58
Mɛnùboúmmɛ̀ Kuyie ndɔ́ mɛ̀
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Pĩɛ̃kɛ́! Kɑ̀ɑ tɑmmɛ̀ɛ yɛ̀ ditɑ̃tɛheù kɔ̃mɛ,
kɑ̀ɑ nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛ yɛi,
bɛmbɛ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀.
 
Yɛwe yɛmɔu bɛ̀ n wɑɑ̀mmu kɛ dɔ́ kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ n kó icɛ,
kɛ dò mbɛ̀ nu ndɔ́ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́,
kɛ dɔɔri kɛ do mbɛ̀ yó ntũ n kuɔ́ mí nKuyie,
kɛ m békú ikuɔ́ ìì wenni,
kɛ dɔ́ nní mbɛ̀ bonɛ̀.
Kɛ m békú kɛ tú: Ti bou bɑ nkpɛ́í dinùù,
kɑ̀ɑ í dɑkɛ ti kpɛ́í?
Ti fɛ̃́ũnko bɑ nkpɛ́í ntimɑ́ɑ̀ bɑ́ ɑ í ti wúó.
Kɛ̀ m bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀:
Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ boú ndinùù kɛ nɛ́ ntũnni bɛ kpɛti nti,
kɛ fɛ̃́ũnko bɛ kó bɛtɔ̃mbɛ̀.
Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ boú yɛnɔ̀ kɛ́mpiètì nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mbɛ kɛ kpɑ nkɛ dukù bɛtɔbɛ̀,
bɛ̀ í dɔɔri mɛnùboúmmɛ̀ n dɔ́mɛ̀.
Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í mboú dinùù dɛ̀ bo yiénnɛ̀mɛ̀ kɛ̀ n cɔutɛ́ bɛ bɑ́ɑmmìi.
Mí nKuyie n dɔ́ mɛɛ̀ nùboúmmɛ̀ botɑ́ɑ̀?
A bo fɛ̃́ũmmɛ̀ ɑ kɔ̃̀ntì kɛ́kɔ́nnɛ́ dipènnì kɔ̃mɑɑ̀?
Kɛ dɑ́ɑ́tí kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù kɛ́pũ mmutɑ́pɛínɑɑ̀?
Bɛ̀ dɛ ntú mɛnùboúmmɛ̀ mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́mɑ̀ɑ̀?
Mí nKuyie ndɔ́ mɛ̀ɛ̀ nùboúmmɛ̀ di mɛ̀ yɛ̃́mu mɛɛ̀ tu:
Di miɛkɛ bɑ́ mpɛ́ì bɛnìtìbɛ̀,
di toutɛ́ yɛtuɔ cɛ̃́ɛ̃́yɛ̀ bɛ̀ tɔ yɛ̀,
kɛ́dɛɛtɛ́ bɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛ̀, kɛ́ bɛ̀ toutɛ́ bɛ tuɔ yɛmɔu,
kɛ́totɛ́nɛ̀ ɑ diì dikònnì bo wè
kɛ́dɛ́ɛ́ nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑ bɛ̀ bo díɛ́kɛ́ dɛ̀.
Kòo nìtì bo o tetìrì ɑ ò dɑ̀tínnɛ́ tiyɑ̀ɑ̀tì
kɛ bɑ́ mbúútóo ɑ nititɔù kpɛ́í.
 
Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri mɛmmɛ dɛ̀ bo ndɑ wenni diwennɛ́cɑ̀nnì kɔ̃mɛ,
ɑ mɔnnɛ bɑ́ɑ́ ɔɔtɛ dɛ̀ bo miɛtɛ́mɛ̀
kɛ̀ mɛdɛɛtímɛ̀ ḿbo ɑ yɛtì dìì bòrì,
mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n kó tikpetì ndɑ bɑɑ.
Kɛ̀ nsɑ̀ kɑ̀ɑ yóu ɑ bo nfɛ̃́ũnkomɛ̀ bɛnìtìbɛ̀,
kɛ bɛ̀ fietì inɔ́mbí, ɑ níí bo n yú mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n yie,
kɑ̀ɑ n kuɔ́nnɛ̀ n keè kɛ́kɔtɛní.
10 Kɛ̀ nsɑ̀ kɑ̀ɑ totírínɛ̀ ɑ kó mudiì dikònnì bo wè,
kɛ̀ wèè kpɑ mudiì ɑ ò pɑ̃ kòo di.
Dɛ mɔ̀nnì ɑ bo ndò mmɛnɑ́ɑ̀ dibiìnnì miɛkɛ,
kɛ̀ dibiìnnì nɑɑ́nko dɛ̀ ɔ̃ ndòmmɛ̀ diyiè còḿmú dìì mɔ̀nnì yɛyɔ.
11 Kɑ̀ɑ Yiɛ̀ nKuyie nní ntú ɑ kóo cɛ̃nti,
bɑ́ kɑ̀ɑ bo dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri ɑ bɑ́ɑ́ mɔ́ntɛ́ mudiì,
kù bo nduɔ̀ nhɑ tùoti muwɛ̃rímú
kɑ̀ɑ mbitírí kupɑku bɛ̀ yɔ́ɔ̀rì kù kɔ̃mɛ,
kùù bo kupúú mɛniɛ nyí kũũ dɛ̀.
12 Fɔ̃́ɔ̃̀ yóó fíí dimɔ̀nnì kó tidobontì,
kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́pṹṹtɛ́ yɛhɛkɛ̀ do borɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ duó,
kɛ̀ bɛ̀ dɑ yú kɛ dɔ̀ wèè ĩĩti iyiɛ,
wèè tũ̀nni icɛ ìì bo nte kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́kɑri dihɛì.
Kuyie ndɔ́ tɛom̀pùtɛ̀ ndòmmɛ̀
13 Kɛ̀ di níí yóu mutɔ̃mmú tɛom̀pùtɛ̀ yiè,
kɛ yóu di bo túótɛ́mɛ̀ n kó diyiè tu dì,
kɛ́ntũnninɛ̀ di kpɛti.
Kɛ̀ di wúó n kó diyiè, diyiè disɑ̀ɑ̀rì
kɛ̀ di wúó ndɛ kó diyiè kɛ̀ di cɑ̃̀ɑ̃́ nkɛ dɛu.
Kɛ̀ di dì dɛ̀úkùnko kɛ í dì tòú kɛ kɔrìnɛ̀ di kó icɛ,
kɛ̀ di í dì tòú kɛ tũnninɛ̀ di kpɛti kɛ̀ di í nɑ́ɑ́ nsɔ̃́ntíkɛ kó tinɑ́ɑǹtì,
14 Dɛ mɔ̀nnì míì yó ntú ɑ kó diwɛ̀ì kɛ́ ndɑ tɔ,
kɛ dɑ dee ndihɛì dɛiitírɛ̀ kɑ̀ɑ bɑɑtɛ́,
kɛ́mbo dihɛì n do duɔ́ ndì ɑ yɑ̀ɑ̀rì Sɑkɔbu,
kɛ̀ nni ndɑ piú,
mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.