15
Ghinda iya la loŋweghathɨke i vurɨgheghe valɨkaiwae ra thalavuŋgiya thavala thɨ njavovo e ghanjivuyowo, na thava mbema ra vakatha eŋge budakaiya ghinda nuwandaiya ra vakatha. Ghinda regha na regha ra renuwaŋa eŋge ghandaune lenji thovuye kaiwae, na ra vatada lenji loŋweghathɨ i vurɨgheghe. Krais ma mbe ghamberegha eŋge le thovuye kaiwae i rerenuwaŋa. Ko iyemaeŋge Buk Boboma e tɨne Krais i dagewe Loi, iŋa, “Mbaŋa gharɨgharɨ thɨ utuvatharɨ e ghen, lenji utuvatharɨko vuyowae ghino ne ya wo.”+ Utuutuko wolaghɨye me vivako thɨ rorinjoŋaŋgi Buk Boboma e tɨne, ghinda ghandavavaghare kaiwae. Buk le utuutu i thalavuinda na ra ghataŋaghathɨgha ghandaune lenji vakatha na i vavurɨghegha la loŋweghathɨ, mbala weinda la gharematuwo ra roroghagha thovuyeko iya utuutuko thiyako thɨ woraŋgiya.
Ya naŋgo weya Loi kaiwami. Iye i vakathaŋga hu ndeghathɨ vurɨgheghe na i vavurɨghegheŋga e ghamivuyowona. Ya naŋgowe i kaiwo e ghemi na mbala huya yaku na namoghamwami. Iyake i thovuye moli weŋgiya thavala thɨ ghambugha Krais Jisas, na mbala taulaghɨna ghemi hu wabwi na regha na hu wovavwenyevwenye Loi iye ghanda Giya Jisas Krais ramae.
Toto Thovuye Jiu na ma Jiu kaiwanji
Kaiwae budakaiya kaero ma utuŋa e ghemi, hu vevaŋguvathaŋga regha na regha ŋgoreiya Krais i vaŋguvathaŋga na hu rakaru ele wabwi tɨne. Lemi vakatha ŋgoreiyako, mbala gharɨgharɨ thɨ wovavwenyevwenyeŋa Loi. Kaiwae wo ya dage e ghemi, Krais i tabo rakakaiwo Jiu kaiwanji na i vaemunjoruŋa Loi le dagerawe weŋgiya orumburumbunji, iya kaiwae ra ghareghare budakaiya Loi i utuŋa emunjoru. Na tembe ŋgoreiyeva, Krais i tabo rakakaiwo, na i vakatha thiye ma Jiu thɨ tarawe Loi kaiwae i gharevɨrɨŋaŋgi. Ŋgoreiya Buk Boboma le woraŋgiya iŋa,
“Thiye ma Jiu e tɨnenji ya taraweŋge,
na ya wothuŋa idan ghatarawa.”+
10 Na tembe iŋava,
“Wo hu warari, ghemi ma Jiu weimiyaŋgiya Loi le gharɨgharɨ.”+
11 Na tembe iŋava,
“Ghemi ma Jiu, taulaghɨna ghemi wo hu taraweŋa Loi,
gharɨgharɨna wolaghɨye ghemi wo hu wothu tarawe amalaghɨniye.”+
12 Aiseya tembe iŋava ŋgoreiyake:
“Jese rumbuye regha ne i yomara i tabo kiŋ,
na i mbaroŋaŋgiya thiye ma Jiu na thiye thɨ worawe ghamidi.”+
13 Ya naŋgo weya Loi ghemi kaiwami mbala amalaghɨniye, iya i giya gharematuwoko e ghemi Nyao Boboma le vurɨgheghe e tɨne, i vakathaŋga hu warari na gharemalɨlɨ i riyevanjara e lemi loŋweghathɨnawe.
Pol i utuutu le kaiwo kaiwae
14 Lo bodaboda, mbe wombereghake vara e ghamɨnaŋguke ya ghareghare thovuye va i riyevanjaraŋga, lemi ghareghare kaero i mboromboro, na valɨkaiwami hu vavaghare weŋgiya ghamunena. 15 Ko iyemaeŋge e letake iyake tɨne nuwaŋguiya ya woraŋgiya utuutu vavana e ghemi na ya vanuwovɨrɨŋgawe. Elo utuutu ma ya goravunyivunyiya utu regha kaiwae Loi kaero i giya wo bebe 16 na ya tabo Krais Jisas le rakakaiwo weŋgiya thiye ma Jiu gharɨgharɨniye. Ghino ŋgoraŋgwa ravowovowo na Totoko Thovuye iya i menako weya Loi, ghino ya vavaghareŋa. Na lo vavaghareko iyako e tɨne ya vaŋgumenaŋgiya thiye ma Jiu weya Loi na ŋgoranjiya vowo thovuye, i warari kaiwae na Nyao Boboma i vabobomaŋgi amalaghɨniye kaiwae.
17 Iya kaiwae lo ghamba warari laghɨye ya yaku weya Krais Jisas na ya kaiwo Loi kaiwae. 18-19 Weiŋgu lo gharematuwo na ya utuŋa mbe budakai eŋge vara Krais le vakatha e ghino ya vaŋguŋgiya thiye ma Jiu na thɨ ghambugha Loi. I vakatha ŋgoreiyako mbaŋa thɨ loŋweya lo utuutu na thɨ thuweya lo vakatha. Thɨ thuweŋgo ya vakatha vakatha ghamba rotaele vavana na thiyako thɨ vatomwe iyaŋganiya emunjoru. Loi Une vurɨvurɨghegheniye ina i kaiwo e ghino iya i vakathaŋgiya vakathake thiyake. Iya kaiwae, mbaŋa lo loŋgaloŋga e tɨne, i ri Jerusalem na i wa ve wo Ilirikam, kaero ya utuvao Toto Thovuye Krais utuniye weŋgi. 20 Nuwaŋguiya moli ya vavaghareŋa Toto Thovuye weŋgiya ghembaghemba iya amba ma thɨ loŋweya Krais utuniye. Ma nuwaŋguiya ya kaiwo e ghembaghemba ŋgoreiya gharɨgharɨ vavana kaerova thɨ kaiwowe ŋgoreiya lolo regha i vatadɨva e lolo reghava ghambaghɨmbaghɨ. 21 Ŋgoreiya Buk Boboma i woraŋgiya iŋa:
“Thavala mava thɨ utuŋa utuniye
weŋgi ne thɨ thuwe,
na thiye ma thɨ loŋweya utuniye
ne thɨ ghareghare.”+
Pol nuwaiya i wa Rom
22 Mbaŋa i ghanagha kaiwoke iyake i laweghathɨŋgo na ma valɨkaiwaŋgu ya ghaona ya thuweŋga, 23 ko iyemaeŋge mbaŋake iyake lo kaiwo e valɨvaŋgake thiyake kaero iko. Na kaiwae theghathegha i ghanagha e tɨnenji ya rovurɨgheghe nuwaŋguiya moli ya ghaona ya thuweŋga, 24 iya kaiwae e mbaŋake iyake nuwaŋguiya moli ya ghaona ya thuweŋga ko amba ya mwandɨ ya wa Spein. Amba muyai ne ya wa Spein mbowone ya lavutha e ghemi na ra lawarari na regha, hu lagiya nɨmami e ghino ko amba ya wa e valɨvaŋgako iyako. 25 Ko amba muyai ne ya ghaona e ghemi, e mbaŋake iyake wo ya njogha Jerusalem na ya wogiya Loi le gharɨgharɨ e ghembako iyako tɨne ghanjimwaewoke. 26 Kaiwae raloŋweloŋweghathɨ Masedoniya na Akaiya e lenji valɨvaŋga tɨnenji, weinji lenji warari thɨ bigiraweya mani, na thɨ thalavuŋgiya mbinyembinyeŋgu Loi le gharɨgharɨ e tɨnenji inanji Jerusalem tɨne. 27 Thɨ warari laghɨye na thɨ vakatha iyake, ko iyemaeŋge emunjoru ghanjighaga weya Jiu inanji Jerusalem. Kaiwae Jiu raloŋweloŋweghathɨ inanji Jerusalem va thɨ giya Toto Thovuye weŋgiya thiya ma Jiu gharɨgharɨniye, valɨkaiwae thiye ma Jiu gharɨgharɨniye thɨ giya bigibigi weŋgiya thiye inanji Jerusalem. 28 Mbaŋa ne ya vakathavao kaiwoke iyake, na ya thɨnɨnjogha mwaewoke iyake weŋgiya raloŋweloŋweghathɨ Jerusalem e tɨne, na e ghereiye amba ya ghaona ya lathuweŋga lo ghɨnagha Spein kaiwae. 29 Ya ghareghare, mbaŋa ne ya ghaona e ghemi, Krais i giya le mwaewo laghɨye weinda.
30 Lo bodaboda, ghinda ghanda Giya Jisas Krais na Nyao Boboma weŋgi ra vegharethovu weinda, iya kaiwae ya vavurɨghegheŋga na weiŋguyaŋgiya ghemi elo rovurɨghegheke tɨne hu naŋgo weya Loi kaiwaŋgu. 31 Hu naŋgo vurɨgheghe weya Loi na iye i njimbukikiŋgo na i vamoruŋgo weŋgiya thavala ma thɨ loŋweghathɨ Jiu e tɨnenji Judiya e tɨne. Na hu naŋgo mwaewoke ya thɨnɨnjoghake Jerusalem Loi le gharɨgharɨ ne thɨ warari kaiwae. 32 Iya kaiwae, thoŋgo Loi le renuwaŋa ŋgoreiye, weiŋgu lo warari ne ya ghaona e ghemi, na weiŋguyaŋgiya ghemi namoghamwanda ra vevairɨinda. 33 Ya naŋgo weya gharemalɨlɨ gha Loi i yaku taulaghɨna e ghemi. Mbwana. Ŋgoreiye.
+ 15:3 Sam 69:9 + 15:9 2Samu 22:50; Sam 18:49 + 15:10 Mba 32:43 + 15:11 Sam 117:1 + 15:12 Ais 11:10 + 15:21 Ais 52:15