46
Bɑbidɔnni kó yɛbɔkɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́bennɛ́nɛ̀ Kuyie
Tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ bɛ̀ tu tɛ̀ Bɛɛdi tɛ̀ bíimmu,
tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ Nɛbo domu,
di do tounko sìì tenkɑɑnìi iwũɔ̃ kɛ sì dɛ̀úkùnko,
sì nɑɑ́ nyiwũɔ̃ kó yɛtuɔ nyɛ,
iwũɔ̃ sì ɔ̀ùnɛ̀mu.
Sibɔɔtenkɑɑnìi bíimmu,
sì wɛ̃nnɛ́mu kɛ do,
sì í nɑ kɛ dɛɛtɛ́ simɑ́ɑ̀,
bɛ̀ sì tɔmu kɛ kũntinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ciɛ.
 
Kéntɛ́nɛ̀ n tú mù, díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí,
díndi Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́,
díndi n tɔ bɛ̀ nɛ̀ di yɔ̃bɛ̀ pɔutì miɛkɛ,
díndi n te bɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ di púómmɛ̀.
Nɛ̀ di bo kótɛ́mɛ̀ n yó mmɛ ndi dò,
nɛ̀ diyùpɛ̀ítì miɛkoo n yó ndi tɔmu,
míì pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú kɛ yó mmu pĩ,
kɛ yó ndi ceú kɛ di dɛɛrí.
 
Di bo nh ɛnnɛnɛ̀ we kɛ̀ tí mmɑ?
Di bo ndonnɛnɛ̀ we kɛ̀ ti ndò?
Bɛnìtìbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yóótɛ́mu bɛ yɑɑ̀yɔ̀rɛ̀ mɛsɔɔ,
kɛ́cɔ̃nnɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì cìdóò,
kɛ́wɑɑ́ nhomɑ́ɑ́tì, kòò bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tɛtenkɑɑnìtɛ̀.
Kɛ̀ bɛ̀ nninku tɛ ììkɛ̀ kɛ tɛ̀ bɑ̀ɑ́.
Kɛ tɛ̀ tɔuti, kɛ tɛ̀ buuti,
kɛ̀ bɛ̀ tɛ̀ còńnɛ́ dɛ̀ tɛ̀ ndɛ ncómmú.
Kɛ̀ bɛ̀ tɑ tìmɑtì miɛkɛ kɛ tɛ̀ kuɔ́nnɛ̀ tɛ̀ bɑ́ɑ́ cɔ́útɛ́,
tɛ̀ bɑ́ɑ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́.
Mɛdɛɛtímɛ̀ í dɛ́tirìmɛ̀
Díndi di ndɛ̀ yɛ̃́, kɛ kpénkùnnɛ dimɑ́ɑ̀,
totínɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ yetírí n kpɛti.
Dentɛnɛ̀ní tìì dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì,
n tú Kuyie nku kutɛkù mɑkù í bo,
kɛ̀ dɛ̀ í tú mí nhotɔù mɔù í bo,
kɛ n dònnɛ̀.
10 Míì ɔ̃ɔ̃ nɑ́kɛ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì tìì yóó dɔɔ̀,
nh ɔ̃ɔ̃ ti nɑ̀kɛ́mu kɛ̀ tì kpɑɑní tì mɛ mbɑ́ɑ́ pɑɑ̀.
Kɛ̀ ǹ yĩ́ n yóó dɔɔ̀ tì nh ɔ̃ɔ̃ ti dɔ̀ɔ̀mu.
11 N yùní fɛtúúfɛ̀ * nfɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀,
dihɛì dɛtirì ndi n yunímɛ̀ onìtì wèè yóó dɔɔ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì,
n nɑ̀kɛ́ tì, tiì yóó tuɔ̀kɛní,
kɛ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì n yóó ti n dɔɔ̀.
12 Kéntɛ́nɛ̀ n tú mù díndi itookperí yɛmbɛ̀,
díndi bɛ̀ɛ̀ dɛ̀tɛ́nɛ̀ timɔ́mmɔnti.
13 Nh ɑutóomu kɛ bo dɔɔ̀ timɔ́mmɔnti,
m bo dɔɔ̀mɛ̀ timɔ́mmɔnti dɛ̀ í kpɑɑ́ kɛ dɛ́tirì,
n tɔ̀ɔ́tɛ́mu kɛ bo dɛɛtɛ́ n nìtìbɛ̀,
n yóó dɛɛtɛ́mu Siyɔ̃ɔ̃ ɛì,
n yóó duɔ́mmu n kó tikpetì Isidɑyɛɛribɛ.
* 46:11 fɛtúúfɛ̀: Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì kɛ dɔ́ kɛ́yĩ́ Pɛdɛsi kóo kpɑ̀ɑ̀tì nwe. Wéntɛ́ 41.2.