43
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì di dɔ̀ɔ̀ díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí.
Míì di pìítɛ́ díndi Isidɑyɛɛribɛ
di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, míì di dontɛ́,
míì di yu di yètìrì kɛ di tú n kɔbɛ.
Kɛ̀ di senti mɛniɛ n di bonɛ̀mu,
kɛ̀ di senti ikó ndi bɑ́ɑ́ dìu,
kɛ̀ di kérí muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ mù bɑ́ɑ́ di cɔ́u,
fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ bɑ́ɑ́ di tuɔ.
Kɛ yɛ̃́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nku kɛ dò mpɑ́í pɑ́í,
kɛ di te díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ di dɛɛrí.
 
N yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑmu Esibiti kɔbɛ,
kɛ̀ bɛ̀ ndò ndi dɛɛtímɛ̀ kó tidonti.
M bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ Etiopii nɛ̀
Sebɑɑ dɛ ɛkɛ̀ kɔbɛ di kó difɔ̃̀tìrì.
N wúó ndím̀bɛ,
n yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ dím̀bɛ, n di dɔ́mu,
n duɔ́ mbɛnìtìbɛ̀ díì kpɛ́í,
n duɔ́ nyɛbotɛ̀ díì kó difɔ̃̀tìrì.
 
Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù n di bonɛ̀mu,
n yóó tɔnímu di yɑɑ̀bí ìì bo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀,
kɛ tíínní diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ.
M bo nɑ́kɛ́ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ kɛ dɔ̀:
Tɛ̃́nnɛ́nɛ̀ní bɛ!
Kɛ́nɑ́kɛ́ kucɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ kɛ dɔ̀:
Fĩ́ĩnnɛ̀nní bɛ!
Tɛ̃́nnɛ́nɛ̀ní n nitidɑbí ìì bo di bíɛ́kɛ̀.
N nitipobí ìì bo kutemmɑ̀nku kɛ̀ ìì konní.
Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tɔ n yètìrì, n dɔ̀ɔ̀ bɛ̀,
míì bɛ̀ ɑ̃nnɛ́, míì bɛ̀ pìítɛ́ kɛ̀ bɛ̀ bo bɛnkɛ n kpetì.
Kubotí kùù dò nkɛ́nnɑ́ɑ́ nKuyie nkpɛ́í
Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Dennɛnɛ̀ní tiyũ̀ɔ̃̀ntì,
tì mɔ̀kɛmu inuɔ, nti mɛ nyí wúó.
Dennɛnɛ̀ní yɛwũ̀ɔ̃̀, bɛ̀ mɔ̀kɛ yɛto bɛ̀ mɛ nyí yo.
Yɛbotɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ tíínnɛ̀nní,
kɛ̀ ibotí imɔu kɔbɛɛ wɛ̃nnɛ́.
 
Di kó sitenkɑɑnìi miɛkɛ,
ɔ̃̀ntɛ pɑ̃ɑ̃́ kɛ nɑ̀kɛ́ tìì mɛ̀ ndɔ̀ɔ̀?
Ɔ̃̀ntɛ do niitɛ́ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́?
Tɛ̀ɛ̀ nɑ̀kɛ́ tɛ̀ do tì nɑ̀ɑ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo,
kɛ̀ bɛ̀ɛ kónnɛ́ tɛ̀ do tú mù,
kɛ̀ ti nɛ́ yie nkɛ dɔ̀ tì tu timɔ́mmɔnti.
 
10 Díndi Isidɑyɛɛribɛ díì nɑ̀ɑ́ n kpɛ́í mí ndi Yiɛ̀ nKuyie,
díì tu n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀,
n dɔ́ tì tu di bo bɑntɛ́mɛ̀,
kɛ́yie, nkɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ míì tumɛ̀ Kuyie,
kɛ̀ dɛ̀ í tú mí Kuyie ntɛkù mɑkù í bo,
kùmɑkù í buotɛ́, kùmɑkù mɛ nyí yóó buotɛ́.
11 Mí nKuyie mmíì tu di Yiɛ̀ nKuyie m mɑ́ɑ̀,
n kó difɔ̃nkúò odɛɛtíwè tɔù mɔù í bo.
12 Míì nɑ̀ɑ́ mmɛdɛɛtímɛ̀ kpɛ́í kɛ̀ míì dɛɛrí,
dɛ̀ í tú tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ mɑtɛ̀ tɛɛ̀ tì ndi nɑ̀kɛ́.
 
N dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ di kpɛ́í dɛɛ̀ nɑ̀ɑ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
Mí nKuyie mmíì bɛ́i.
13 N tú Kuyie nku kɛ yó nkù tu sɑ̃́ɑ̃̀,
òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ dɛ̀ fìètɛ n nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ,
òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́pɑɑ̀ n dɔɔri dɛ̀.
Kuyie nyìtɛ́ kɛ còḿmúmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í
14 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nwèè di dɛɛrí n dò mpɑ́í pɑ́í nwe,
kɛ di te díndi Isidɑyɛɛribɛ.
Nɛ̀ di kpɛ́í nkɛ n tɔ̃mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ Bɑbidɔnni
kɛ̀ bɛ̀ bo bɛ̀ do mudoò,
kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛinko mɛniɛ mmiɛkɛ nɛ̀ bɛ bɑ̀tóòbɛ̀.
Bɛmbɛ Kɑndee kɔbɛ.
15 Mí n di Yiɛ̀ nKuyie n do mpɑ́í pɑ́í nwe,
kɛ di te díndi Isidɑyɛɛribɛ,
míì di dɔ̀ɔ̀ míì tu di kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
Kuyie nyóó keutɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kucɛ pɑ̀nkù tɛdɔntɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ
16 Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m míì bɛ́i,
mí nwèè do keutɛ́ kucɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ.
Mí nwèè do ɑ̃nnɛ́ kucɛ fɛnɛ́wuonfɛ miɛkɛ.
17 Mí nwèè do duɔ́ nkɛ̀ sinɑɑsɛ̃ĩ́ kétɛ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀
nɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kperì kɛ̀ bɛ̀ɛ duó,
bɑ́ bɛ tɛ̃́nkɛ í nyìtɛ́ kɛ̀ bɛ kpɛrɛɛ deè,
kufitínhɔ̃ũ ɔ̃ɔ̃ cɔ́útɛ́ kɛ́deèmɛ̀.
18 Di tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dentɛní dɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ kpɛ́í,
di bɑ́ ntoti di yɛ̀mmɛ̀ dɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ ĩ́nkɛ̀.
19 N yóó dɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ pɑ̀nnɛ̀ ndɛ,
dɛ̀ feitɛ́nímu kɛ dèè, di í bɑntɑ́ɑ̀?
N yóó keutɛ́ kucɛ nku dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ,
m bo duɔ́ nkɛ̀ ikó nhɑ̃nnɛ́ kɛtempɛ́íkɛ̀ miɛkɛ kɛ́mpũɔ̃̀.
20 Tikpɑsĩ̀ntì, sikpɑmɔɔ́ nɛ̀ icùo ndiɛyì dɛ̀ bo n sɑ̃ntɛ,
nh ɑ̃nnɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mɛniɛ ndikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri,
nh ɑ̃nnɛ́mɛ̀ ikó nkɛtempɛ́íkɛ̀ miɛkɛ,
kɛ̀ n kɔbɛ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ bo nyɔ̃.
21 Bɛnìtìbɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ kɛ bɛ̀ te,
bɛ̀ bo nni nsɑ̃ntí.
Kuyie nsɛimmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ
22 Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí míì dɔkɛ di yumɛ̀
di pètìnkɛ m bùtínnɛ́mu díndi Isidɑyɛɛribɛ.
23 Di í n fèútɛ́ dipedɑpɑ̀nnì kɛ tuɔ̀,
di í n fìé iwũɔ̃ kɛ n sɑ̃ntɛnɛ̀,
n yí di bekɛ kɛ yɛ̃ ndí m pɑ̃ tidiitì,
n yí di kɔkɛ́nɛ̀ kɛ yɛ̃ ndí nni ncɔ́unko tihúúntì.
24 Di í dontɛ́ tihúúntì n kpɛ́í,
di í n tuɔ ndi wũɔ̃ kó mɛkùɔ̀,
di pètìnkɛ nh ɑ̃nnɛ́ mutɔ̃mmú mmu nɛ̀ di kó mɛyɛi,
di n tɑnnɛ́ tihɔ̀ùtì nti.
25 Míì ũũtí di yɛi n di dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í,
n yí yóó dentɛní di yɛi nkpɛ́í.
 
26 Dí n dentɛ di n sɛ́í ntìì ĩ́nkɛ̀
kɛ̀ ti tì beé nkɛ̀ bɛ̀ ti pútɛ́
bɑtɛnɛ̀ di kpɛti di yóó beé ntì kɛ́nnɑɑti.
27 Di yiɛ̀ nketiwè do yetɛ́mu.
N dèntɛ kɛ tɔ̃nní bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo di nɑ́kɛ́ n nɑ́ɑǹtì,
kɛ̀ bɛ̀ yetɛ n kpɛti.
28 Kɛ̀ n dií nyifɛi bɛ̀ɛ̀ do pĩ mmutɔ̃mmú n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀
kɛ dɛ̀itɛ n nɔ̀ùtɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ì kùɔ.
N di dootóomu díndi Isidɑyɛɛribɛ
kɛ̀ di dootitɔbɛ̀ di nɑ sɑ̃́ɑ̃̀.