59
Kuperí kùù bo tínti nɛ̀ Kuyie nti cuokɛ̀
Kéntɛ́nɛ̀! Di Yiɛ̀ nKuyie nnɔ̀ùtɛ̀ í kũpúrì,
kɛ do nkù bo yĩɛ̃kɛ kù bo di dɛɛtɛ́mɛ̀,
kù mɛ nyí ɔ̃̀ kɛ bo yĩɛ̃kɛ kù bo keèmɛ̀ di bɑ́ɑmmìi.
Di kó mɛyɛi mmɛɛ̀ nɑɑ́ nkuperí díndi nɛ̀ ku di cuokɛ̀,
di cɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ te kɛ̀ kù di bùtínnɛ́.
Kù í nɑ kɛ bo di kéntɛ́.
Kɛ yɛ̃́ di nɔu siì mùɔ̀timɛ̀ mɛnitiyĩ̀ĩ̀,
kɛ̀ di nɔ́mbí kɔù,
kɛ̀ di nɔnnɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí,
kɛ̀ di nɔ́ndiɛ́ ndɔ́ tinɑ́ɑnyɛiti.
 
Di yu ditɔbɛ̀ tìì beéntì í tú tisɑ̀ɑ̀tì,
òmɔù í bekùnɛ̀ otɔù timɔ́mmɔnti,
di pĩ́ ntì tu tibɛ́ntì nti, tì í mɔkɛ tì co kɛ̀.
Di ɔ̃ɔ̃ púó mmɛyɛi mmɛ kɛ̀ mɛ̀ɛ pɛitɛ́ mɛcɑɑ̀rìmɛ̀.
Di ukú yɛ̀ɛ̀ yiè ntu yɛdɑutiyiè nyɛ,
kɛ̀ wèè mɑɑ́ ndi dɔú nyɛ̀ɛ̀ yiè nhò kúmu,
kɑ̀ɑ wɛ̀ɛ́tɛ́ dìmɑ́ɑ̀ kutɑ̃mɔ̀nkù kuù yɛ̀nní.
Di duɔ̀kù tìì yɑ̀ɑ̀tì í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ tinɑ́tì.
Di duɔ̀kù tìì yɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ í tì dɑɑti.
Di yɑ̀ɑ̀tì í tú tìì dɑɑti.
Di tɔ̃mmú tú mɛyɛi nkɔ̃mu mmu.
Mudɔnnɛtɔ̃mmú mmu di pĩ́mmɛ̀
Kɛ̀ di nɑɑ̀cɛ̀i keri mɛyɛi nkó icɛ mɑ́ɑ̀,
kɛ̀ di ɔ̃ ndɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ bo kuɔ bɛ̀ɛ̀ í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù.
Kɛ̀ di toti mɛyɛi nkó iyɛntotí mɑ́ɑ̀,
kɛ̀ di pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ̀ dɛ̀ dɔúnkomu,
kɛ nɑɑ́ ntidobontì.
Di í yɛ̃́ diwɛ̀ì kó kucɛ,
di keri ìì cɛ í dò nsɛi,
di tũ nyicɛ kɔ́nkɔ́ntíyì nyi.
Wèè tũ ndɛ kó kucɛ ò bɑ́ɑ́ yɑ̀ diwɛ̀ì.
Kuyie nkɔbɛ bɑntɛ́mɛ̀ bɛ yetímɛ̀
Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie nhɔɔtí kù bo ti dɛɛtɛ́nɛ̀mɛ̀ ti dootitɔbɛ̀,
dɛɛ̀ te kɛ̀ kù í cɑ̃rikɛ kɛ bo ti dɛɛtɛ́,
kɛ̀ ti bɑɑ kuwenniku bo yɛ̀nnímɛ̀ kɛ̀ dibiìnnì mɑ́ɑ̀ nɛ́ bo.
Kɛ̀ ti dɔ́ kuwenniku bo míítɛ́mɛ̀ bɑ́ kù í míí,
kɛ̀ ti bo dibiìnnì miɛkɛ.
10 Kɛ ɑ̃́ɑ̃ntɛ kuyũ̀ɔ̃̀nkù ɔ̃ nhɑ̃́ɑ̃́mmɛ̀ kuduotí borɛ̀,
kɛ firì bɛ̀ɛ̀ nuɔ nyí wúó mbɛ kɔ̃mɛ,
kɛ bétírí kuyie ncuokɛ̀ kɛ duò kɛ dò ndɛ̀ tu kɛyènkɛ̀,
kɛ̀ ti kɔ̃̀ntì nɑɑti kɛ̀ ti nɛ́ do mbɛcíríbɛ̀.
11 Kɛ̀ ti kuɔ̀ mmukpɑsĩ̀mmù kɔ̃mɛ,
kɛ kuɔ̀ yɛkpɛtìnɔ́nkperɛ tɛ̃mɛ̀, bɑ́ ti í om̀pu,
kɛ kémmú Kuyie mbo ti pɑtɛmɛ̀,
kɛ̀ dɛ̀ dò nyúóó,
kɛ̀ ti bɑɑ mɛdɛɛtímɛ̀ bɑ́ mɛ̀ í tuɔ̀kùní.
 
12 Kuyie nti cɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ sũ̀ṹ nhɑ ììkɛ̀,
ti yɛi mmɛɛ̀ nɑ̀kɛ́ ti kpɛ́í,
ti yɛi mbo ti yɔ ĩ́nkɛ̀ nkɛ,
ti bɑntɛ́mu ti cɑɑ̀rìmɛ̀.
13 Ti í yie nhɑ kpɛti, ti dɑ soutɛ́mu,
ti dɑ bùtínnɛ́mu, fɔ̃́ nKuyie nkùù ti te.
Ti yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ tì tu: Ti bo nfɛ̃́ũnkomɛ̀ bɛtɔbɛ̀,
nɛ̀ ti bo yetɛmɛ̀ ɑ kpɛti.
Ti yɛǹtotí ìì bo ti yɛ̀mmɛ̀ ì tu siyɑ́ɑ̀bìsí nsi.
14 Ti yóumu ti bo mbekùmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni,
ti tɛ̃́nkɛ í dɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́,
kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɑ̀ri dɛ̀ bɛ̀ bɑ́ nnɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti.
Bɛnitimɔ́mmɔmbɛ í bo.
15 Òmɔù tɛ̃́nkɛ í nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti,
Wèè dɔ́ kɛ́mpĩ́ ntimɔ́mmɔnti bɛ̀ ɔ̃ nfekù weè kpɛrɛ sɑ̃́ɑ̃̀.
Kuyie nteémmɛ̀ ku kɔbɛ
Ti Yiɛ̀ nKuyie nyɑ̀mu timɔ́mmɔnti í kpɑɑ́mɛ̀,
kù mɛ nyí dɛ̀ pɛ́nsìrì.
16 Kɛ̀ kù nsɔ̃́ nhòmɔù í buɔ̀ tìmɑtì kɛ̀ dɛ̀ɛ kù di,
kù yɑ̀mɛ̀ òmɔù í bɔtimɛ̀ bɛsénnìbɛ̀ kpɛti,
kɛ̀ kùu youtɛ ku nɔ̀ùtɛ̀ kɛ bo bɛ̀ dɛɛtɛ́,
kɛ̀ kù wetímɛ̀ mɛɛ̀ nte kɛ̀ kùu nɑ,
17 Kɛ̀ ku wetímɛ̀ nkù dɑ̀ɑ́tí
kɛ dò ndimɑ́tìyɑɑ̀bòrì dìì pì dicĩ̀ncĩ̀nnì,
kɛ̀ kù òkɛ́ dipìì dìì tu mɛdɛɛtímɛ̀,
kɛ̀ ku yɑɑ̀bòrì kù dɑ̀ɑ́tí dì tu mɛpɛitimɛ̀,
kɛ̀ ku kó kuyɑɑ̀dɑ́ndɑ́tínkù tu diyɑntidùɔ̀,
kù kpɑ̀nnɛ̀ dì ku kɔbɛ kpɛ́í.
18 Kù bo yietí bɑ́ wè o tɔ̃mmú dòmmɛ̀,
ku dootitɔbɛ̀ bo yɑ̀ ku miɛkɛ dòmmɛ̀,
ku dootitɔbɛ̀ bo cɔutɛ́ ku yɛ̃ĩti,
bɛ̀ɛ̀ bo mɛdɛ́timɛ̀ bɛ̀ í yóó mɔ́ntɛ́ bɛ kó tiyeti.
19 Dɛ mɔ̀nnì diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ bo yɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie.
Kɛ̀ dì yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛɛ yɑ̀ ku kpetì,
bɛ dootitɔbɛ̀ yó nkéríní kɛ dò mmɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑmɛ̀ mmɛ kukó nnɛ̀ muwɛ̃rímú,
kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ mbɛ̀ bɛ̀ti kɛ́fũũ.
20 Odɛɛtíwè kèrínímu Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì,
kɛ bo dɛɛtɛ́ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí ìì bo yóu i yɛi.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
 
21 Dɛ yɛmbɛ̀ kpɛ́í m bɛ́immu kɛ tú m bɛ̀ tɑunnɛ̀mu, kɛ̀ n kó muyɑɑ́ mbo bɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ túótɛ́ yíe nnɛ̀ bɛ̀ bo mbomɛ̀, m bɛ̀ duɔ́mmu n nɑ́ɑǹtì kɛ̀ tì yó mbo bɛ nɔ̀ miɛkɛ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío, nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bí kó iyɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀.