51
Kuyie nyɛ̃mmɛ̀ kù yóó dɛɛtɛ́ Abɑrɑhɑmmu yɑɑ̀bí
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Díndi bɛ̀ɛ̀ wɑnti mɛdɛɛtímɛ̀ kéntɛ́nɛ̀,
díndi bɛ̀ɛ̀ wɑnti mí ndi Yiɛ̀ nKuyie,
wéntɛ́nɛ̀ dipèrì bɛ̀ di yɑrí dìì miɛkɛ,
totínɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ difɔ̃̀tìrì bɛ̀ di dènnɛní dì.
Wéntɛ́nɛ̀ di yɑ̀ɑ̀rì Abɑrɑhɑmmu,
nɛ̀ Sɑdɑɑ bɛ̀ɛ̀ di piɛ́,
n do yóó yú Abɑrɑhɑmmu kòò í mɔkɛ dɛbirɛ,
kɛ̀ nh ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kòo piɛ́.
 
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n wúó nSiyɔ̃ɔ̃ kɛ̀ mɛsémmɛ̀ mɛɛ̀ m bo,
Siyɔ̃ɔ̃ kó yɛdobuò nkpɛrɛ,
ndònnɛ̀ mɛsémmɛ̀ mmɛ,
Siyɔ̃ɔ̃ ɛì nɑɑ́ ntɛdɔntɛ̀ ntɛ,
kɛ̀ m bo di dɔɔ̀ tɛpútɛ̀
dɛ kó tɛdɔnkpetɛ̀ bo nɑɑ́nnɛ̀
kupúú sɑ̀ɑ̀kù Edɛnni
diwɛ̀ì nɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí dɛ̀ bo ɑ̃nnɛ́ dɛborɛ̀.
Bɛ̀ bo ndiè nyɛsɑ̃ɑ̃ nkɛ bie ndɛbémbénnɛ̀.
 
Díndi bɛ̀ɛ̀ tu n kɔbɛ kéntɛ́nɛ̀
díndi n kó kuwuɔ nkeènɛ̀.
Míì yóó di duɔ́ nyikuɔ́ ìì yó ntú yɛbotɛ̀ kó kuwenniku.
N kó mɛdɛɛtímɛ̀ tɔ̀ɔ́nnímu,
mɛ̀ duunnímu kɛ̀ m bo bekɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀,
kɛ̀ yɛhɛkɛ̀ dɛ́tiyɛ̀ kɔbɛ m bɔ́útɛ́
kɛ́mbɑɑ m bo yɛ̀ dɛɛtɛ́mɛ̀.
Bɔ́útɛ́nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́yɑ̀,
kɛ́sĩ́nnɛ́ kɛ́wéntɛ́ kɛtenkɛ̀,
kɛĩ́nkɛ̀ yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mu kuyukú kɔ̃mɛ,
kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ kɛ̃rí tiyɑɑ̀cítì kɔ̃mɛ,
bɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kú
isɛ̃ĩ́ kɔ̃mɛ kɛ̀ n kó mɛdɛɛtímɛ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀
mɛ̀ í yóó mmɔkɛ kumɑ̀nku.
 
Díndi bɛ̀ɛ̀ yɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ síɛ́ kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè!
Díndi bɛ̀ɛ̀ tũ̀ n kó ikuɔ́ di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù bɛnìtìbɛ̀ kó yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀.
Di bɑ́ ndé bɛ̀ bo di senkɛ̀rìmɛ̀.
Imɑmbiɛ́ yóó bɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́mu kukɔ̃̀nkù kɔ̃mɛ
ibiɛ́ bo bɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́ tipecìtì kó kuyɑ̀ɑ̀kù tɛ̃mɛ̀.
N kó mɛdɛɛtímɛ̀ í yó mmɔkɛ kumɑ̀nku.
Míì yó mbɑkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀.
Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò dɔ́mɛ̀ Kuyie nyoutɛ ku bɑkù
Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòo bɛ́i nkɛ dɔ̀:
Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie nyoutɛ ɑ bɑkù,
bɛnkɛ ɑ wɛ̃rímú!
Ítɛ́ kɛ́cómmú ɑ do dòmmɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì.
Dɛ̀ í tú fɔ̃́ɔ̃̀ do pɔ̀ntɛ Esibitɑ̀ɑ̀?
Dɛ̀ í tú fɔ̃́ɔ̃̀ do kùɔ Esibiti kó musĩ̀mmɑ̀ɑ̀?
10 Fɔ̃́ɔ̃̀ do duɔ́ nkɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rìi kṹṹ
kufɔ̃̀tìkù diɛkù kó mɛnɛ́diɛmɛ̀.
Fɔ̃́ɔ̃̀ do keutɛ́ kucɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ
kɑ̀ɑ kɔbɛ ɑ dɛɛtɛ́ bɛ̀ɛ kétɛ́.
 
11 Mɛɛ̀ botí nku ti Yiɛ̀ nKuyie ndontɛ́ bɛ̀ yóó konnímɛ̀ Sedisɑdɛmmu,
bɛ̀ bo nkũntiní kɛ dentì nɛ̀ diwɛ̀ì bɛ nɑmɛ̀,
bɛ wɛ̀ì í yó mmɔkɛ kumɑ̀nku,
kuyɛǹnɑɑtí bo mbɛ̀ pìɛ́kɛ́ nɛ̀ diwɛ̀ì mɛdiɛ̀.
Mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ nɛ̀ yɛdɑbùò kɛ̀ dɛ̀ɛ dɛ́tɛ́.
Kuyie nyɑ̀úkùnnɛmɛ̀ ku kɔbɛ kɔ̃̀ntì
12 Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì yɑ̀úkùnko di kɔ̃̀ntì.
Onìtì tu we kɛ̀ di ò yĩ̀ɛ̃̀kù
ò tu onìtì nwe kɛ yóó kú, onìtì í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ timútì.
13 Di yɛ̃̀mmu mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkùù di dɔ̀ɔ̀ɑ̀?
Di yɛ̃̀mmu mí nwèè pitɛ́ tiwɛtì kɛ fìí nkɛtenkɑ̀ɑ̀?
Di yɛ̃̀mmu n kpɛ́í nkɛ̀ di kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò,
kɛ̀ di kɔ̃̀ntì ɑu kɛ dò mbɛ̀ɛ̀ di fɛ̃́ũnko bɛ̀ yóó di kuɔɑ̀?
Bɛ̀ɛ̀ di fɛ̃́ũnko bɛ kó kɛmiɛkɛ bo di dɔɔ̀ bɑ?
14 Bɛ̀ kpetí bɛ̀ yɛkpetíntuo miɛkɛ bɛ̀ yɛ̀tìmu bɑ̀mbɑ̀,
bɛ̀ í yóó kú yɛ miɛkɛ bɛ̀ í yóó mɔ́ntɛ́ mudiì.
15 Míì tu di Yiɛ̀ nKuyie,
míì nɑmpú dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ íinko yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀
míì yètìrì tu Mpɑkɛdɑɑ.
16 Míì ɑ̃nnɛ́ tiwɛtì kɛ̀ míì fìí nkɛtenkɛ̀.
Sedisɑdɛmmu, ɑ tú n kou nwe
míì ɑ̃nnɛ́ n nɑ́ɑǹtì ɑ nùù miɛkɛ
míì dɑ kɑ̃nkɛ́ n nɔ̀ùtɛ̀ kó mɛdɛ́ɛ̀.
Kuyie nkòńnɛ́mɛ̀ ku kɔbɛ
17 Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Ítɛ́ fɔ̃́ nSedisɑdɛmmu.
Entɛ! N do dɑ nìi m miɛkɛ kó fɛbòòfɛ̀ nfɛ
kɑ̀ɑ fɛ̀ yɑ̃̀ kɛ́kúótóo,
kɑ̀ɑ ììkɛ̀ɛ fitɛ́.
18 A bí ɑ piɛ́ ì dɛ̀mɑrɛ̀ í bo dɛ̀ɛ̀ bo dɑ dɛtɛ.
A pií ìì bí dɛ̀mɑrɛ̀ í bo dɛ̀ɛ̀ bo dɑ bɛnkɛ kucɛ.
19 A nɛ́ yóó beé nwe tìì mɛ ndɑ tùɔ̀kɛní tidɛ́?
Bɛ̀ mɛ̀ ndɑ pɔ̀ntɛmɛ̀ kɛ ɛí ɑ kpɛrɛ
kɛ̀ mudoò tɑnní nɛ̀ dikònnì
we nnɛ́ yóó dɑ bɑ́ntɛ̀?
20 Sedisɑdɛmmu ɑ kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ yĩɛ̃kɛmu kɛ duó
kɛ́duɔ́ duɔ́ icɛ miɛkɛ
bɑ́ bɛ̀ í nɑmpú, timɑ́tì ɔ̃ɔ̃ pĩ́ ntɛhontɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ ndòmmɛ̀.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m miɛkɛ kɛɛ̀ di do.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di kpɑnnɛ̀.
 
21 Fɔ̃́ nSedisɑdɛmmu kéntɛ́ kɛ́keè!
A kpɛrɛ n dò mmɛsémmɛ̀ mmɛ
ɑ muɔ́mmu dɛ̀ nɛ́ í tú mɛnɑɑ̀.
22 Sedisɑdɛmmu ntɛ mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie n tú mù
mí nwèè bo ɑ fɔ̃nkúò
n yóó cɔutɛ́mu m miɛkɛ kó fɛbòòfɛ̀ fɛ̀ɛ̀ firì ɑ ììkɛ̀,
ɑ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ fɛ̀ yɑ̃̀.
23 N yóó fɛ̀ pií mbɛ̀ɛ̀ do dɑ fɛ̃́ũnko bɛ̀ mbɛ̀
bɛ̀ɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ dɑ pɛ́i nkɛ dɔ̀:
Kúútí kɛ̀ ti nnɑù kɛ pɛ̃nkù,
bɛ̀ɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ ɑ ĩ́nkɛ̀ kucɛ kɛ́nnɑù.