2
Name nixĩ i guxü̃ma i duü̃xü̃gücèx tayumüxẽgü
Rü ñu̱xma rü tá pemaã nüxü̃ chixu na ñuxãcü namexü̃ na peyumüxẽgüxü̃. Rü pexü̃ chamu na guxü̃ma i duü̃xü̃gücèxira peyumüxẽgüxü̃. ¡Rü Tupanana naxcèx peca na nüxü̃ nangü̃xẽẽxü̃cèx rü nüxü̃́ nüxü̃ nangechaü̃xü̃cèx i norü pecadugü! ¡Rü moxẽ nüxna pexã ya Tupana naxcèx i guxü̃ma i norü ngü̃xẽẽ i guxü̃ i duü̃xü̃güna naxãxü̃! Rü ngẽxgumarüü̃ ta name nixĩ i naxcèx peyumüxẽ i guxü̃ma i nachiü̃ãnegüarü ãẽ̱xgacügü i tacügü rü guxü̃ma i ngẽmatüü̃wa ngẽxmagüxü̃ i ãẽ̱xgacügü na ngẽmaãcü itaãẽgüxü̃cèx rü tüxü̃́ nangẽxmaxü̃cèx i wüxi i maxü̃ i mexü̃ i Tupanapẽ́xewa rü guxü̃ i duü̃xü̃güpẽ́xewa. Rü ngẽma nixĩ i namaã nataãẽxü̃ ya yima Tupana ya tüxü̃ maxẽxẽẽcü. Erü nüma nanaxwèxe na guxãma tüxü̃́ nangẽxmaxü̃ i maxü̃ i taguma gúxü̃ rü guxãma nüxü̃ cuáxü̃ i ngẽma ore i aixcüma ixĩxü̃. Rü nüma ya Tupana rü wüxitama nixĩ. Rü ngẽxgumarüü̃ ta wüxitama nixĩ i taétüwa chogüxü̃ na Tupanaxü̃tawa tüxü̃ nangugüxü̃cèx. Rü nüma nixĩ ya Ngechuchu ya Cristu ya Tupana Nane ga duü̃xü̃xü̃ ixĩcü. Rü nüma ga Ngechuchu rü nügü inaxã rü nayu na guxü̃ i duü̃xü̃güaxü̃́ naxütanüãxü̃cèx na Tupanaxü̃tawa nangugüxü̃cèx. Rü yexguma Ngechuchu yu̱xgu nixĩ ga Tupana yanguxẽẽxü̃ ga yema ü̃paacü duü̃xü̃gümaã nüxü̃ yaxuxü̃ na ñuxãcü tá namaxẽxẽẽãxü̃. Rü Tupana choxü̃ naxuneta na norü orearü ngeruü̃ chiĩxü̃cèx. Rü choxü̃ namu na chanangúexẽẽxü̃cèx i ngẽma duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃ na nümagü rü ta yaxõgüãxü̃cèx rü nüxü̃ nacuèxgüxü̃cèx i ngẽma ore i aixcüma ixĩxü̃. Rü ngẽma pemaã nüxü̃ chixuxü̃, rü aixcüma nixĩ, rü tama chidora. Rü ñu̱xma chanaxwèxe i guxü̃wama nayumüxẽgü i yatügü. Rü chanaxwèxe i ngearü pecaduã̱xãcüma naxugümẽ́xẽ rü ngẽmaãcü tama texémaã nanuẽãcüma rü tama ṯacüchiga nügü nachoxü̃gagüãcüma nayumüxẽgü. Rü chanaxwèxe i ngexü̃gü rü meamare üxü̃ i naxchirugu nicu̱xgü, rü meamare nügü namexẽẽyaegü, rü tama poraãcü nügü nangèxãẽgü uirumaã rü meruxü̃gümaã rü naxchiru i tatanüxü̃maã. 10 Natürü narümemaẽ nixĩ i meãmare Tupanacèx namaxẽ, rü mexü̃ i puracü naxügü, erü ngẽmaãcü nanaxwèxegü na namaxẽxü̃ i ngẽma ngexü̃gü i aixcüma Tupanaaxü̃́ yaxõgüxü̃. 11 Rü chanaxwèxe i ngexü̃gü rü meã inaxĩnüẽ i ucu̱xẽgü. Rü tama name na nachoxü̃gawèxegüxü̃. 12 Erü ngexü̃güna rü chanachu̱xu na yatügüxü̃ nangúexẽẽxü̃, rü yatüarü ãẽ̱xgacü na yiĩxü̃. Rü name nixĩ i inarüxĩnüẽmare i perü ngutaquẽ́xegüwa. 13 Yerü Tupana rü Adáü̃xü̃xĩra naxü rü yixcama ga Ebaxü̃. 14 Rü Chataná rü tama Adáü̃xü̃ nawomüxẽẽ, natürü yema ngecüxü̃ nixĩ ga nawomüxẽẽxü̃. Rü yemaãcü pecadugu ingu ga yema ngecü. 15 Rü yemacèx Tupana nüxü̃ nixu rü tá poraãcü nüxü̃́ nangu̱x i ngẽma ngexü̃gü i ngẽxguma naxíraxacügügu. Natürü ngĩma i ngecü rü tá inayaxu i maxü̃ i taguma gúxü̃ ega meã ngĩxãcügümaã inacuèxgu, rü mexü̃gu naxĩnüãcüma yaxõõgu, rü guxü̃guma duü̃xü̃güxü̃ nangechaü̃gu rü meã Tupanapẽ́xewa namaxẽgu.