55
Bɛ̀ í do mmɛdɛɛtímɛ̀
Áú! Díndi sinɛ́yɛ̃ĩ bo bɛ̀ kɔtɛnɛ̀ní mɛniɛ mborɛ̀,
bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ idíítí kɔtɛnɛ̀ní,
kɔtɛnɛ̀ní kɛ́cɔutɛ́ kɛ́di,
kɔtɛnɛ̀ní kɛ́cɔutɛ́ mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ mɛnɑɑmiɛ̀
bɑ́ kɛ̀ di í mɔkɛ idíítí,
di í yóó yietí dɛ̀mɑrɛ̀.
Bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ di bo ndennìnko di díítí di yóó di dɛ̀ kɛ̀ í nsɑ̀nnɛ̀ dɛ kpɛ́í?
Bɑ nkpɛ́í, kɛ̀ di ɔù dɛ̀ɛ̀ í diɛ̀ ndɛ kpɛ́í?
Keènɛ̀ n kpɛti kɛ di dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀,
mɛkùɔ̀ nkpɛrɛ bo ntú di kó mudiì.
Kéntɛ́nɛ̀ n kpɛti kɛ́kɔtɛní m borɛ̀,
keènɛ̀ n kpɛti kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dí ńfòù.
 
Kɛ̀ n dí dɔɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀,
kɛ dí dɔɔ̀ n do yɛ̃ n yó ndɔɔri mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nDɑfiti
N do we ntɑ̃ɑ̃tɛ́ kòò bo nnɑ́ɑ́nnɛ̀ ibotí n kpɛ́í,
n do we ndɔ̀ɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kòo mbɑkɛ́ ibotí.
Díndi Isidɑyɛɛri di níí bo yú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ ibotí tɛì kɔbɛ,
ibotí tɛì ìì í di yɛ̃́ ì bo ncokùní di borɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kpɛ́í,
mí nwèè dò mpɑ́í pɑ́í kɛ di te díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ di dɛ́úkùnko.
Kuyie nkó dinùù í duò kɛtenkɛ̀
Wɑmmúnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkù kpɑɑ́ feí dìì mɔ̀nnì.
Yúnɛ̀ ku kɛ̀ kù kpɑɑ́ tɔ́kɛ́.
Onitiyɛiwee yóu kucɛ ò tũ̀ nkù,
kɛ̀ mɛyɛi ndɔɔ̀rìwèe yóu mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ
kɛ́wɛ̃tɛní ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀,
kɛ̀ kùu ò cĩ̀ɛ̃́, Kuyie nti tũ nkù sémmɛ̀ dɛumu kɛ̀ ku cĩ́ɛ̃nko.
 
Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Di kó iyɛǹtotí cɑ̃́ɑ̃́mmu kɛ̀ n kpɛyi cɑ̃́ɑ̃́,
di kó icɛ cɑ̃́ɑ̃́mmu kɛ̀ n kpɛyi cɑ̃́ɑ̃́.
Tiwɛtì yòutɛnɛ̀mɛ̀ kɛtenkɛ̀
n kó icɛ mɛ nyòutɛnɛ̀ di kpɛyi
n kó iyɛǹtotí mɛ mpɛ̃ɛ̃tɛ́ di kpɛyi.
 
10 Fɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ncùtɛ́ní nɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ kɛ kpɛ́ntɛ́ kɛ́dekɛ kɛ í nyɔɔrɛ kɛtenkɛ̀,
kɛ̀ tidiitì nɛ̀ titieti kɛ̀ dɛ̀ɛ yɛ̀,
kɛ́pɛitɛ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ kɛ́buɔtí kɛ́pɛ́tɛ́ kɛ́di.
11 N nɑ́ɑǹtì kpɛrɛ mɛ ndò, ntì ɔ̃ɔ̃ í nwɛ̃̀tɛní m borɛ̀ kɛ í pĩ mmutɔ̃mmú,
kɛ í dɔ̀ɔ̀ n dɔ́ tì, kɛ̀ í dɔ̀ɔ̀ n tì dènnɔɔ kɛ yɛ̃ ntìi pĩ́ mmù.
 
12 Di yɛtìmu Bɑbidɔnni nɛ̀ diwɛ̀ì,
di kũntimu di ciɛ nɛ̀ diwɛ̀ì,
yɛtɑ̃rɛ̀ nɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ kɛ̀ dɛ̀ bo nyíú,
kɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kó titieti ti tipíɛ̀tì.
13 Dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sìpɛ̀rɛ́sì dɛ̀ bo yɛ̀ di tenkɛ̀ tipotì do borɛ̀.
Kɛ̀ bɛ̀ tu tìì tieti míírì kufɔ̃ɔ̃ku kpɛti,
kɛ tìì yɛ̀ mumɛsɑtɔ̃timù do borɛ̀.
Dɛ̀ bo ntú ti Yiɛ̀ nKuyie nkó disɑ̃nni,
kɛ̀ dɛ kó mɛcɑnnimɛ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ bɑ́ɑ́ dɛitɛ.