4
Ghamba thuwathuwa Eibraham le loŋweghathɨ
Eibraham iye ghinda rumbunda, na ŋgoroŋga ne raŋa iye kaiwae na va ŋgoroŋga na renuwaŋako iyako i yolawawe? Thoŋgo Loi va i ghatha na iŋa iye lolo i rumwaru le vakathako thovuye kaiwae, valɨkaiwae moli i wovoreŋa ghamberegha. Ko iyemaeŋge Loi e marae Eibraham ma ele rɨghe na valɨkaiwae i wovoreŋa ghamberegha. Kaiwae Buk Boboma iŋa, “Eibraham i loŋweghathɨ, iya kaiwae Loi i thuwe iye lolo i rumwaru le loŋweghathɨko kaiwae.”+
Mbaŋa lolo i kaiwo i mbana modae. Modoko iyako ma ŋgoreiya ghamwaewo, ko iyako le kaiwoko modae. Ko iyemaeŋge Loi ma i wovarumwarumwaruŋa lolo regha le kaiwoko modae kaiwae. Iyemaeŋge kaiwae i loŋweghathɨgha iye i wovarumwarumwaruŋa tharɨ gharavakatha. Deivid va i utuŋa tembe ŋgoreiyeva iyako. Deivid va iŋa thoŋgo Loi i worawe loloko iyako e ghamwae, na ma kaiwae i vamboromboro Mosese le Mbaroko gharerenuwaŋa, loloko iyako i warari moli. Deivid va iŋa,
“Loi i woraweŋgi e ghamwae,
thavala Loi kaero i numotena lenji tharɨ na i yabo.
Loi i worawe e ghamwae,
thela thoŋgo Loi mane i rerenuwaŋakiki le tharɨko kaiwae.”+
Ŋgoroŋga, Loi mbe i woraweŋgi eŋge e ghamwae thavala thɨ wo kitenɨyathu thanavuniye, o thavala ma thɨ wo kitenɨyathu thanavuniye tembe ŋgoreiyeva? Mbwana, thiye ma thɨ wo kitenɨyathu thanavuniye tembe ŋgoreiyeva. Kaero ma utuŋa, Loi va i thuweya Eibraham iye lolo i rumwaru, le loŋweghathɨ kaiwae. 10 Va i yomarawe mbaŋa vama i wo kitenɨyathu thanavuniye na e ghereiye, o kitenɨyathu thanavuniye e ghamwae? Mava kitenɨyathu thanavuniye e ghereiye, iye va i rumwaru amba muyai i wo kitenɨyathu thanavuniye. 11 Kitenɨyathuko iyako iye nono, i woraŋgiya Loi kaero i wovarumwarumwaruŋa Eibraham le loŋweghathɨ kaiwae. Iya kaiwae raloŋweloŋweghathɨko wolaghɨye, othembe thavala ma thɨ wo kitenɨyathu thanavuniye, rumbunjiya Eibraham, kaiwae lenji loŋweghathɨ kaiwae Loi i thuweŋgi thiye thɨ rumwaru. 12 Tembe ŋgoreiyeva, raloŋweloŋweghathɨ thavala kaero thɨ wo kitenɨyathu thanavuniye, tembe rumbunjiva Eibraham, thiye thɨ vurɨmban loŋweghathɨ e ghakamwathɨ ŋgoreiya rumbunji Eibraham va i reŋawe amba muyai i wo kitenɨyathu thanavuniye.
13 Ŋgoreiye, ma kaiwae va i ghambu ŋgoreiya Mosese le Mbaro le woraŋgi na Loi i dagerawe weya Eibraham na orumburumbuye na ne thɨ wo yambaneke. Ko kaiwae Loi va i dagerawe weya Eibraham kaiwae ma i ghatha na i thuwe iye i rumwaru kaiwae i loŋweghathɨ. 14 Na kaiwae thoŋgo le dageraweko mbene i woveŋgi eŋge thavala thɨ ghambugha Mbaro, ko kaero i govambwara loŋweghathɨ iye bigi bwagabwaga na Loi le dageraweko ma e uneune. 15 Mbaro i womena Loi le lithɨ tharɨ gharavakatha kaiwanji. Iya kaiwae thoŋgo ma Mbaro mbala ma ra valaŋaniya Mbaro.
16 Lenji loŋweghathɨko kaiwae budakaiya Loi va i dagerawe ne thɨ vaidi. Loi i mwaewo bwagabwaga weŋgi na valɨkaiwae Eibraham orumburumbuyeko wolaghɨye thɨ vaidiya budakai va i dagerawe weŋgi. Ma mbe thavala eŋge thiya yaku Mbaro e raberabe valɨkaiwanji thɨ wo, ko tembe ŋgoreiyeva gharɨgharɨke wolaghɨye thavala thɨ loŋweghathɨ ŋgoreiya Eibraham, iye taulaghɨke rumbunda. 17 Ŋgoreiya Buk Boboma le woraŋgiya, iŋa, “Kaerova ya woraweŋge na ghen vanautuma vavana rumbunjiya ghen.”+ Eibraham iye rumbunda Loi e marae. Va i loŋweghathɨgha Loi na Loike iyake valɨkaiwae i vakatha budakaiya i mare na kaero e yawayawaliyeva na iŋa na budakai mava thɨ yomara, ŋgoreiya kaerova thɨ yomara.
18 Mava rɨghe thovuye regha na valɨkaiwae Eibraham i worawe ghamidi na dageraweko i tabo na emunjoru, ko othembe va i worawe le vareminjeko ghamidi na i roghagha dageraweko ne i yomara. Kaiwae Loi va i dagerawe na iŋa, “Orumburumbu nevole lemoyo ŋgoreiyako, ma valɨkaiwae thɨ vaona.”+ 19 Othembe Eibraham ghatheghathegha mbalavama i wo hothaŋarɨ, na madɨbaeko vama ŋgoreiya i mare. Na va i renuwaŋa levo Sera tembe ŋgoreiyeva kaiwae va i kwama. Othembe va i ghareghareŋgiya thiyako, le loŋweghathɨ weya Loi mava i njavovo mun. 20 Kaiwae le loŋweghathɨko mava i numovuvuraŋa Loi le dagerawekowe, ko iyemaeŋge le loŋweghathɨ vama i tabo na i tabo eŋge na i wovavwenyevwenyeŋa Loi. 21 Va i ghareghare e ghare emunjoru moli Loi valɨkaiwae ne i vamboromboro budakaiya va le dagerawe. 22 Iya kaiwae “Loi va i wovatha le loŋweghathɨko na i govambwara mbema emunjoru iye lolo i rumwaru.” 23 Utuutuko iyako ma mbe Eibraham e ghathovuye eŋge kaiwae, 24 ko iyemaeŋge ghinda tembe ŋgoreiyeva. Mbala ra ghareghare Loi ne i wovathainda ghinda gharɨgharɨ rumwarumwaruniye thoŋgo ra loŋweghathɨgha amalaghɨniye, iye va i vakatha na ghanda Giya Jisas Krais tembe i thuweiruva mare tɨne. 25 Loi i vatomweyathu Jisas i mare la tharɨ kaiwae, na tembe i vakatha na i thuweiruva mare e tɨne na mbala i wovarumwarumwaruŋainda.
+ 4:3 Rɨgh 15:6 + 4:8 Sam 32:1-2 + 4:17 Rɨgh 17:5 + 4:18 Rɨgh 15:5