50
Kuyie nyí yetɛ Isidɑyɛɛribɛ
Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Kɛ̀ di yɛ̃ n yetɛmu Sedisɑdɛmmu wèè tu di yɔ̃,
yé dipɑ́tíri mɛyɑtimɛ̀ kpɛri?
Kɛ̀ m mɛ ndi fìtɛ́mu kɛ bo yietí m bɑ̀ɑ̀,
yénɛ̀ dɛ kó dipɑ́tíri?
Di yɛi mmɛɛ̀ te kɛ̀ n di fìtɛ́,
di cɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ te kɛ̀ n yetɛ Sedisɑdɛmmu wèè tu di yɔ̃.
N kɔ̀tɛnímu, dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ n yí yɑ̀ òmɔù,
n yumu, bɑ nte kòò mɔù í yíé?
Di yɛ̀mmɛ̀ dò m bɑkù kũpúrìmu kɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ dí dɛɛtɑ́ɑ̀?
Di yɛ̀mmɛ̀ dò n kpɑmu muwɛ̃rímú m bo di dɛɛtɛ́mɑ̀ɑ̀?
Míì ɔ̃ɔ̃ bɛ́i nkɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kṹṹ,
míì ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ ikó nkpeí,
kɛ̀ siyĩĩ mɔ́ntɛ́ mɛniɛ nkɛ́kú kɛ́pɑ̃ɑ̃kɛ.
Míì ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ dibiìnnì dɑ́tínnɛ́ kɛĩ́nkɛ̀,
míì ɔ̃ɔ̃ kɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ kuyɑɑsɔ̀ùkù wèè kɑ̀ri mukṹṹ nho kɔ̃mɛ.
Kuyie nkóo tɔ̃ntì dɔ́mɛ̀ kɛ́ nkù kèḿmú
Ti Yiɛ̀ nKuyie nni ntiémmu dɛtɑncɔ́umbirɛ kɔ̃mɛ n do nkɛ́nɑ́kɛ́ tì,
kɛ̀ n yɛ̃́ tinɑ́ɑǹtì tìì bo teennɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɔ̀u,
bɑ́ dìì kṹnweńnì ò ɔ̃ nh entɛmu kɛ̀ nní ndɔ́ m bo nhò kèḿmúmɛ̀,
dɛtɑncɔ́umbirɛ ɔ̃ nkémmúmɛ̀ wèè dɛ̀ tiè.
Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù n duɔ́ mɛyɛ̀mmɛ̀ m bo kù kèńtɛ́nɛ̀ mɛ̀, m mɛ nyí yetɛ, n yí wɛ̃̀tɛ n fɔ̃nkúò.
M bɛnkɛmu m può bɛ̀ɛ̀ m puotì,
n yí yetɛnɛ̀ n kúònnì bɛ̀ɛ̀ fɔ̃̀ũ n dɛɛ̀nfɛ̀,
n yí yetɛnɛ̀ n yììkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n sɑ̃̀ɑ̃́ kɛ n suu tinɔ́ntɔ̃ũtì.
Ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nni nteénnɛ̀mu, dɛɛ̀ te kɛ̀ n kɔ̃̀ntì í yɑ̃rikɛ,
kɛ̀ n fìíkú teii,
n yɛ̃́mu kɛ dò n yí yóó di ifɛi.
N kóo pɑtiwè tɔ̀kɛ́mu, kɛ̀ wèè n dɔ́nɛ̀ tinɑ́ɑǹtì, wèe kɔtɛní kɛ̀ ti mɑ́ɑ́.
Wèè dɔ́ tí bekɛ́ dɛ yiɛ̀ nkétɛ́ní.
Ti Yiɛ̀ nKuyie nyó n teennɛ̀mu,
we nnɛ́ yóó yĩ́ n yí nɑɑti?
N dootitɔbɛ̀ yóó kɛ̃rímu tiyɑ̀ɑ̀tì kɔ̃mɛ kɛ n cóú kɛ̀ ibiɛ́ bɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́.
Kuyie nkóo tɔ̃ntì tumɛ̀ bɛ̀ɛ ò kèńtɛ́
10 Di miɛkɛ we ndé ti Yiɛ̀ nKuyie,
we nkèḿmú ku kóo tɔ̃ntì tu mù?
Wèè kèrí dibiìnnì miɛkɛ kɛ̀ kuwenniku í bo
dɛ yiɛ̀ n duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ Kuyie kɛ́ nku mbúɔ́.
11 Díndi bɛ̀ɛ̀ tùɔ̀tì muhɑ̃ɑ̃́ kɛ bɑɑ̀tì mɛpendɔ̀mmɛ̀ díì mɔ́mmɔmbɛ tɑti mu miɛkɛ.
Di pendɔ̀mmɛ̀ yóó tɑ̃ɑ̃́ dímbɛ,
Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yɛ̃ dɛɛ̀ di tùɔ̀kɛní,
di yóó kú mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ miɛkɛ nkɛ.