32
Bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì sɑ̀ɑ̀wè kpɛ́í
Okpɑ̀ɑ̀tì mɔù weè yóó buotɛ́ kɛ́nwenni
kɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí mpĩ́ ndihɛì dɛ̀ bèkúmɛ̀.
Bɑ́ wè bɛ miɛkɛ kòo ndònnɛ̀ disɔ̀rì
bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ sɔri dì kuyɑɑkù mɔ̀nnì
bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ sɔri dɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mɔ̀nnì,
bɛ̀ bo ndò mmɛniɛ nhɔ̃ ndòmmɛ̀
kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ kpɑ mɛniɛ nkɛ ĩ́nkɛ̀,
dipèrì kó mɛdɛ́ɛ̀ nhɔ̃ ndòmmɛ̀ kuyɑɑkù bo kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀.
Bɛnɔǹwúóm̀bɛ̀ nùɔ mbo dɔkɛ wéntɛ́,
kɛ̀ bɛtooyuobɛ̀ toò keè mɛsɑ̀ɑ̀,
Kɛ̀ tidɑ̀ɑ̀tì dòńtɛ́ bɛ̀ɛ mɔɔtɛ mɛyɛ̀mmɛ̀,
kɛ́nɑ kɛ́keè itié,
kɛ̀ tidɑuditi nɔ́ndiɛ́ ndɑtɛ kɛ̀ tìi nɑ́kɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀.
Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yĩ́ kuyɛìnkù tɛkpɑ̀ɑ̀tìbitɛ,
bɛ̀ mɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yĩ́ siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀ ntú onitisɑ̀ɑ̀wè.
 
Kuyɛìnkù ɔ̃ nnɑ́ɑ́ ntìì í wenni tìnti,
kɛ̀ ku yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ mɛyɛi mmɑ́ɑ̀,
kɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ri isɔkɛ,
kɛ sɑ̃́ɑ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie,
kɛ búútóo wèè kɔ̃nnɛ̀ dikònnì
kɛ muɔ̀ mmɛniɛ nsinɛ́yɛ̃ĩ bo wè
Ociiǹtì kó mutɔ̃mmú tú muyɛimu mmu.
Ò ɔ̃ ndɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì tu tiyɛiti nti
kɛ bo soutɛ́ osénnìwè kóò fétìnnɛ
bɑ́ kòo sénnìwè nù nnɑɑti.
Wèè tu onìtì sɑ̀ɑ̀wè,
wenwe ɔ̃ ntoti iyɛntotí sɑ̀ɑ̀yì nyi,
kɛ dɔɔri mutɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù.
Kuyie nkpɑnnɛ̀mɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó bɛnitipòbɛ̀
Díndi Sedisɑdɛmmu kó bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ bɛmɑ́ɑ̀,
kéntɛ́nɛ̀ n tú mù,
díndi Sedisɑdɛmmu ɛì kó tipobooti
ítɛ́nɛ̀ kɛ́cómmú kɛ́keè n nɑ́ɑ́ ntì.
10 Díndi bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ bɛmɑ́ɑ̀,
dɛ̀ kpɑɑ́ dibenni dìmɑ́ɑ̀ ndi nɛ̀ yɛwe mɑyɛ̀ kɛ̀ di kɔ̃̀ntìi ɑɑ́.
Fínyĩ̀ kó yɛbɛ kpɛrɛ dèèmu, kɛ̀ mudidɛ̀ì kpɛrɛ pɑ̀ɑ̀.
11 Díndi bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ bɛmɑ́ɑ̀,
di kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do,
díndi tipobooti, di kɔ̃̀ntì nhɑu,
dɑ́tɛ́nɛ̀ di yɑ̀ɑ̀tì, kɛ́boú iyɑɑ̀wɛ̃̀ĩ di kɑ,
kɛ́ndò ndi kɑri mukṹṹ.
12 Mpĩ́nnɛ̀ di yɔ kɛ kuɔ̀ ndi pɑɑ nsɑ̀ɑ̀rɛ̀ kpɛ́í
fínyĩ̀ tie ndɛ̀ɛ̀ do pɛí mɛsɑ̀ɑ̀ ndɛ kpɛ́í.
13 Kɔmmúnɛ̀ n nìtìbɛ̀ ɛì kpɛ́í,
tipotì tiì dɑ̀tínnɛ́ bɛ ɛì,
kɛ dɑ̀tínnɛ̀ sicɛ̃́ĩ sìì bo diwɛ̀ì miɛkɛ kɛ yɑ̃nku.
14 Bɛ̀ cokɛ́mu kɛ yóu tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀,
dihɛì kunɔɔ̀roo do ɔ̃ ndɑ́ɑ́tí dì kɛ̀ dì dɔúnko.
Kɛ̀ tɛtɑ̃tɛ̀ nɛ̀ didènnì diɛrì dɛ̀ bo nɑɑ́
nsɑ̃mmɑrímúbɛ̀ yó nkpɛiti dɛ̀, dinɑɑcɛ̃nhòò.
Bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ nkpɛ́í
15 Mɛm̀mɛ dɛ̀ yó ndòmmɛ̀,
kɛ́kémmúnɛ̀ Kuyie mbo cṹũnnímɛ̀ ku Yɑɑ́ nti ĩ́nkɛ̀.
Dɛ mɔ̀nnì tɛdɔntɛ̀ bo nɑɑ́ ndɛpɑɑ nkɛ̀ dɛpɑɑ nnɑɑ́ ntitúútì.
16 Bɛ̀ɛ̀ bo dɛpɑɑ kɛ̀ bɛ̀ mbekù kɛ̀ dɛ̀ sìɛ́,
kɛ̀ titúútì kɔbɛ ndɔɔri dɛ̀ bekúmɛ̀ * ndi, kɛtenkɛ̀ nɑɑti dɛ̀ nɛ̀ kɛ̀ í nɑɑti dɛ̀.
17 Kɛ̀ mɛwetímmɛ̀ɛ pɛitɛ́ mɛom̀pùmɛ̀,
mɛwetímmɛ̀ kó ticɔ̃nti bo ntú ti bo mbomɛ̀
kɛ í yĩɛ̃̀kù kɛ́nkɑri bɛ̀tɛ̀ìì.
18 Kɛ̀ ku nìtìbɛ̀ mbo mɛom̀pùmɛ̀ miɛkɛ
kɛ́mbo bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀,
kɛ̀ bɛ̀ nkɑri bɑ̀mmùù.
 
19 Fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀ bo buɔ́ mbɛ túúkù,
kɛ̀ bɛ ɛìi do kɛ́kɛ̃kɛ́.
20 Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ di mbo diwɛ̀ì miɛkɛ,
kɛ kuuti yɛpúrɛ̀ miɛkɛ kɛ buɔtì di diitì,
kɛ́pítɛ́ sɑ̃mmɑrímú nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ kɛ̀ dɛ̀ ncentì dɛ̀ dɔ́mɛ̀.
* 32:16 Dɛ̀ bɛnkú Isidɑyɛɛribɛ ɛì dimɔu