27
Kuyie nyóó kuɔmɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó musĩ̀mmù
Dɛ yiè ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó túótɛ́mu ku seú nɑtikù, ku seú diɛkù, kukperíkù, kɛ́kuɔ musĩ̀mmù bɛ̀ tu mù Defiɑtɑ̃ɑ̃, fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ diɛfɛ̀, fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ fɛ̀ɛ̀ cití kɛ cití. Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo kuɔ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó musĩ̀mmù.
Kuyie ndònnɛnɛ̀mɛ̀ kumɑ́ɑ̀ wèè te fínyĩ̀ kó kupɑku
Kɛ̀ dɛ yiè tùɔ̀kɛ di dentɛ̀ fɛyɛ̀nfɛ̀,
n kó kupɑku fínyĩ̀ kó dɛtie nkpɛ́í,
bɛ̀ kùɔ̀tìnɛ̀ dɛɛ̀ kó yɛbɛ mɛnɑɑ̀ kperímɛ̀ * dimɔ̀nnì mɑrì kɛ bɛ̀ dònninkonɛ̀ fínyĩ̀ kó kupɑku kɛ yɛ̃ nkù bɛ̀ temu otenkútì ɔ̃ mmɔkɛmɛ̀ kupɑku kɛ kù te.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɑ̀ɑ m pɑku,
kɛ kù yɔ́ɔ̀rì yɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu,
kɛ kù bɑ̀ɑ kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie,
dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ kù cɑ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
 
M miɛkɛ tɛ̃́nkɛ í kù pɛ́ì,
kɛ̀ ǹ nɛ́ yɑ̀ ku miɛkɛ tipotì nɛ̀ tisɑ̃mpotì,
n kéróomu kɛ borɛ̀ cɔ́u dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀.
Kɛ̀ wèè wɑmmú m borɛ̀ disɔ̀rì,
kɛ n wɑmmú nɛ̀ kunɑɑtí,
ti yóó nɑrikɛmu.
Kuyie nyóó cĩ́ɛ̃́mmu Isidɑyɛɛribɛ
Yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ miɛkɛ Isidɑyɛɛribɛ cĩ̀ɛ̃ nyóó fííkúmu,
Isidɑyɛɛribɛ bo pũntɛ kɛ́pórí
kɛ́piɛ́ yɛbɛ kɛ́píɛ nkutenkù.
Ti Yiɛ̀ nKuyie nsɑ̀ɑ̀ bɛ̀ potɛ́mu kù do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bɛ̀ puotɑ̀ɑ̀?
Yɑ́ɑ̀ kù nɛ́ bɛ̀ kùɔmu kù do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bɛ̀ kɔ̀ù.
Áɑ̀! Kù yũ̀ɔ̃́ mbɛ to nyɛ
kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ kònnɛ̀,
Kuyie nkuù yóu kɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkù bɛ̀ tùótɛ́.
 
Díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí puɔnnɛ̀ di bɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀,
dɛ́ítɛ́nɛ̀ yɛ kɛ̀ yɛ̀ɛ nɑɑ́ mmutɑ̃́ɑ̃́,
kɛ́buɔ́ ndi bɔɔtenkɑɑnìi nɛ̀ di kutìnɛ̀ dɛ̀ tihúúntì.
Kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɛ̀ íi mbìtì,
kɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ m bo ũtɛ́ di yɛi nkɛ dí cĩ́ɛ̃́.
10 Dihɛì dìì do tú dikperì, dì dɔúnkomu,
òmɔù í kpɑɑ́ di miɛkɛ.
Bɛ̀ dì dootóomu kɛ̀ dì nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀.
Kɛ̀ tinɑɑbiiti dɛ cèntì kɛ cɑ́ɑ́ ntifɑ̃ɑ̃̀tì kɛ dɛ̀ dɔu.
11 Kɛ̀ idɛí kpeí bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ì bɔ̀kɛ́mu kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ɛ ì cɔ́u.
 
Kubotí kuù nkɔbɛ í bɑntɛ́,
dɛɛ̀ te wèè bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kòò tɛ̃́nkɛ í bɛ̀ mɔ̀kɛnɛ̀ mɛsémmɛ̀,
wèè bɛ̀ pìítɛ́ ò tɛ̃́nkɛ í yóó bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́.
Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ cìɛ́tɛ́ bɛ̀ yóó wɛ̃tɛ kɛ́kũṹmmɛ̀ bɛ ɛì
12 Dɛ yiè ti Yiɛ̀ nKuyie mbo ketɛ́ o diitì mupotimù,
kɛ́bɑtɛ mɛbii nnɛ̀ tifèntì,
kɛ́túótɛ́ Efɑdɑti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Esibiti.
Dɛ mɔ̀nnì kù bo di tɑ̃nkɛ́ dimɑ dimɑ, díndi Isidɑyɛɛribɛ.
 
13 Dɛ yiè bɛ̀ bo kɔnnɛ́ ditɑ̃tɛheù mɛdiɛ̀,
bɛ̀ɛ̀ do cìɛ́tɛ́ kɛ́mbo Asidii kɛ̀ bɛ̀ɛ kũũnní,
nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cokɛ́ kɛ kò nhEsibiti,
kɛ̀ bɛ̀ɛ nínkú ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀
ku tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì dìì bo Sedisɑdɛmmu di ĩ́nkɛ̀.
* 27:2 Kuyie ndo ɔ̃ nnɑ́ɑ́nnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ