25
Disɑ̃nni kó fɛyɛ̀nfɛ̀
Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tú Kuyie nku n tũ nkù,
n yó ndɑ sɑ̃ntímu kɛ dɛ́úkùnko ɑ yètìrì,
kɛ yɛ̃́ ɑ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ sɑ̀ɑ̀rɛ̀,
ɑ do tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì nɛ̀ dimɔ̀nnì,
kɛ̀ tì bo bɑ́ kɛ í ceeri,
Fɔ̃́ɔ̃̀ pùɔ mbɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀ ɛì,
kɛ̀ dì nɑɑ́ ndidobonnì kɛ cóú,
bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀ kó dihɛì,
nɛ̀ sicɛ̃kperí kɛ̀ dɛ̀ nɑɑ́ ntidobontì.
Òmɔù í kpɑɑ́ kɛ bo dì mɑɑ́ bìtì.
Dɛɛ̀ te kɛ̀ kuwuɔ nkperíkù kɔbɛ dɑ sɑ̃ntí,
ibotí tɛì kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìyɛibɛ yóó dɑ yɔtɛmu.
Fɔ̃́ɔ̃̀ tu ocĩ̀rì kó disɔ̀rì,
osénnìwè ɔ̃ nsɔri fɔ̃́ɔ̃̀ borɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɔ̀nnì,
fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ nhò kɑ̃nkɛ́ fɛtɑɑfɛ̀,
kɛ̀ kuyie ntònkɛ̀ ɑ́ nhò dìɛ́kɛ́,
kɛ yɛ̃́ bɛkpɑ̀ɑ̀tìyɛibɛ kó kɛmiɛkɛ donnɛ̀mɛ̀ fɛtɑdiɛfɛ̀ nfɛ,
fɛ̀ɛ̀ puotì imɑrí.
Kɛ donnɛ̀ kuyiìnkù ɔ̃ ndòmmɛ̀ tɛdɔntɛ̀ kó kɛtenkɛ̀.
Fɔ̃́ɔ̃̀ kùɔ bɛkpɑ̀ɑ̀tìyɛibɛ kó ihúu.
Diwɛtirì ɔ̃ɔ̃ dɑ́tínnɛ́ diyiè kɛ̀ dɛ̀ɛ bonkɛmɛ̀.
A mɛ mpɑ̀ɑ bɛyɛibɛ kó ihúu.
Ibotí imɔu yóó dimɛ̀ dibɑnni
Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ yóó ɑ̃nnɛ́ dibɑnni ndi,
Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ ibotí imɔu kpɛ́í,
kɛ́kuɔ iwũɔ̃ mɛkùɔ̀ nkpɛyi nɛ̀ mɛnɑɑ̀ kperímɛ̀ bɛ̀ tumɛ̀ difɛ̃́ɛ̃̀,
nɛ̀ tidiitì sɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ kperímɛ̀.
Dɛ kó ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ dɑ́tɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù
kùù do kɑ̃nkɛ́ yɛbotɛ̀ yɛmɔu ììkɛ̀.
Kuyɑ̀ɑ̀kù kùù do dɑ́ɑ́tí ibotí imɔu,
kɛ́kɛi mmukṹṹ yúóó,
ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó ũũtímu tinɔnniɛti,
kɛ́dɛitɛ ku nìtìbɛ̀ ifɛi.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.
Isidɑyɛɛribɛ yó nyɑ̃nkumɛ̀ kɛ̀ Mɔɑbu kɔbɛ kuɔ̀
Dɛ yiè di bo nnɑ́ɑ́ nkɛ tú:
Kuyie nkuù tu ti Yiɛ̀, ti do ku mbúɔ́,
kɛ̀ kù mɛ nti dɛɛtɛ́.
Ti do ku nkémmú kɛ̀ kù ti dɛɛtɛ́,
nyɑ̃nkunɛ̀ kɛ ɑu.
10 Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɔ̀ùtɛ̀ tɛɛ̀ yó nkɑ̃nkɛ́mɛ̀ di ntɑ̃rì!
 
Kɛ̀ Mɔɑbu kɔbɛ biɛ, bɛ̀ yóó bɛ̀ nɑmu bɛ kɑrì kɛ́kuɔ.
Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ nɑ̀ù mɛ̀ɛ̀ botí timútì difɔ̃̀tìrì kɛ́dɔɔ̀ tikùtì.
11 Dɛǹdɛ bɛ̀ yó nhɑrìmɛ̀ kɛ ɛinko tibɑɑtì bɛ̀ ɔ̃ ndɛìtìmɛ̀ dibinni.
Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó dɛitɛmu bɛ fentɛ̀.
 
12 Mɔɑbu, bɑ́ nɛ̀ ɑ ɛì duotí mɛ nhokùmɛ̀ kɛ kpeńnì,
ti Yiɛ̀ nKuyie mbo ì pùɔ nkɛ̀ ìi duó kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́.