26
Disɑ̃nni kó fɛyɛ̀nfɛ̀
Dɛ yiè Sudɑɑ ɛì kɔbɛ bo dentɛ̀ fɛ nyɛ̀nfɛ̀:
Ti mɔkɛ dihɛì kperì ndi
kɛ̀ Kuyie ndi fii nyiduotí kɛ ì ti dɛɛrí.
Kpetɛ́nɛ̀ dihɛì kó yɛbòrɛ̀,
kɛ̀ kubotí kùù dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ kɛ̀ kùu tɑ,
kubotí kùù dɔ̀ɔ̀ri Kuyie mbɛ́i ntì.
Kuyie nwèè dɔ̀ɔ̀ri ɑ bɛ́i ntì,
ɑ we nduɔ̀ ndiwɛ̀ì,
wèè dɑ duɔ́ nhomɑ́ɑ̀, ɑ we nduɔ̀ mɛom̀pùmɛ̀
Duɔ́nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nsɑ̃́ɑ̃̀,
ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu dipèrì dìì di kɑ̃nkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀.
Kuù bɔntɛ́ní bɛ̀ɛ̀ do bo dɛyiitírɛ̀,
kɛ pɔ̀ntɛ bɛ ɛì kperì,
kɛ dì bɔntɛ́ní kɛtenkɛ̀
kɛ̀ dì nɑɑ́ mmutɑ̃́ɑ̃́.
Bɛ̀ɛ̀ í tú bɛ̀mɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dì nɑ̀ù,
kɛ̀ bɛsénnìbɛ̀ di ũtírí.
Yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ kó mubɑ́ɑmmu
Ti Yiɛ̀ nKuyie fɔ̃́ nwèè wetí,
fɔ̃́ɔ̃̀ ɛ̀nnìnko wèè dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ o kó kucɛ.
Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie! Nti búɔ́ fɔ̃́ nwe,
ɑ ti còńnɛ́ dìì fɔ̃̀tìrì ti di mbo,
ti dɔ́ tì tu: Ti bo nyumɛ̀ ɑ yètìrì.
Nh ɔ̃ɔ̃ duɔ́ kɛyènkɛ̀ kɛ̀ n wɛ̃nnì yɑ̀ɑ́ nfɔ̃́ nwe,
n yɛ̀mmɛ̀ wɑnti fɔ̃́ nwe.
 
A bekɛ́nɛ̀ dìì mɔ̀nnì kutenkù, kù dò nhɑ́ kù bekɛ́nɛ̀mɛ̀
dɛ mɔ̀nnì ndi, bɛnìtìbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tũnnɛmɛ̀ kucɛ kùù sìɛ́.
10 Kɛ̀ bɛ̀ kuɔ́ nhoyɛiwe mɛsémmɛ̀ ò ɔ̃ɔ̃ í ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́.
Ò ɔ̃ ndɔɔri mɛyɛi mmɛ, dihɛì dìì dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ di miɛkɛ
bɑ́ ò bɑ́ɑ́ yɑ̀ ɑ dɛumɛ̀ fɔ̃́ nti Yiɛ̀ Kuyie.
 
11 Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ yòutɛmu ɑ nɔ̀ùtɛ̀
kɛ yóó bɛ̀ potɛ́ bɛ̀ mɛ nyí tɛ̀ wùó,
bɛ̀ nɛ́ yóó yɑ̀mu ɑ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ kɛ̀ ifɛi bɛ̀ pĩ,
kɛ̀ bɛ̀ɛ cɔ́útɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ nhɑ wètɛ mù ɑ sĩ̀mbɛ̀ kpɛ́í.
12 Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ ti duɔ́ ndiwɛ̀ì,
fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ ti dɔɔri dɛ̀ dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ yìé.
13 Ti Yiɛ̀ nKuyie bɛkperíbɛ̀ tɔbɛ̀ do ti bɑɑtɛ́mu,
fɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀ kó diyètìrì mɛ mbo ti nɔ̀ miɛkɛ.
14 Bɛ̀ɛ̀ ku bɛ̀ í wɛ̃ti kɛ bo foutɛ,
Bɛdɔmbɛ̀ í iti.
Fɔ̃́ɔ̃̀ còḿmú kɛ bɛ̀ kùɔ kɛ̀ dɛ̀ dèè.
Bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ í denniní bɛ kpɛ́í.
15 Fɔ̃́ɔ̃̀ duɔ́ nkɑ̀ɑ kó kuwuɔ nsũ̀ṹ,
fɔ̃́ɔ̃̀ kù dɛ̀úkùnnɛ kɛ̀ dɛ̀ tu ɑ kó disɑ̃nni,
kɑ̀ɑ fũ̀ũ ntitemmɑ̀nkɛ.
 
16 Ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ ti tɑ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀
fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ tí teennɛ̀.
Kɑ̀ɑ ti potɛ́ ti dɑ kuɔ́nnɛ̀.
17 Ti do dò nhɑ ììkɛ̀ onitipòkù wèè kuɔ̀ nwènwe dɛbirɛ,
kɛ kuɔ̀ nkɛ mítìrì nɛ̀ kuyonku.
18 Ti do púómmu,
kɛ̀ ti pɛitɛ́mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ,
kɛ̀ ti kuɔ̀ ntipɔutì kɛ nɛ́ pɛitɛ́ kuyɑɑkù,
ti pɛitɛ́ dɛ̀ í yóó dɛɛtɛ́ mùmɑmù kutenkù,
ti í yìɛ́ onìtì kutenkù.
Kuyie nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ku bɛ̀ bo yɑ̃́ntɛ́ kɛ̀ kùu potɛ́ bɛyɛibɛ
19 Díndi n nìtìbɛ̀, di kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ku bɛ̀ yóó foutɛmu,
n kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ku bɛ̀ bo yɑ̃́ntɛ́,
bɛdɔmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ duɔ́ mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ entɛ kɛ́nyɑ̃nku.
Timɑɑ̀ntì ɔ̃ɔ̃ bónkùnnɛmɛ̀ kɛtenkɛ̀,
Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó mɛ ntɛ̃́nnɛ́ní bɛcíríbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ duɔ́ kudɔnkù.
 
20 Díndi n nìtìbɛ̀ kũṹnnɛ̀ kɛ́tɑɑ́ di cɛ̃́ĩ,
kɛ́kpetínnɛ́ kɛ́sɔri yɛmɔ̀rɛ̀ sɑ́m̀pɔ́ miɛkɛ,
kɛ́nkémmúnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ bo domɛ̀.
21 Ti Yiɛ̀ nKuyie nyìtɛ́nímu ku kɑ̀rì,
kɛ bo potɛ́ kɛtenkɛ̀ kɔbɛ bɛ yɛi nkpɛ́í,
kɛtenkɛ̀ bo feìnní mɛnitiyĩ̀ĩ̀,
kɛ́feìnní bɛ̀ do kùɔ bɛ̀.