56
Kuyie nyoo cɔutɛ́mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu
Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Ndɔɔrinɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́,
ntũnnɛ̀ n kuɔ́ n yóó di dɛɛtɛ́mu bɑ̀mbɑ̀
kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ yɑ̀ n dɔɔrimɛ̀ m bɛ́i ntì,
Dɛ̀ nnɑɑti onìtì wèè bo ndɔɔri m bɛ́i ntì
kɛ́nfííkú ti miɛkɛ, kɛ́ndɑkɛ tɛom̀pùtɛ̀ kó diyiè kpɛ́í
kɛ bɑ́ɑ́ dì sɑ̃ũ,
kɛ́mɛntɛ́nɛ̀ omɑ́ɑ̀ mɛyɛi mmɛmɔu.
 
Wèè í tú Sifu kòò n tɑunnɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie
ò bɑ́ɑ́ yĩ́ n yóó ò cɑ̃̀ńnɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ.
Bɛ̀ fɔ̃̀ntɛ wè koò pĩ̀ńnɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú
ò bɑ́ɑ́ yĩ́ ò dònnɛ̀ mutie mùù kpeí.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú:
Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ ntũ ntɛom̀pùtɛ̀ kó ikuɔ́
kɛ dɔɔri ì yɛ̃ mmù
kòò dɔ̀ɔ̀ri n yɛ̃ n kɔbɛ ndɔɔrimɛ̀.
Dɛ yiɛ̀ m bo soó mmɛfíè n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ
kɛ́wɑ̃ri o yètìrì mɛ miɛkɛ, dɛɛ̀ wenni o kpɛ́í kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́
initidɑbí nɛ̀ initipobí.
Dɛ yiɛ̀ nyètìrì bo mbo sɑ̃́ɑ̃̀, m bɑ́ɑ́ dì ũtɛ́.
Bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ n tɑunnɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie,
kɛ pĩ́ n tɔ̃mmú, kɛ n dɛ́úkùnko,
kɛ n dɔ́, kɛ tú n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ tũ ntɛom̀pùtɛ̀ kó ikuɔ́,
kɛ í ì sɑ̃ũ,
kɛ dɔɔri n yɛ̃ n kɔbɛ ndɔɔrimɛ̀,
Dɛ yɛmbɛ̀ m bo bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ n tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì,
n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mubɑ́ɑmmu kpɛtɛ miɛkɛ,
kɛ́cɔutɛ́ bɛ wũɔ̃ bɛ̀ n feu ì kɛ tùɔ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀,
kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yó n yumɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tú mubɑ́ɑmmu kpɛtɛ
yɛbotɛ̀ yɛmɔu yó mbɑ́ɑ́ ndɛ̀.
 
Yɛbotɛ̀ yɛmɔu yóó tíínnímu bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ bɛ borɛ̀,
n yóó yíɛ́ kɛ́tíímmu bɛtɔbɛ̀.
Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ n tìí mbɛ̀ kɛ dèè.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.
Kuyie nkpɑnnɛ̀mɛ̀ bɛnìùbɛ̀ yɛibɛ
Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Díndi tikpɑsĩ̀ntì kɔtɛnɛ̀ní kɛ́di
Titúútì kó dɛsĩ̀nnɛ̀ kɔtɛnɛ̀ní kɛ́di dibɑnni.
 
10 Bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ tu tiyũ̀ɔ̃̀ntì nti bɛmɔu,
bɛ̀ í yɑu dɛ̀mɑrɛ̀ bɛ̀ tu yɛmɔwũ̀ɔ̃̀ nyɛ
yɛ̀ɛ̀ í nɔ nkɛ óú, bɛ̀ nɔnnɛ̀ mudɔmmú mmu kɛ dɔ́ inuɔ.
Bɛ̀ í iiti bɛ dúɔ̀ ĩ́nkɛ̀.
11 Bɛ̀ nɔnnɛ̀ mudiì mmu simɔɔ́ kɔ̃mɛ,
bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ndi kɛ́nsɑ̀nnɛ̀.
Bɛɛ̀ nu nnɛ́ bɑɑ Isidɑyɛɛribɛ, bɛ̀ í yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀,
Bɑ́ wè kòò wɑnti mucɔ̃́ntimu.
12 Kɛ nɑ́ɑ́ mbɛ tɔbɛ̀ kɛ tú kɔtɛnɛ̀ní kɛ̀ ti yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀
kɛ́muɔ́ mmɛnɑɑ̀ nkperímɛ̀, nɛ̀ nɑnkoo mɛ̀ í yóó deè,
mɛ̀ í sénní ti yó nyɔ̃mmu.