31
Kuyie nkpɑnnɛ̀mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀rì Esibiti kɛ dɔ́ mɛteèmmɛ̀
Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Di bo yɑ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ kɔ̀rì Esibiti ɛì mɛteèmmɛ̀ wɑmmù.
Díndi bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ sisɛ̃ĩ́,
kɛ̀ di tɑ̃́ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ si sṹkù kpɛ́í,
kɛ tɑ̃́ bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ bɛ̀ kpeńnì mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í,
bɑ́ di í wéí mí nKuyie nkùù di te díndi Isidɑyɛɛribɛ.
Di í n wɑɑ̀ mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n ciìmu
míì tɔuní mɛyɛi
n nɑ́ɑǹtì í duò kɛtenkɛ̀.
N yìtɛ́ kɛ cómmúmu bɛyɛibɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í.
Mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀ kpɛ́í
di kɔrì bɛ̀ɛ̀ borɛ̀ kɛ wɑɑ̀ mɛteèmmɛ̀.
Esibiti kɔbɛ tú bɛnìtìbɛ̀ mbɛ,
bɛ̀ í tú Kuyie
bɛ sɛ̃ĩ́ tú sisɛ̃ĩ́ nsi
sì í mɔkɛ muwɛ̃rímú mɑmù.
M bo youtɛ dìì mɔ̀nnì n nɔ̀ùtɛ̀
wèè teé nhò bo bétɛ́,
kòò teé nwèe do, kɛ̀ bɛ̀ɛ kú bɛdɛ́.
Kuyie nnɑ̀kɛ́ tì Asidii kɔbɛ
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Dicìrícìrìdɑɑ̀ yoo dicìrícìrìbii ɔ̃ɔ̃ pĩ́ nkɛ́kontɛmɛ̀.
Bɑ́ kɛ̀ bɛnɑɑcɛ̃mbɛ sũ mɛ̀ɛ̀ botí,
kɛ pɛ́i nkufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ɑ́ dì pĩ,
dì bɑ́ɑ́ yɔtɛ bɛ úu.
Mɛɛ̀ botí nku mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n cutoomɛ̀,
kɛ bo dokɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì nɛ̀ o tɑ̃tɛ̀.
Tɛnɔ̀tɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pĩntɛmɛ̀ tɛ fɛ̀tì tɛ yiè nyĩ́nkɛ̀,
mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n yóó mmɛ nkɑ̃nkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ
kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́, kɛ́ bɛ̀ coo nkɛ̀ bɛ̀ɛ yentɛ́.
 
Díndi Isidɑyɛɛribɛ di m bùtínnɛ́mu pɑ́íí, wɛ̃tɛnɛ̀ní m borɛ̀. Dɛ yiè bo tuɔkɛ dìì yiè di bo dokóo sibɔɔtenkɑɑnìi timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nkpɛsi di dɔ̀ɔ̀ sì nɛ̀ di nɔu kɛ n yetɛ́nɛ̀.
 
Disiè dìì í tú dinitisiè,
diì yóó kuɔ̀ Asidii ɛì kɔbɛ,
disiè dìì yóó bɛ̀ kònnɛ̀ di í tú dinitikpɛri.
Asidii ɛì kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bo cokɛ́ mudoò, bɛ̀ bo pĩ́ mmudɑɑtɔ̃mmú.
Wèè do bɛ̀ kɑ̃nkɛ́ dipèrì kɔ̃mɛ kòò cokɛ́nɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́,
kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́yóu bɛ kó mɛcɑnnimɛ̀
bɛ̀ do còńnɛ́mɛ̀.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i, mmí nwèè tɔ̀tinnɛ muhɑ̃ɑ̃́ nSiyɔ̃ɔ̃,
mí nwèè wètɛ fɛhɑ̃ɑ̃tofɛ Sedisɑdɛmmu míì bɛ́i.