NÜXĨRAÜ̃XÜ̃ GA POPERA GA TIMUTÉUCA̱X NAXÜMATÜXÜ̃ GA PAURU
1
Timutéuxü̃ narümoxẽ ga Pauru
1-2 Pa Timutéux, choma i Pauru nixĩ i cuxcèx chanaxümatüxü̃ i ñaã popera. Rü choxü̃ nixĩ ga yamuxü̃ ga Ngechuchu ya Cristu na norü puracü chaxüxü̃cèx, yerü yemaãcü nanaxwèxe ga Tupana ya tüxü̃ maxẽxẽẽcü rü tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu ya ínanguxẽẽgücü. Rü cuma Pa Timutéux, rü chaune quixĩ i Tupanaãrü orewa yerü chauxü̃tawa nixĩ ga cunayaxuxü̃ ga Tupanaãrü ore ga noxrix. Rü chanaxwèxe ya Tanatü ya Tupana rü tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu rü cuxna nanaxã i norü ngechaxü̃ rü norü mecüma rü norü taãẽ.
Timutéuxü̃ naxucu̱xẽ ga Pauru nachiga ga yema ngu̱xẽẽtaegü ga tama aixcüma ixĩxü̃
Yexguma cuxna ichaxũãchigu na Machedóniããnewa na chaxũxü̃cèx rü cumaã nüxü̃ chixu na Epéchiuarü ĩãnegu na curüxã́ũxü̃ na ícuyachaxãchigüxẽẽxü̃cèx i ngema duü̃xü̃gü i doramaãmare ngéma ngu̱xẽẽtaegüxü̃. Rü chanaxwèxe i ngẽma duü̃xü̃gümaã nüxü̃ quixu na nüxü̃ naxoexü̃cèx na namaã nangúexẽẽãxü̃ i ngẽma nacümagü ga nuxcümaü̃güxü̃ ga duü̃xü̃gü nagu ĩxü̃. Erü guxü̃ma i ngẽma oregü rü doramare nixĩ, rü ngẽmagagu düxwa nügümaã nanuẽ i duü̃xü̃gü. Rü ngẽma oregü rü tama aixcüma nüxü̃ narüngü̃xẽẽ i duü̃xü̃gü na meã Tupanaãxü̃́ yaxõgüãxü̃cèx. Natürü Tupana nanaxwèxe i tórü maxü̃newa na ingearü pecaduã̱xgüxü̃, rü na mexü̃gu rüxĩnüẽxü̃, rü aixcüma meã na yaxõgüxü̃. Rü nüma tüxü̃ namu na ngẽmaãcü imaxẽãcüma yigü na ingechaü̃güxü̃. Natürü ñuxre i duü̃xü̃gü rü marü nüxna nixĩgachi i Tupanaãrü ore na nawe naxĩxü̃cèx i ngẽma ore i taxuwama mexü̃ i nuẽwa nagagümarexü̃. Erü nümagü tüxü̃ nangúexẽẽchaü̃ i ngẽma mugü ga Moĩché tüxna ãxü̃, natürü tama nüxü̃ nacuèxgü i ṯacüchiga na yiĩxü̃ i ngẽma tamaã nüxü̃ yaxugüexü̃ rü tüxü̃ nangúexẽẽxü̃ woo nüma nagu naxĩnüẽgu rü meãma nüxü̃ nacuèxgü. Rü nüxü̃ tacuèx rü ngẽma mugü ga Moĩché tüxna ãxü̃ rü tüxü̃́ name ega Tupana naxwèxexü̃ãcüma naga ixĩnüẽgu. 9-10 Natürü nüxü̃ tacuèxgü rü guxü̃ma i ngema mugü rü duü̃xü̃gü i chixexü̃ ügüxü̃cèx nixĩ. Rü ngẽma nixĩ i ngẽma duü̃xü̃gü i tama irüxĩnüẽchaü̃xü̃, rü ngẽma tama norü ãẽ̱xgacüga ĩnüẽxü̃, rü ngẽma chixexü̃ ügüxü̃, rü ngẽma pecaduã̱xgüxü̃, rü ngẽma tama Tupanaga ĩnüẽxü̃, rü ngẽma nanatüxü̃ rü naẽxü̃ imèxgüxü̃, rü guxü̃ma i ngẽma máẽtagüxü̃, rü ngẽma naxü̃neãrü ngúchaü̃we rüxĩxü̃, rü ngẽma yatügü rü ngexü̃gü i naxrüü̃ yatüxü̃ rü ngexü̃maã ngẽãẽgüxü̃, rü ngẽma duü̃xẽgümaã taxegüxü̃, rü ngẽma idoratèèxgüxü̃, rü ngẽma ãẽ̱xgacügümaã idoragüxü̃, rü guxü̃ma i ngẽma naxügüxü̃ i ṯacü rü chixexü̃ i yato̱xyepexü̃ i ngema ngu̱xẽẽtae i mexü̃. 11 Rü ngẽma ngu̱xẽẽtae i mexü̃ rü Tupanaarü orewa nangexma, rü ngemagu nixĩ i nüxü̃ iyarüngauxü̃ i ngema maxü̃ i taguma gúxü̃. Rü ngemaarü uruxü̃ nixĩ ya Tupana ya mecümaxüchicü i choxü̃ namuxü̃.
Pauru rü Tupanana moxẽ naxã yerü nüxü̃́ nüxü̃ nangechaü̃ ga norü chixexü̃gü
12 Rü moxẽ nüxna chaxã ya Ngechuchu ya Cristu ya tórü Cori erü nüma choxü̃ naporaxẽẽ rü choxü̃ nangugü na wüxi i mexü̃ i norü duü̃xü̃ chixĩxü̃. Rü ngẽmacèx choxü̃ naxuneta na nüxü̃́ chapuracüxü̃. 13 Ü̃pa ga choma rü chixri nachiga chidexa ga Cristu, rü naxchi chaxai ga yema duü̃xü̃gü ga nüxü̃́ yaxõgüxü̃. Rü nawe chingechigü rü namaã chixexü̃ chixugü. Natürü woo yemaãcü na chamaxü̃xü̃, rü Tupanaãxü̃́ changechaü̃tümüxü̃ yerü tama aixcüma nüxü̃ chacuèx ga ṯacü na chaxüxü̃, yerü tauta Cristuaxü̃́ chayaxõ. 14 Rü yemaãcü ga tórü Cori ya Ngechuchu rü poraãcüxüchima chomaã namecüma yerü choxü̃ narüngü̃xẽẽ na nüxü̃́ chayaxõxü̃cèx rü nagagu nüxü̃ changechaü̃xü̃cèx i guxü̃ma i duü̃xü̃gü. 15 Rü pemaã nüxü̃ chixuxchaü̃ i wüxi i ore i aixcümaxü̃chi ixĩxü̃ i inaxwèxegüxü̃ na guxãma nüxü̃ cuáxü̃. Rü Ngechuchu ya Cristu rü ñoma ga naãnewa nangu na namaxẽxẽẽãxü̃cèx i pecaduã̱xgüxü̃. Rü natanüwa rü choma nixĩ ga guxü̃ãrü yexera na chixexü̃ chaxüxü̃. 16 Natürü Tupana choxü̃́ nüxü̃ nangechaü̃ ga yema chorü chixexü̃ na chowa duü̃xü̃güxü̃ nüxü̃ nadauxẽẽxü̃cèx ga ñuxãcü nüma ga Ngechuchu ya Cristu yaxna chomaã na naxĩnüxü̃ ga woo guxü̃ ga pecaduã̱xgüxü̃ãrü yexera chixecü na chiĩxü̃. Rü ngẽmaãcü wüxi i cuèxruü̃ chixĩ naxcèx i guxü̃ma i duü̃xü̃gü na nümagü rü ta nüxü̃́ nangẽxmaxü̃cèx i maxü̃ i taguma gúxü̃. 17 Rü ñu̱xma tanaxwèxe i guxü̃gutáma nüxü̃ ticuèxüü̃gü rü tanataxẽẽgü ya yima nüxĩcatama Tupana ixĩcü. Rü woo tama nüxü̃ tadaugü i ñu̱xma natürü guxü̃guma tórü Ãẽ̱xgacü nixĩ rü tagutáma nayu. Rü ngẽmaãcü yiĩ. 18-19 Pa Chaune, Pa Timutéux, ñaã nixĩ i chorü ore i cumaã nüxü̃ chixuxü̃. Rü ü̃pa ga yexguma Tupana yadexaxẽẽgu ga ñuxre ga taeneẽgü, rü nüxü̃ nixugügü na cuma rü tá mexü̃ i Tupanaãrü orearü uruü̃ quiĩxü̃. Rü ñu̱xma chanaxwèxe i yemagü nüxü̃ ixuxü̃rüü̃ meã cuyanguxẽẽ i ngẽma puracü i mexü̃ i Tupana nawa cuxü̃ muxü̃. Rü chanaxwèxe na aixcüma cuyaxõxü̃ rü cuãẽwa cumatama nüxü̃ cucuáxü̃ na aixcüma namexü̃ i ngẽma puracü i ícuxüxü̃. Ñuxre i duü̃xü̃gü rü nüxü̃ nacuèxgüchirẽ́x i ṯacü nixĩ i mexü̃ na naxügüãxü̃, natürü chixexü̃ãma naxügü. Rü ngẽmacèx düxwa nüxü̃ narüxoe na Cristuaxü̃́ yaxõgüãxü̃. 20 Rü yemaãcü nüxü̃ naxüpetü ga Imenéũ rü Areyáü̃dru. Rü düxwa choma Chatanána chanawogü ga yema taxre na Chataná ngúxü̃ nüxü̃ ingexẽẽgüxü̃cèx na ngẽmawa nüxü̃ nacuèxgüxü̃cèx na tama namexü̃ na chixri Tupanachiga yadexagüxü̃.