15
Anju hitu atu lori terus boot ikus ba mundu
Hotu tiha hau haree tan sinal ida iha lalehan halo hau admira teb-tebes. Iha anju hitu, ida-idak ho nia kbiit para fakar terus boot ida mai mundu. Terus boot hitu nee mak terus ikus ona, tanba liu tiha nee, Maromak sei la fakar tan Nia hirus mai mundu.
Depois hau haree buat ida hanesan tasi, maibee haree hanesan fali vidru kahur ho ahi. Hau mos haree ema barak nebee mak manaan tiha animal siak ho nia estatua tanba sira la adora nia i la simu nia marka ho nia numeru nebee mak reprezenta nia naran. Ema sira nee hamriik iha tasi ninin i kaer hela viola nebee Maromak foo ba sira. Sira hotu hananu kantiku ida husi Maromak nia atan Moisés ho Bibi Oan nunee:
“Nai Maromak Kbiit Nain,
buat hotu-hotu nebee mak Ita Boot halo makaas teb-tebes,
halo ema admira!
Ita Boot mak nasaun hotu-hotu nia Liurai;
Ita Boot halo saida deit sempre loos.
Nai, ema hotu-hotu tauk Ita Boot
i hahii adora Ita Boot,
tanba so Ita Boot deit mak santu.
Ema husi nasaun hotu-hotu sei mai adora Ita Boot,
tanba ema hotu-hotu haree ona katak
Ita Boot halo saida deit sempre diak ho loos.”
Bainhira sira hananu hotu ona, hau haree iha lalehan, fatin nebee mak lulik liu iha tenda orasaun nia laran, odamatan loke tiha. I anju hitu nebee mak lori terus boot nee sai mai. Sira hatais hena mutin nabilan i kesi hena naruk osan mean iha sira nia hirus matan. Depois animal moris haat nee ida fahe manko osan mean ba anju hitu nee ida-idak. Manko nee nakonu ho kastigu nebee Maromak atu fakar mai mundu. Maromak nee moris tinan ba tinan nafatin. La kleur tenda orasaun nee ahi suar nakonu tiha. Ahi suar nee hatudu Maromak nia kbiit ho Nia forsa. La iha ema ida mak bele tama ba iha tenda orasaun nee. Too terus boot hitu nebee anju hitu atu fakar mai mundu nee hotu ona mak foin bele tama fali.
15:3 Ézodu (Keluaran) 15:1-18 15:4 Jeremias 10:7; Salmus (Mazmur) 86:9 15:5 Ézodu (Keluaran) 38:21 15:8 Ézodu (Keluaran) 40:34; 1 Liurai sira (Reis, Raja-raja) 8:10-11; 2 Krónikas (Tawarikh) 5:13-14; Isaias 6:4