14
Thava la vakatha regha i vakatha ghamba dobu weŋgiya ghandaune vavanava
Hu vaŋguvatha thela le loŋweghathɨ i njavovo, ko iyemaeŋge thava hu wogaithɨ weimi budakaiya nuwaiya amalaghɨniye i vakatha. Lolo regha le loŋweghathɨ ŋgoreiye mbema i ghanɨŋgaeŋge ghanɨŋgake wolaghɨye, ko iyemaeŋge lolo le loŋweghathɨ i njavovo ma i ghana gab. Loloko iya mbema i ghanɨŋga eŋge ghanɨŋgake wolaghɨye, thava i ghɨmaranjoŋa iya loloko ma i ghana gabɨko. Na loloko iya ma i ghana gabɨko, thava i wovatharɨtharɨŋa iya gabɨko gharaghan, kaiwae Loi kaero i vaŋguvatha le lolo. Thela ghen valɨkaiwae u wovatharɨtharɨŋa lolo regha le rakakaiwo? Ghagiyako tembe i wovathovuthovuyeŋa o i wovatharɨtharɨŋa. Na Loi ne i vaŋguvatha kaiwae amalaghɨniye valɨkaiwae i vakatha na i vareminjembele amalaghɨniye.
Lolo regha i renuwaŋa mbaŋa regha i boboma kivwala mbaŋa vavana Loi e marae, na lolo reghava i renuwaŋa mbaŋake wolaghɨye ghanjirerenuwaŋa i mboromboro weya Loi. Lolo regha na regha tembe ghamberegha wo i renuwaŋa iyaŋganiya i thovuye na i tuthi. Thela thoŋgo i renuwaŋa mbaŋa regha iye mbaŋa laghɨye, i vakatha ŋgoreiye Giya Loi ghayavwatata kaiwae. Thela thoŋgo i ghanɨŋga gab, i vakatha ŋgoreiyako Giya Loi ghayavwatata kaiwae, kaiwae i vata ago weya Loi ghanɨŋgako kaiwae. Thela thoŋgo ma i ghana gab, i vakatha ŋgoreiyako Giya Loi ghayavwatata kaiwae, na i vata ago weya Loi ghaeko kaiwae. Ma ghinda regha e yawayawaliye na e ghathovuye, na ma ghinda regha i mare e ghathovuye. Thoŋgo lolo regha e yawayawaliye iyake Loi ghathovuye kaiwae, na thoŋgo lolo regha i mare Loi ghathovuye kaiwae. Iya kaiwae thoŋgo e yawayawalinda o ra mare, ghinda inandawe Loi. Krais i mare na tembe i thuweiruva, na mbala iye ramaremare na e yawayawalinji ghanji Giya.
10 Ghemi hu ghambu thanavuko regha, buda kaiwae na hu wovatharɨtharɨŋaŋgiya ghamunena thiye ma thɨ ghambu thanavuko reghako? Na ghemi iya mbema hu ghambu kamwathɨko reghaeŋge, buda kaiwae na hu ghɨmara njoŋaŋgiya ghamunena thiye ma thɨ ghambu iyako? Kaiwae nevole taulaghɨke ghinda ra ndeghathɨ Loi e marae na iye mbala i ghathainda, ghandathanavu i thovuye o nandere. 11 Ra ghareghare iyake kaiwae Buk Boboma iŋa ŋgorake:
Loi iŋa, “Kaiwae e yawayawaliŋgu,
na emunjoru e yawayawaliŋgu
gharɨgharɨke wolaghɨye ne thɨ kururu e ghamwaŋgu,
na taulaghɨko ne thɨŋa,
mbema emunjoru ghino Loi.”+
12 Iya kaiwae ghinda regha na regha ne ra uturaŋgiya la vakathake wolaghɨye weya Loi.
13 Thava tembe ra wovatharɨtharɨŋaŋgiva ghandaune vavana. Ko hu renuwaŋa eŋge na huŋa, “Thava lo vakathake ŋgoreiya ghamba thalatɨva weŋgiya wouneko, ne iwaeŋge thɨ dobu.” 14 Weya Giya Jisas ya ghareghare wagiyawe ma ghanɨŋga regha tembe ghamberegha i vambɨghɨyainda. Ko iyemaeŋge thoŋgo lolo regha tembe ghamberegha i renuwaŋa na iŋa, “Ghanɨŋgake iyake ne i vambɨghɨyaŋgo,” ghanɨŋgako iyako kaero i vambɨghɨya. 15 Thoŋgo u vakatha ghanu ghare i vɨrɨ, kaiwae u ghana ghanɨŋga regha iya amalaghɨniye na i renuwaŋa ne i vambɨghɨya, kaero ma u vakatha gharethovu. Thava ghen u ghana ghanɨŋgako iyako na i vakatha u thɨvatharɨ ghanuko yawaliye, iya kaiwae Krais va i marena. 16 Iya kaiwae, thava u vakatha gharɨgharɨ vavana na thɨŋava i tharɨ budakaiya ghen u renuwaŋa i thovuye. 17 Kaiwae Loi le ghamba mbaro gharerenuwaŋa laghɨye ma ina e ghanɨŋga na mbwa, ko iyemaeŋge gharerenuwaŋa laghɨye iye la vakatha i thovuye, weindaŋgiya ghandaune namoghamwanda na warari i mena weya Nyao Boboma ra warariŋa. 18 Na thela thoŋgo i kaiwo Krais kaiwae na le vakatha ŋgoreiya thiyake i vakatha Loi i warari na gharɨgharɨ thɨ wovathovuthovuyeŋa.
19 Iya kaiwae ra rovurɨghegheŋa eŋge the vakatha i woraŋgiya yakuyaku thovuye na iyaŋganiya i vavurɨghegheŋaŋgiya gharɨgharɨ. 20 Thava u vakowana budakaiya Loi kaerova i vakatha ghanuna e yawaliye, kaiwae len renuwaŋa uŋava kaiwae ghaŋɨŋgake wolaghɨye i thɨna Loi e marae mbema ra ghanɨŋgaeŋge ghanɨŋgake wolaghɨye ko thoŋgo the ghanɨŋga ra ghan na i vakatha ghandau i dobu, i tharɨ iyako. 21 Thoŋgo u ghana borogi o u muna waen, o thoŋgo u vakathava bigi, na len vakathako iyako i vakatha ghanuna i dobu, i thovuye moli mbala thava u vakatha thanavuko iyako.
22 Len loŋweghathɨna bigibigike thiyake kaiwanji, i thovuye u vikiki mbe ghen eŋge na Loi hu ghareghare. Loi i warari kaiwanji, thavala thɨ ghareghare budakaiya thɨ vakatha i thovuye, na une ve yomara mane thɨ monjinaŋa lenji vakatha kaiwae, kaiwae mbe thɨ vakathaeŋge budakaiya thɨ wovathovuthovuyeŋa. 23 Ko iyemaeŋge thoŋgo regha i numoghegheiwo mbaŋa ne i ghana mbe ghanɨŋga vavana, Loi ne i wovatharɨtharɨŋa, kaiwae budakaiya i vakatha ma i mena ele loŋweghathɨ tɨne. Na thoŋgo lolo regha i vakatha bigi regha ma i ghareghare i rumwaru Loi e marae, i vakatha tharɨ.
+ 14:11 Ais 45:23