33
Mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ yóó tuɔkɛní okɔ̀ùtì
Di bo yɑ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ pɔ̀ntì bɛtɔbɛ̀, bɑ́ bɛ̀ í di puɔ̀,
díndi bɛ̀ɛ̀ fiiti bɛtɔbɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í di fiiti!
Di yóó puɔ ndìì mɔ̀nnì kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ di puɔmmu,
kɛ̀ di fíítí kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ di fíítí.
Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tí kuɔ́ mmɛsémmɛ̀,
ti búɔ́ fɔ̃́ nwe bɑ́ dìì kṹnweńnì
ɑ ti duɔ́ mmuwɛ̃rímú,
kɛ́ nti dɛɛrí mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ.
 
A ɔ̃ nkɑ̀ɑ kètɛ́ní
kɛ̀ ibotí kèè ɑ nɑm̀pòo ì ɔ̃ɔ̃ cokɛ́mu,
kɑ̀ɑ ìtɛ́ kɛ còḿmú yɛbotɛ̀ɛ cíɛ́tóo.
Kɛ̀ tí ɛí bɛ kpɛrɛ fɛcofɛ ɔ̃ɔ̃ domɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ́dɛ́útóo timútì
yɛcɑ́dúɔ̀ nhɔ̃ɔ̃ domɛ̀ kupɑku kucɛ̃nku.
 
Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kù bo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ,
kɛ ɑ̃nnɛ́ timɔ́mmɔnti nɛ̀ tibeéntì sɑ̀ɑ̀tì Siyɔ̃ɔ̃.
Díndi Kuyie nkɔbɛ
di yó mbo kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑtimu,
di bo mmɔkɛmɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ́nyɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie
kɛ kù dé, dɛ̀ tu tikpɑ̀tì ntì tìì dɛɛrí.
Kuyie nyóó potɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dootitɔbɛ̀
Ntɛ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ kɛ yɛ̀ bɛ ɛì kɛ kuɔ̀ mbɛ ɛì miɛkɛ,
bɛ̀ɛ̀ do nɑ́ɑ́ ndiwɛ̀ì kó tinɑ́ɑǹtì bɛɛ̀ ti yɛdɑbùò.
Icɛ imɔu dɔúnkomu òmɔù tɛ̃́nkɛ í pɛ̃nkù,
mɛtɑummɛ̀ tɛ̃́nkɛ í bo bɛ cuokɛ̀,
kɛ̀ bɛ̀ senku bɛtɔbɛ̀, òmɔù í dé otɔù.
Dihɛì dimɔu kɑ̀ri mukṹṹ mmu kɛ cĩ̀tɛ,
kɛ̀ Dimɑɑ tɑ̃rì di ifɛi, kɛ di tie mmɔ̀tɛ́.
Kɛ̀ Sɑdonni biriku nɑɑ́ nkɛtempɛ́íkɛ̀,
Bɑsɑ̃ɑ̃ biriku nɛ̀ Kɑdimɛɛdi tɑ̃rì kɛ̀ dɛ fɑ̃ɑ̃̀tì yòtɛ.
 
10 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Di mmɔ̀nnì n yìtɛ́nímu, n cómmúmu bɑ̀mbɑ̀,
n feitɛ́nímu di mmɔ̀nnì.
11 Di dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀ yó ntú ticɑmútì nti.
Di bo tì dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ tì ntú timúkpetì
kɛ̀ n nùù kó muyɑɑ́ ntì cɔ̀útɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ nkɔ̃mɛ.
12 Yɛbotɛ̀ bo cɔ́útɛ́ kɛ́nɑɑ́ mmuhɑ̃ɑ̃yuo,
bɛ̀ bo cɔ́útɛ́ tipotì kɔ̃mɛ.
13 Díndi bɛ̀ɛ̀ bo mɛdɛ́timɛ̀, kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè n dɔɔri dɛ̀
díndi bɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́ kɛ̀ di yɑ̀ n wɛ̃rímú dɛumɛ̀.
14 Mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Siyɔ̃ɔ̃,
bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duòmu.
Bɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri Kuyie nyètìrì bɛ̀ kɔ̃̀ntì ɑumu.
Ti we mbo dɑ́ɑ́tí kɛ́cómmú Kuyie
n wètɛ mùù ɑ̃ɑ̃́ mmu ììkɛ̀?
Kuyie n wètɛ mùù ɑ̃ɑ̃́ kɛ mù í kɔ̃ mmù bo yĩɛ̃kɛ we?
Mù bo yĩɛ̃kɛ wè tu:
15 Wèè dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́, kɛ nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti
kɛ í dɔ́ mufèèdiì, kɛ yetírí ticuuti
wèè ɔ̃ɔ̃ pi o to kɛ bɑ́ɑ́ keè, bɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ɛ kuɔ onìtì bɛ kpɛti,
wèè pi o nuɔ nkɛ í dɔ́ kɛ́yɑ̀ mɛyɛi.
16 Dɛ yiɛ̀ nweè yó mbo dɛ̀ɛ̀ ikú
kɛ̀ yɛpèrɛ̀ diɛyɛ̀ ntú o kó disɔ̀rì,
ò bɑ́ɑ́ mɔ́ntɛ́ mudiì
mɛniɛ mbɑ́ɑ́ ò dòńtɛ́.
Kuyie nyóó dɛɛtɛ́mɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ
17 Sedisɑdɛmmu kɔbɛ di nuɔ nyóó yɑ̀mu
di kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́yɑ̀ nɛ̀ ò wennimɛ̀,
kɛ̀ di yɑ̀ dihɛì, nɛ̀ di pɛ̃kùmɛ̀.
18 Kɛ̀ di níí dentɛní mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ dimɔ̀nnì kɔ̃mɛ kpɛ́í,
kɛ́bekɛ dimɑ́ɑ̀ kɛ yĩ́:
Bɛ̀ɛ̀ do kɑɑ̀ dɑ̀mpóò díítí bɛ̀ borɛ̀?
Bɛ̀ɛ̀ do bɑɑ sicɛ̃kperí bɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ?
19 Di tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀ bɛnitidɔnnibɛ̀,
kubotí di do í yo kùù kó tinɑ́ɑǹtì di tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ kù yɑ̀.
Bɛ̀ɛ̀ do nɑ́ɑ́ nkɛ dɑ́ùrì bɑ́ di í yo,
bɑ́ bɛ nɑ́ɑǹtì í mɔkɛ tì tu mù,
bɛ̀ í yó nkpɑɑ́.
20 Dɛ mɔ̀nnì kɑ̀ɑ yɑ̀ Sedisɑdɛmmu,
kɑ̀ɑ wéntɛ́ Siyɔ̃ɔ̃ di do bɑ́ɑ́ ndɛ̀
Sedisɑdɛmmu ɛì bo kɑri bɛ́u.
N cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ntú tɛ̀ɛ̀ tùòtì,
bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ uutɛ́ tɛ bɑɑkɛ́ bìtì,
bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ pítɛ́ tɛ wɛ̃ĩ.
21 Dɛǹdɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó bɛnkɛmɛ̀ ku diɛtì ti kpɛ́í.
Ikó mborɛ̀ ɑ̃nnɛ́, ikó ndiɛyì borɛ̀ buotɛ́.
Bɑ́ bɑ̀tóòbɛ̀ bɑ́ ndɛ̀ keri,
bɑ́ dikpɑ̀nnì kóò bɑ̀tóòbɛ̀ bɑ́ ndɛ̀ cèntì.
 
22 Dɛ mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yó ntú di kóo beéntì
kɛ́ntú ti kó ikuɔ́ yiɛ̀
ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu ti kóo kpɑ̀ɑ̀tì
kuù tu ti kóo dɛɛtíwè.
 
23 Bɛ bɑ̀tóòbɛ̀ wɛ̃ĩ pìtɛ́mu,
ì í kpɑɑ́ pĩ́ nyidɛí ìì tɔ bɑ̀tóòbɛ̀ kó tiyɑ̀ɑ̀tì,
Bɛ̀ í pĩ̀ntɛ bɛ kó mɛcɑnnimɛ̀ kó tiyɑ̀ɑ̀tì.
 
Ti yóó bɛ̀ domu kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ.
Bɑ́ nɛ̀ tihɔ̀ùtì kɛ̀ tìì pɛ́tɛ́ kɛ́hɛí.
24 Dɛ kó dimɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu,
òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ bɛ́i nkɛ dɔ̀ ò mɔ.
Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛmɔu Kuyie nyóó bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́mmu bɛ yɛi.