44
Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kéntɛ́nɛ̀!
Díndi Isidɑyɛɛribɛ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀.
Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkùù di dɔ̀ɔ̀ n tú mù,
míì di pìítɛ́ di yɔ̃ pɔutì miɛkɛ, kɛ̀ míì di teennɛ̀
di bɑ́ n yĩɛ̃̀kù díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, díndi n kó bɛtɔ̃mbɛ̀,
díndi Yesudummu yɑɑ̀bí, díndi n tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀.
N yóó cṹũnnímu mɛniɛ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ kpeí kɛĩ́nkɛ̀,
kɛ̀ ikó mpũɔ̃́ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ do kpɑ mɛniɛ.
N yóó cṹũnkomu n kó muyɑɑ́ nhɑ yɑɑ̀bí ĩ́nkɛ̀,
n kó mɛsɑ̀ɑ̀ ncutoomu ɑ kó fɛyɑnfɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
Kɛ̀ bɛ̀ bo nkótírí timútì kɔ̃mɛ,
tiɑ̃̀tì kòtírímɛ̀ mɛniɛ ntɑkɛ́.
Yiè nníí bo yĩ́: N tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkou nwe,
kòò tɔù yú omɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Sɑkɔbu.
Kòo tɔùu wɑ̃ri o nɔ̀ùtɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀:
Mí ntú ti Yiɛ̀ nKuyie nkou nwe,
kɛ dɔ̀ weè tu Isidɑyɛɛri.
Kuyie mbo kumɑ́ɑ̀ ndi
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ́i nkɛ dɔ̀:
Míì tu oketiwè nɛ̀ osɔnwe míì di dɛɛrí
n kó difɔ̃nkúò Kuyie ntɛkù í bo.
We nni mmɑ̀nnɛ̀? Dɛ yiɛ̀ mbɛ́i!
Wèe feinní omɑ́ɑ̀ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ n yɑ̀.
Kòo nɑ́kɛ́ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ kutenkù bomɛ̀.
Kɛ n nɑ́kɛ́ dɛ̀ɛ̀ kpɑɑní kɛ bo dɔɔ̀.
 
Díndi bɛ̀ɛ̀ tu n kɔbɛ di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, di kɔ̃m̀bùɔ̀tì bɑ́ nduò,
n diɛ nkɛ tì ndi nɑ̀kɛ́mu nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tì ndi bɛnkɛ,
di tì yɛ̃́mu kɛ bo nɑ kɛ́ m pútɛ́, n kó difɔ̃nkúò Kuyie ntɛkù í bo,
dipèrì mɑrì tɛrì í bo, dìì di kɑ̃nkɛ́
di í yɛ̃́ ditɛrì mɑrì kɔ̃mɛ.
Bɛ̀ɛ̀ mɑ̀ɑ́tí sibɔɔtenkɑɑnìi ifɛi bo bɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ si
Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri sibɔɔtenkɑɑnìi bɛmɔu bɛ̀ tu dɛtetìrɛ̀ ndɛ,
mutɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mù mumɔu kɛ̀ mù tu dɛtetìrɛ̀,
kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛ bɔɔtenkɑɑnìi kpɛ́í,
sì mɛ nyí wúó sì í yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀,
ifɛi iì yóó bɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ si.
10 A bo dɔɔ̀mɛ̀ tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀,
kɛ́yiɛ mmɛsɔɔ nkɛ́ tɛ̀ utɛ́,
kɛ̀ tɛ̀ nɛ́ í ndɑ teennɛ̀ tìmɑtì,
ɔ̃̀mmu tɔ̃mmú mmu?
11 Bɛ̀ɛ̀ sì dɔ̀ɔ̀ri bɛmɔu ifɛi bo bɛ̀ pĩ,
bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ sì dɔ̀ɔ̀ri,
bɛ̀ɛ̀ sì cɛ̀ú, bɛnìtìbɛ̀ mbɛ,
bɛ̀ɛ̀ pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú,
bɛ̀ɛ tíínní bɛmɔu,
kufɔ̃wɑɑ́ nnɛ̀ ifɛi dɛ̀ yóó bɛ̀ pĩ̀ḿmu.
 
12 Omɑ́ɑ́tì weè ɔ̃ɔ̃ kéétɛ́ timɑ́tì
kɛ́pṹnnɛ́ kɛ̀ tìì wũɔ̃tɛ́ kòo mɑ́,
kɛ́ tì tũ̀ntɛ ò tì dɔ́nɛ́mɛ̀,
kɛ́ ntì mɑ̀ɑ́tínɛ̀ o wɛ̃rímú mumɔu,
kɛ̀ dikònnì ò pĩ nhò cĩtɛmu,
kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ ò pĩ nkòò í yɑ̃̀ mɛniɛ tihɔ̀ùtì tiì ò nɑ.
 
13 Kòo yɑ́ntìi túótɛ́ kuhɔ̃ũ kɛ́bennɛ́ kudɔú,
kɛ́níɛ́tɛ́ kɛ́cíɛ́kɛ́ tɛtenkɑɑnìtɛ̀ nɛ̀ o pĩɛ̃tɛ̀,
kɛ́ tɛ̀ ɑntɛ́ kɛ́ɛnnɛ,
kɛ̀ tɛ̀ ndònnɛ̀ onìtì nɛ̀ kɛnitiyììkɛ̀ kòo tɛ̀ tɑnnɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
 
14 Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɔ̃ṹ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sɛ́tìrì,
kɛ́tɑ̃nkɛ́ dɛtekperɛ̀ kutúúkù miɛkɛ
kɛ́soó nkɛ̀ dɛ̀ɛ kpenkɛ.
Bɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ fíí nyɛtepɑ̀ɑ̀
kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nyɛ̀ yɔ́ɔ̀rì kɛ̀ yɛ̀ɛ kótɛ́.
15 Nɛ̀ dɛ kó dɛtie ndɛ,
bɛ̀ tùɔ̀tì mɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɛ́ ntɔtìnnɛ kɛ́nyiiri.
Kɛ dɛ ntɔtìnnɛ kɛ́bénnɛ́ mudiì,
kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ dɛ ndɔɔ̀nɛ̀ dibɔɔ̀
kɛ́nínkú di ììkɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ kɛ́ ntɛ̀ feu iwũɔ̃.
16 Kɛ níí kéétɛ́ didɑkéè kɛ́tɔtìnnɛ
kɛ́pṹnnɛ́ imɑɑ nkɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́nsɑ̀nnɛ̀,
kɛ́tɔtinnɛ itɛì
kɛ̀ dɛ̀ ncɔ́ú nkɛ̀ bɛ̀ ìiri
kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti kɛ̀ bɛ̀ dɑú kɛ tú:
Àɑ̀! N yiiri muhɑ̃ɑ̃́.
17 Kɛ nɛ́ tùótɛ́ dikéè sɔnni
kɛ́dɔɔ̀ tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ kɛ́ ntɛ̀ feu iwũɔ̃,
kɛ́ ntɛ̀ bɑ̀ɑ́ nkɛ́ tú: N dɛɛtɛ́.
 
18 Dɛ yɛmbɛ̀ í mɔkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ í ciì,
bɛ nùɔ nyiì ṹṹ, mbɛ̀ í wúó,
mbɛ yɛ̀mmɛ̀ í bo kɛ dò mbɛ̀ bo bɑntɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀.
19 Bɛ̀ í totí bɛ yɛ̀mmɛ̀,
mɛyɛ̀mmɛ̀ í bo, bɛ̀ í ciì,
kɛ dò m bɛ̀ bo yĩ́,
m mɛ̀ ntɔ̀tinnɛ itɛì kɛ bèńnɛ́ mudiì,
kɛ pũ̀ńnɛ́ imɑɑ nkɛ cɑ̀ɑ́kɛ́,
kɛ bo dɔɔ̀ dikéè tɛrì tɛtenkɑɑnìtɛ̀,
kɛ́nninku, kɛ tɛ̀ bɑ̀ɑ́,
ndɛ̀ í tú isɔkɑɑ̀?
20 Kudɔú kùù yóó cɔ́útɛ́ kɛ́nɑɑ́ mmutɑ́pɛí,
bɛ̀ dɛ nduɔ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀,
bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ dɑutɛ́,
bɑ́ bɛ̀ í yɛ̃́ bɛ yɛ̀mmɛ̀.
Sibɔɔtenkɑɑnìi í bɛ̀ dɛɛrí
bɛ̀ mɛ nyí bɛí kɛ dò mbɛ̀ pikú
dɛ̀ tu dɛtetìrɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí kpɛrɛ.
Isidɑyɛɛribɛ í dòmmɛ̀ kɛ́yɛ̃̀ mbɛ̀ tumɛ̀ Kuyie nkɔbɛ
21 Díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí dentɛnɛ̀ní
díndi Isidɑyɛɛribɛ di tú n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ.
Míì di pìítɛ́ kɛ di tú n kó bɛtɔ̃mbɛ̀.
Isidɑyɛɛribɛ n yí yóó yɛ̃̀ ndi kpɛ́í.
22 Nh ũtɛ́ di cɑɑ̀rìmɛ̀ diwɛtirì ɔ̃ɔ̃ kɑ̃ɑ̃tóomɛ̀ mmɛ,
kɛ dɛ̀itɛ di yɛi yɛwɛtisùɔ̀ ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀.
Wɛ̃tɛnɛ̀ní m borɛ̀ kɛ yɛ̃́ míì di dontɛ́mɛ̀.
 
23 Kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ nyíúnɛ̀,
kɛ yɛ̃́ di Yiɛ̀ nKuyie pĩ mmɛ̀ mutɔ̃mmú.
Kɛtenkɛ̀ fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ nyíúnɛ̀,
yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ di nyíú,
titúútì nɛ̀ dɛtie nkɛ̀ di nyíú.
Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛɛtɛ́mɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí,
kù bɛ̀ bɛnkɛmu ku diɛtì, bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ.
Kuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ kutenkù kɛ kù bɑkɛ́
24 Díndi Isidɑyɛɛribɛ, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di dontɛ́,
míì di pìítɛ́ di yɔ̃ pɔutì miɛkɛ,
mí nKuyie mmíì dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu,
míì pĩ̀ntɛ tiwɛtì kɛ míì pitɛ́ kɛtenkɛ̀ mmɑ́ɑ̀.
25 Míì te kɛ̀ bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ pɑ̃ɑ̃tì nɑɑ́ ndɛtetìrɛ̀.
Míì fèntɛ bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í yɛ̃́ bɛ yɛ̀mmɛ̀,
kɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀ ciì nwɛ̃̀tɛ dɛfɔ̃nkúò,
míì bɛnkɛ mɛciì nyɛmbɛ̀ í yɛ̃́mɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀.
26 M bɛnkɛmu n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ biɛ
nɑ́ɑ́ ntì tumɛ̀ timɔ́mmɔnti,
míì te kɛ̀ n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì dɔ̀ɔ̀ri,
m bɛ́immu kɛ tú bɛnìtìbɛ̀ bo wɛ̃tɛ kɛ́kɑri Sedisɑdɛmmu,
kóò mɑɑ́ nkɛ́íi nho duotí,
bɛ̀ bo wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ Sudɑɑ ɛkɛ̀
n wɛ̃ti kɛ bo íimmu Sudɑɑ ɛkɛ̀.
27 Mi nwèè ɔ̃ɔ̃ bɛ́i nkɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kṹṹ,
n yóó duɔ́ nkɛ̀ dihɛì kó ikó nkṹṹmu.
28 Míì bɛ́i nkɛ yĩ, Siduusi tu n tɑ̃ɑ̃tɛ́ wènwe
kòò bo cɛ̃mmú n nìtìbɛ̀,
kɛ́dɔɔ̀ n dɔ́ tì timɔu.
Weè yóó duɔ́ ndinùù
kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ Sedisɑdɛmmu ɛì,
kɛ́mɑɑ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.