛribɛ kó disɑ̃nni, dì yó ndɛumu kɛ wenni, kɛ́pɛitɛ́ yɛbɛ kɛ̀ yɛ̀ nsũ, kɛ̀ diwɛ̀ì ḿbo bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́ kɛ́nkpɑɑ́ dihɛì mu kpɛ́í. Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ Siyɔ̃ɔ̃, bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́ kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu bɛ̀ bo mbɛ̀ yu kɛ tú Kuyie nkɔbɛ, kɛ yɛ̃́ n wɑ̃̀rimɛ̀ bɛ̀ yètɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo ɔ́útɛ́ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ, nɛ̀ ku nùù kó muyɑɑ́, kɛ́ũtɛ́ mɛnitiyĩ̀ĩ̀ mbɛ̀ còúmmɛ̀ Sedisɑdɛmmu. Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo ɑ̃nnɛ́ diwɛtirì Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dì ndíɛ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tiku kuyie mmɔ̀nnì, kɛyènkɛ̀ kɛ́ndò nkuyukú kɛ́ncɔ́ú mmuhɑ̃ɑ̃́ kɔ̃mɛ, kɛ́nhɑ̃nkɛnɛ̀ Kuyie nkó tikpetì bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀, kɛ́ndò ndifii kɛ́ mbɛ̀ dìɛ́kɛ́, kɛ́ mbɛ̀ kɑ̃nkɛ́ kuyiìnkù kuyie mmɔ̀nnì, kɛ́ mbɛ̀ kɑ̃nkɛ́ kuyɑɑkù nɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀.