3
Jona i wa Ninive
Amba Giya Loi mbaŋaiwoniyeva i dage weva Jona, iŋa, “U wa Ninive, iya ghembako laghɨye iyako na vo utuŋa totoke iya ya utuveŋgeke.”
Jona i ghambugha Giya Loi le renuwaŋa na i wa Ninive, iya ghembako laghɨye iyako. I wo mbaŋa thegheto amba lolo regha i loŋga e tɨne na ve wo valɨghadidiye. Mbaŋa i viva moli i ŋgalauwa e ghembako laghɨye tɨne. I utuŋa iŋa, “Ne mbaŋa mbaŋaevarɨ e tɨne Ninive ne i mukuwo moli.” Ninive gharɨgharɨniye thɨ loŋweghathɨgha Loi le utu iya Jona me utugiya weŋgi, iya kaiwae thɨŋa valɨkaiwae gharɨgharɨke wolaghɨye thɨ mbemba, iri thavala thɨ laghɨye na thɨ mevoro gheghad gharɨgharɨ ma e idaidanji na thɨ njimbo kwama mbe ghayamoyamo ŋgoreiye ela le ghɨmoru i mareiteteŋa, na iyako i woraŋgiya kaero thɨ roiteteŋgiya lenji tharɨ na thɨ ndeghereiye wanaŋgi.
Mbaŋa ghembako ghakiŋ i loŋwa iyako, i yondovirɨ ele ghamba mbaroko weiye vwenyevwenye kwamaniye na i linjoŋa ghakwamako amba i liya kwama ŋgoreiye wambwi kwamaniye na ve ronja e vugha vwatae. Amba i variya ghalɨŋae weŋgiya gharɨgharɨko wolaghɨye Ninive e tɨne iŋa,
“Kiŋ na ghalɨŋae gharaghambɨ thɨ variya utuke iyake weŋga, ŋgoreiyake:
Thava lolo regha, thava kau, sip na gout thɨ ghanɨŋga o thɨ muna mbwa. Gharɨgharɨke wolaghɨye na thetheghan thɨ njimbo kwama ghanjiyamoyamo ŋgoreiye wambwi kwamaniye. Gharɨgharɨke wolaghɨye thɨ naŋgo vurɨgheghe weiye lenji gharevatomwe weya Loi, na thɨ roiteteŋgiya ghanjithanavu raraitharɨ na lenji vakatha raraitharɨ. Mbwatane Loi i vɨva le renuwaŋa na le ghareghaithɨko iko, ghare i nja weinda na mbala ma i mukuwoinda.”
10 Mbaŋa Loi i thuwa lenji vakathako, kaero thɨ roiteteŋgi ghanjithanavu raraitharɨ, i vɨva le renuwaŋa na le ghareghaithɨko iko na ma i mukuwoŋgi ŋgoreiya va iŋa ne i vakatha weŋgi.