28
Kuyie nkpɑnnɛ̀mɛ̀ Sɑmmɑrii kó dihɛì
A bo yɑ̀ fɔ̃́ nSɑmmɑrii kó dihɛì!
A donnɛ̀ dipìì ndi,
kɛ̀ Efɑdɑimmu kó tinɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀tì dɑ pɔtìnɛ̀,
kɑ̀ɑ bo ditennì kɛ sĩ́ĩ́ nkubiriku kɛtennɑtikɛ̀.
A kó tisɑ̃tì dònnɛ̀ mutepóó mmùù mɔ̀tɛ́ mù mmu,
tiì nɛ́ tú tinɑɑ̀yɑ̃̀kɛ́muɔ́ntì kó tisɑ̃tì.
Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie tɔ̃nnímɛ̀
onìtì dikɔ̃m̀bùɔ̀ yiɛ̀ nwèè kpeńnì,
kɛ donnɛ̀ fɛtɑdiɛfɛ̀ fɛ̀ɛ̀ kɔkɛ́nɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀,
nɛ̀ kuyɑɑkperíkù kɛ cɑɑri,
kɛ dò mmɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑmɛ̀ kukó kɛ́píɛ.
Nɛ̀ o nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ ò yóó dì bɔmmɛ̀ kɛtenkɛ̀.
Dikpɑ̀ɑ̀tìpìì Efɑdɑimmu kó tinɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀tì pɔ̀tìnɛ̀ dì,
bɛ̀ bo nɑu kɛtenkɛ̀.
A kó tibɑnsɑ̃tì dònnɛ̀ mutepóó mmùù bo mù mmu ditennì,
kɛ sĩ́ĩ́ nkubiriku nɑtikù.
A kpɛrɛ yó ndònnɛ̀ fìkíè kó ditebii dìì nɑntɛ́ kɛ bi dìndi,
wèè dì yɑ̀ kòò pɑ̃̀nkɛ dì tɔ̃̀tɛ kɛ ɑɑroo.
Dɛ yiè ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè yó ntú o nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ bɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìpìì, bɛ kó kuyítùòkù bɛ kó kubɑnsɑ̃rìkù. Kuù yó nduɔ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ wenni bɛ̀ɛ̀ tu bɛbeémbɛ̀, kɛ duɔ̀ mmuwɛ̃rímú bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ dihɛì kó yɛbòrɛ̀ kɛ bɛtì bɛ dootitɔbɛ̀.
Bɛ̀ dɑúmɛ̀ wèè nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì
Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, mɛnɑɑ̀ mmɛɛ̀ bɛ̀ fétìnnɛ,
bɛ̀ muɔ́ mmɛnɑɑ̀ kperímɛ̀ mmɛ kɛ yetɛ́ kucɛ,
bɛ̀ ɔ̃ ntṹṹ nkɛ mɛ́ú mɛnɑɑ̀ kperímɛ̀ miɛkɛ nkɛ,
bɛ̀ sɔ̃rikɛ mɛnɑɑ̀ kperímɛ̀ mmɛ
mɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntìì pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì í co kucɛ
bɛ beéntì í síɛ́.
Titɔ̃́ǹtũ̀ɔ̃́tì tiì dɑ̀ɑ́tí bɛ tɑ́bùrìbɛ̀ ĩ́nkɛ̀,
kupíkù mɑkù í feí.
Kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ́ɑ́ nkɛ tú:
Dɛ kóo Esɑii dɔ́ kɛ tí tié nhɔ̃̀nti?
Ɔ̃̀mbɛ mbɛ ò nɑ̀ɑ́mmɛ̀ tipɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì?
Yɛbíkɛ́mpĩ̀ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ cɑ̀tɛ́ yɛ̀ bɑ̀mbɑ̀nɑ̀ɑ̀?
Yɑ́ɑ̀ yɛ̀ɛ̀ yɑ̃ɑ̃tɛ́ bɑ̀mbɑ̀?
10 Kɛ tekíí Esɑii kɛ tú:
Ò ɔ̃ɔ̃ ntṹṹ nkɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Kɛ̀ kɛ̀, kɑ̀ kɑ̀,
ku m̀píkù sɑ́m̀pɔ́ kutɛkù sɑ́m̀pɔ́.
11 Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo duɔ́ nkɛ̀ ibotí tɛì
iì bɛ̀ nɑ̀kɛ́nɛ̀ í kó tinɑ́ɑǹtì,
ì bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́nɛ̀ didɑ́údìrì.
12 Kù do mɛ mbɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀mu kɛ dɔ̀:
Ntɛnɛ̀ diom̀pùrì bɛ̀ɛ̀ ɔ̀u bɛ̀ɛ om̀pɛ̀.
Diom̀pùrì ndi,
bɛ̀ mɛ nyí nyie kɛ kèńtɛ́ kù tu mù.
 
13 Nɛ̀ dɛ kpɛ́í ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó duɔ́ nkɛ̀ ibotí tɛì iì bɛ̀ nɑ̀kɛ́nɛ̀ didɑ́údìrì: Kɛ̀ kɛ̀, kɑ̀ kɑ̀, ku mpíkù sɑ́m̀pɔ́ kutɛkù sɑ́m̀pɔ́. Kɛ̀ bɛ̀ nkérí kɛ́bíétí kɛ duò diyɑ̀nyɑ̀nnì, kɛ́kɔutɛ kɔutɛ bɛ kɑ̀, kɛ́yĩɛ̃kɛ muceé, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú.
Dipũũ kó ditɑ̃́rì
14 Díndi bɛ̀ɛ̀ ni Sedisɑdɛmmu kó bɛnìtìbɛ̀,
díndi sipɔɔ yɛmbɛ̀ keènɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie tu mù.
15 Díndi bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú:
Nɛ̀ mukṹṹ nti nɑɑtimu,
nɛ̀ kudɔnkù ti dɔ̀ɔ̀ mɛtɑummɛ̀ mmɛ,
kɛ̀ mutenkṹṹ nkéríní mu í yóó ti nintɛ,
ti sɔri siyɑ́ɑ̀bìsí miɛkɛ nkɛ,
mɛsoùmmɛ̀ mɛɛ̀ tu ti kó disɔ̀rì.
16 Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ tú:
N dɔú ndipũũ kó ditɑ̃́rì ndi,
ditɑ̃́rì dìì kpeńnì mɛsɑ̀ɑ̀, dìì donku kpeńnì,
diì ɔ̃ mbo ditou kentímɛ̀ kɛ̀ wèè ĩkú di ĩ́nkɛ̀,
dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ ò nɑmpɛ.
17 Tibeéntì sɑ̀ɑ̀tì tiì yó ntú n kó tɛbiètɛ̀,
kɛ̀ mɛwetímmɛ̀ ntú kuhɔ̃ũ n níí yóó tɑ̃ũ nkù kɛ́yɑ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́.
Fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀ yɛɛ̀ yóó nɛinɛ̀ disɔ̀rì siyɑ́ɑ̀bìsí kpɛri.
Mɛniɛ mbo pɔ̃ntɛ́nɛ̀ di kó disɔ̀rì.
18 Fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀ bo dɛitɛ mɛtɑummɛ̀ di do dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ mukṹṹ
di do dɔúnnɛ̀ dìì nùù kudɔnkù dì bo dɛitɛ,
mɛyɛi mbo di do dìì mɔ̀nnì mɛ̀ bo di pɔ̃ntɛ́nɛ̀.
 
19 Bɛ̀ yó ndi duòmu bɑ́ dìì kṹnweńnì, bɑ́ kùù yìe, bɑ́ kɛ̀ɛ̀ yènkɛ̀. Di níí yóó keè bɛ nɑm̀pòo kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nkuù di pĩ́.
20 Kɛ̀ didɔ́ù kũpɛnɛ̀ di yiɛ̀, kɛ bɑ́ ndò nkɛ́duɔ́ kɛ́cɑ̃ɑ̃,
kɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kùu kɛ̃kɛ kɛ bɑ́ ndò nkɛ́dɑ́ɑ́tí.
21 Ti Yiɛ̀ nKuyie nyiti kɛ bo cómmúmu, kù do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Pedɑsimmu,
kɛ bo nɑmpɛ kumɑ́ɑ̀ kù do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ biriku,
kù dɔ́ dìì mɔ̀nnì kɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú mucɑ̀ncɑ̀mmù, mukpɑ́kpɑ̀rìmù.
 
22 Di tũ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ ntú sipɔɔ yɛmbɛ̀, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ kuhɔ̃ũ kó dideè bo cɛ̃́tínnɛ́, ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tì nni nnɑ̀kɛ́mu kɛ tú ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo kuɔ kutenkù nku, tì í yóó pɑɑ̀.
Kuyie nduɔ́mmɛ̀ otenkútì mɛciì
23 Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Kéntɛ́nɛ̀ n tɑmmɛ̀,
keènɛ̀ n tú mù.
24 Otenkútì ɔ̃ nsɛ̃ĩmu,
kɛ dɛi kɛ pũũku kɛ dɔummɔɔ sɑ̃́ɑ̃̀ɑ̃̀?
25 Ò ɔ̃ɔ̃ nkòò dùɔ̀ kɛ dèè wèe buɔtímu o dibotì,
tibotí tibotí nɛ̀ o kũmbotí,
kɛ́buɔtí titɛtì yɛpɛ̃nyɔ.
26 Kuyie nkuù ò nɑ̀kɛ́ ò dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀,
kuù ò duɔ́ mmɛciì.
 
27 Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nnɑ̀ù ikũmbotí nɛ̀ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀,
bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tì puotínɛ̀ kudɔú nku,
kɛ́ ti kpɑ̃̀ɑ̃́kɛ́ nɛ̀ kupɑ̀ɑ̀ti.
28 Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pítínnɛ́ tidɑbɛɛtì nti inɑ̀ɑ̀kɛ,
kɛ́nɑunɛ̀ tidiitì bɛ̀ tu tì bèdéè.
Bɛ̀ nɛ́ ɔ̃ ntì nɑ̀ù kɛ berímu kɛ bɑ́ɑ́ tì pùɔ.
29 Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè duɔ̀ ndɛ kó mɛciì,
kù dɔ̀ɔ̀ri mùù tɔ̃mmú dɛumu.