4
Jona le ghatemuru na Loi le mwaewo
Ko iyemaeŋge Jona va weiye le ghatemuru laghɨye moli iyako kaiwae weiye le gaithɨ. Iya kaiwae i naŋgo weya Giya Loi iŋa, “Giya Loi, amba muyai ya iteta ghambaŋgu, thare va ya dage e ghen na len vakatha ŋgoreiye vara iyako? Iyako kaiwae va ya rovurɨghegheŋa na ya vogha na ya wa Tasis (Spein). Ya ghareghare ghen gharethovu na mwaewo gha Loi. Mbaŋake wolaghɨye u ghataŋaghathɨ, mbaŋake wolaghɨye gharenɨwe, na mbaŋake wolaghɨye valɨkaiwan u vɨva len renuwaŋa na ma giya vuyowo. Iya kaiwae, Giya Loi, mbema u li eŋge yawaliŋguke, valɨkaiwae moliya ya mare na thava e yawayawaliŋgu.”
Ko iyemaeŋge Giya Loi i gonjoghawe iŋa, “Ma e len rɨghe na iya gharenɨna i gaithɨ.”
Jona i wareri na i wa e ghembako valɨvaŋga e boimako na ve yakuwe. I vatada yoŋathowathowa regha na i yaku e riburibuye, na i roroghagha; nuwaiya i thuwe budakai ne i yomara e ghembako iyako. Amba Giya Loi i vakatha umbwa regha i mbuthu voro Jona evasiwae na i giya ghambaghambaluwae na i vakatha ghamɨnae i thovuye moli. Jona i warari laghɨye umbwako iyako kaiwae. Ko va mbaŋambaŋava moli Loi iŋa na mwatamwata thɨ ghana umbwama na i mare. Varae vama i yovoro na e ghereiye Loi i vakatha boima dayadayaghaniye i rowo na i vakatha Jona mbalavama marae i tatailo kaiwae varaeko va i ŋge umbaliye na i dayagha. Iya kaiwae iŋa, “Thoŋgo mbema ya mare eŋge. Valɨkaiwae moliya ya mare na thava e yawayawaliŋgu.”
Ko iyemaeŋge Loi i dagewe iŋa, “Ma e len rɨghe vara na gharen i gaithɨ umbwako kaiwae.”
Jona i gonjoghawe iŋa, “Mbe elo rɨghe na kaiwae ghareŋgu i gaithɨ — ya gaithɨ laghɨye laghɨye moli iya kaiwae nuwaŋguiya mbema ya mare vara.”
10 Ko iyemaeŋge Giya Loi i dagewe iŋa, “Iya umbwako menda i mbuthuko na gougoura na kaero i mareva, ma menda u vakatha bigi reghawe na ma menda u vakatha na i mbuthu, iwaeŋge gharen i njawe. 11 Ŋgoroŋga na mbe ghareŋgu wevara iya ghembako laghɨye Ninive. Kaiwae e tɨne gharɨgharɨ lenji ghanaghanagha i kivwala wan handred tuwenɨti tausan gharɨgharɨ ma valɨkaiwanji thɨ ghareghare thovuye na tharɨ inanjiwe, na tembe ŋgoreiyeva thetheghanɨŋgi lemoyo.”