47
Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ domɛ̀
Díndi Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ,
cútɛ́nɛ̀ kɛ́kɑri kɛtenkɛ̀
fɔ̃́ mBɑbidɔnni ɛì bɛ̀ do í kɑ́ɑ́ nwè,
kɑroo kɛtenkɛ̀ ɑ kpɑ̀tì í kpɑɑ́,
díndi Kɑndee ɛì kɔbɛ.
Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó ndi yu kɛ tú bɛwennibɛ, bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀.
Túótɛ́nɛ̀ kunɑ̀ntɛ̀mbiku kɛ́nɑɑ mmuyuo.
Dɑ́tɛ́nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì di ììkɛ̀, kɛ́feínko,
deènnɛ̀ di yɑ̀ɑ̀tì kɛ́feí ndi kpèrɛ̀,
kɛ́nɑ kɛ́séntɛ́ kukó.
Kɛ̀ di fɔ̃̀ɔ̃ feitɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ di fɛi,
míì yóó pɛitɛ,
òmɔù í bo wèè bo yetɛ.
Kuyie nkuù mɛ nyɛ̃,
kɛ̀ tínti Isidɑyɛɛribɛ biɛ
ti kóò donti tú ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ
wèè dò mpɑ́í pɑ́í,
kɛ ti te tínti Isidɑyɛɛribɛ.
 
Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ,
kɑrinɛ̀ kɛ yĩ́ só,
sɔrinɛ̀ dibiìnnì miɛkɛ
kɛ yɛ̃́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó ndi yu kɛ tú bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ tɛyɛ̀.
M miɛkɛ kɛɛ̀ do yɛ̀ n nìtìbɛ̀,
n diímmu n te bɛ̀ ifɛi,
m bɛ̀ ɑ̃nnɛ́mu di nɔu miɛkɛ,
di mɛ nyí bɛ̀ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀,
kɛ toummu bɛdɑkótíbɛ̀ yɛtuɔ cɛ̃́ɛ̃́yɛ̀.
Kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò ndíì yó mbɑkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀,
bɑ́ dí í toti di yɛ̀mmɛ̀ tìì dɔ̀ɔ̀ri ti ĩ́nkɛ̀,
di í dɑ̀ɑ̀tɛ kɛ dò ndɛ̀ mɔ̀kɛ kumɑ̀nku.
Di mmɔ̀nnì kéntɛ́nɛ̀ n yɛ̃ mmù, díndi bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri di dɔ́mɛ̀.
Díndi bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ri bɛ̀tɛ̀ìì, kɛ nɑ́ɑ́ ndi yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ tú:
Kɛ̀ dɛ̀ í tú tínti otɔù mɔù í bo,
kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò ndi í yóó nɑɑ́ mbɛkúpobɛ̀,
kɛ yɛ̃́ kɛ tú di bí í yóó kú.
Dɛ kó mɛborimɛ mɛdɛ́ yóó di tuɔkɛnímu,
dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀, diyiè dìmɑ́ɑ̀.
Di bí yóó kúmu, di yóó nɑɑ́mmu bɛkúpobɛ̀,
dɛ̀ yóó dɔɔ̀mu bɑ́ kɛ̀ di dɔ́ di dɔɔ̀ dɛnitinɔ̀nkpɛrɛ,
bɑ́ kɛ̀ di dɔ́ dí tì beé n di bɔkɛ̀.
 
10 Di do tɑ̃́ dimɑ́ɑ̀ ndi di nɔmmɛ̀ kɛ dɔɔri dɛnitinɔ̀nkpɛrɛ,
di ɔ̃ ndɔɔri dɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Òmɔù í ti wúó,
di kó mɛciì nnɛ̀ di kó mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ dɛɛ̀ di fèntɛ,
kɛ̀ di nɑ́ɑ́ n kɛ tú: Kɛ̀ dɛ̀ í tú tínti òmɔù í bo kɛ ti dònnɛ̀.
11 Mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ di doti, di í yóó nɑ kɛ́ mɛ̀ còńnɛ́,
mɛyɛi ndiɛmɛ̀ mɛɛ̀ di tɑti, di í yóó nɑ kɛ́ mɛ̀ yentɛ́nɛ̀.
Bɛpɔ̀mbɛ̀ bɛɛ̀ di doti dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀.
Di do í dɑkɛ bɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
12 Sɔɔtɛ́nɛ̀ kɛ́ndɔɔri dɛnitinɔ̀nkpɛrɛ kɛ beeti yɛbɔkɛ̀,
di duɔ́ ndɛ̀ dimɑ́ɑ̀ nɛ̀ di bíkɛ́mbɛ́ntì,
kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti di pɛ́tɛ́ mucɔ̃́ntimu, kɛ̀ dɛ yie ndí kpenkɛ.
13 Di ɔù bɛ̀ɛ̀ borɛ̀ tipɑ̃ɑ̃tì bɛ̀ borɛ?
Bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́ dí teennɛ̀,
bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ bɔ̀ú ntiwɛtì kɛ wéí siwɑ̃̀ɑ̃,
kɛ nɑ́ɑ́ ntìì dò nkɛ́tuɔkɛní bɑ́ wèè tɑ̃̀nkù.
14 Di sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ timúkpetì nti kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nyóó di cɔ́útɛ́.
Di í yóó nɑ kɛ́yentɛ́nɛ̀ dɛ kó muhɑ̃ɑ̃́.
Mù í yó ntú musɑ́m̀pɔ́mù bɛ̀ pũũnɛ̀ mù pɛ̃́ɛ̃̀,
yoo bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɔtìnnɛ mù kɛdɛkɛ̀ kɛ́nyiiri.
15 Tiì yóó tuɔkɛní di kó bɛnitinɔ̀mbɛ̀ di ɔù bɛ̀ɛ̀ borɛ̀ nɛ̀ di bíkɛ́mbɛ́ntì.
Bɛ̀ yóó cíɛ́tɛ́mu bɛmɑ́ɑ̀ bɛmɑ́ɑ̀,
bɛ kóò mɔù í yóó nɑ kɛ́ di dɛɛtɛ́.