42
Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ ku kóo tɔ̃ntì
Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Ntɛnɛ̀ n kóo tɔ̃ntì m bo wèè kó difɔ̃nkúò
míì ò tɑ̃ɑ̃tɛ́
koò dɔ́ mɛsɑ̀ɑ̀
koò duɔ́ n kó muyɑɑ́,
kòò bo bɛnkɛ yɛbotɛ̀
dɛ̀ɛ̀ wenni, dɛ̀ɛ̀ tu kucɛ.
Ò í yó nwékutɛ,
o tɑmmɛ̀ í yó nkpeńnì
bɛ̀ í yóó keè o tɑmmɛ̀ icɛ miɛkɛ.
Ò í yóó bɔ́ɔ́tɛ́ dipènnì dìì kɔ̀ḿmú
ò í yóó kuɔ dɛfìtírɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó muhɑ̃ɑ̃́ ndɔ́ kɛ́kú,
weè yóó niitɛ́ yɛbotɛ̀ timɔ́mmɔnti kó kucɛ.
Ò í yóó yóu o tɔ̃mmú, ò í yóó ɔu,
kɛ̀ yɑ̀ɑ niitɛ́nɛ̀ kutenkù timɔ́mmɔnti kó kucɛ,
kɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì cuokɛ̀ kɛ̀ yɛ kɔbɛɛ keè o tié.
Kuyie nnɑ̀kɛ́ tì kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè kòò bo ntú yɛbotɛ̀ kó kuwenniku
Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú mù,
mí nwèè dɔ̀ɔ̀ tiwɛtì kɛ tì pitɛ́,
míì ɑ̃nnɛ́ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛĩ́nkɛ̀
míì duɔ́ mmufòmmu bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fòù kɛtenkɛ̀,
míì te kɛ̀ bɛ̀ weí kɛ ceǹtì.
Mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie mmíì dɑ yùní fɔ̃́ nkóo tɔ̃̀ntì,
kɛ dɑ duɔ́ mmuwɛ̃rímú kɑ̀ɑ bo bɛnkɛ kutenkù timɔ́mmɔnti.
Míì dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ dɑ kɑ̃nkɛ́ kɑ̀ɑ bo ɑ̃nnɛ́ mɛtɑummɛ̀,
mí nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ti cuokɛ̀.
A yó ndò nkuwenniku nku yɛbotɛ̀ cuokɛ̀,
kɛ́wéi ntiyũ̀ɔ̃̀ntì,
kɛ́kpetɛ́ tikpetíntì,
kɛ́dennɛní bɛ̀ɛ̀ bo dibiìnnì kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ kuwenniku miɛkɛ.
 
Míì tu di Yiɛ̀ nKuyie, n yètìrì ndi mɛmmɛ.
N yí yóó duɔ́ n kó tikpetì otɔù mɔù.
M bɑ́ɑ́ duɔ́ nsitenkɑɑnìi n kó disɑ̃nni.
Mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ ketimɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu kɛ dèè.
Kɛ̀ n di nɑ́ɑ́ mmɛtɛ̃mɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɑɑní kɛ bo dɔɔ̀,
mɛ̀ kpɑɑnímu kɛ̀ n di nɑ́ɑ́ nkɛ mɛ̀ mu nyí tùɔ̀kɛní.
Disɑ̃nni kó fɛyɛ̀nfɛ̀
10 Deǹtɛ̀nɛ̀ fɛyɛmpɑ̀nfɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í,
nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie!
Díndi bɛ̀ɛ̀ cèntì dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo o miɛkɛ
díndi bɛ̀ɛ̀ ìtɛ́ní itemmɑ̀nkɛ.
11 Díndi bɛ̀ɛ̀ bo dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kó yɛhɛkɛ̀ nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie.
Kedɑɑ kó sihɛkɛsí kɔbɛ ndɛ́úkùnkonɛ̀ Kuyie nyètìrì.
Sedɑɑ tɑ̃rì kɔbɛ nyíúnɛ̀ kɛ̀ diwɛ̀ì ndi bo.
12 Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndíndi yɛhɛkɛ̀ dɛ́tiyɛ̀ kɔbɛ,
pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ ku sɑ̃nni!
13 Ti Yiɛ̀ nKuyie nkèrínímu okpɑ̀rìteu kɔ̃mɛ,
kɛ toǹnì okpɑ̀rìnuɔnti kɔ̃mɛ,
kɛ úú kɛ pĩɛ̃kù,
kɛ buɔ̀ nku dootitɔbɛ̀ fɛúùfɛ̀.
Kuyie ndɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì í yóó pɑɑ̀
14 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndò nyúóó kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀ntɛmu,
n yí buɔ̀, m pĩ mmɑ́ɑ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì ndi.
M mítìrìmu onitipòkù wèè kuɔ̀ ndɛbirɛ o kɔ̃mɛ,
ǹ fìumu kɛ̀ n wemmu ɛ̃̀kɛ́.
 
15 M bo dɑ́tɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ nɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ kɛ́feinko,
timútì nɛ̀ dɛtie ndɛ̀ bo kpeí,
kɛ̀ ikó nkṹṹ kɛ́nɑɑ́ nkɛtenkɛ̀,
kɛ̀ yɛbirɛɛ kpeí.
16 M bo niitɛ́ tiyũ̀ɔ̃̀ntì kucɛ tì í yɛ̃́ kù,
m bo tì kètɛ́nɛ̀ kucɛ tì í yɑ̀ kù,
m bo ceetɛ dibiìnnì kɛ̀ dìì nɑɑ́ nkuwenniku,
kɛ̀ n yĩ́ĩ́tí yɛfɔ̃̀tɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ɛnnɛ.
Dɛǹdɛ n dɔ́ kɛ́dɔɔ̀mɛ̀ dɛ̀ í yóó pɑɑ̀ n yóó dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu.
 
17 Bɛ̀ɛ̀ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ sitenkɑɑnìi,
bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ ntimɑ́tì bɛ̀ yìɛ ntì, kɛ utɛ́,
kɛ tú dɛ̀ tu bɛ kó kuyie,
bɛ̀ yóó bótímu kɛ́di ifɛi.
Kuwuɔ nkùù ɔ̃̀ nkɛ yɛ̃̀ĩ
18 Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Díndi yɛwũ̀ɔ̃̀ kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè,
díndi tiyũ̀ɔ̃̀ntì wéntɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀.
 
19 N tú we kuyũɔ̃̀nkù kɛ̀ dɛ̀ í tú díndi n kó bɛtɔ̃mbɛ̀?
We nhɔ̃ nkɛ̀ dɛ̀ í tú n kó bɛtɔ̃mbɛ̀
n tɔ̃ mbɛ̀ kɛ tú bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ n nɑ́ɑǹtì.
 
20 Di yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ sũmu di mɛ nyí kpɑɑ́ yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀,
kɛ̀ n nɑ̀ɑ́ nkɛ̀ di kémmú di mɛ nyí kèè tìmɑtì.
21 Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì tu timɔ́mmɔnti
n dɔ́ kɛ dí dɛɛtɛ́mu,
dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n di duɔ́ n kó ikuɔ́ ìì kpeńnì,
kɛ wenni kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛmɔu.
22 Ntɛ díndi kɛ̀ bɛ̀ ɛí di kpɛrɛ kɛ dì còńnɔ́ɔ,
bɛ̀ di dií nyɛfɔ̃̀tɛ̀ nyɛ,
kɛ̀ di duó yɛ miɛkɛ,
kɛ̀ bɛ̀ di pĩ nkɛ kpetínnɛ́,
bɛ̀ di do mudoò mmu kɛ fekù di kpɛrɛ
òmɔù mɛ nyí di dɛɛrí,
kɛ̀ bɛ̀ ɛí di kpɛrɛ
bɑ́ òmɔù í bo wèè bo yĩ́ tɛ̃́nnɛ́nɛ̀ bɛ bɛ kpɛrɛ.
 
23 Di miɛkɛ òmɔù mɛ nyí totí o yɛ̀mmɛ̀ ti ĩ́nkɛ̀.
We nnɛ́ yóó totí o yɛ̀mmɛ̀ tìì kpɑɑní ti kpɛ́í.
 
24 We nduɔ́ nkɛ̀ di tɑ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí,
we nduɔ́ nkɛ̀ bɛ ɛí di kpɛrɛ kɛ dɛ̀ fèkù?
Dɛ̀ í tú mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nnɑɑ̀?
Di í yie n kpɛti díndi Isidɑyɛɛribɛ
di í tũ̀nnɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n di bɛnkɛ kùù cɛ,
di í tũ̀nnɛ n kuɔ́.
25 Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie
nkɛ̀ n còúnní m miɛkɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ ndi ĩ́nkɛ̀,
kɛ̀ mudoò yonkumu tɑnní
kɛ dì fitɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ nkɔ̃mɛ tipíìtì timɔu,
di mɛ nyí bɑntɛ́ kɛ̀ mudoò di kùɔ
di mɛ nyí totí di yɛ̀mmɛ̀.