5
Jisas i vakathainda namoghamwanda weinda Loi
Iya kaiwae, kaiwae kaero i wovarumwarumwaruŋainda la loŋweghathɨ kaiwae, weinda Loi ra vanevane. Vanevaneko iyako i yomara weya ghanda Giya Jisas Krais, kaiwae i vaŋguinda ra wa weya Loi na ra vaidiya le mwaewo bwagabwaga loŋweghathɨ e tɨne, na noroke ra yakuwe. Tembe ŋgoreiyeva la warari i laghɨye, kaiwae weinda la gharematuwa nevole weinda Loi ra wo le vwenyevwenye. Na ma mbe iyaeŋgeko, tembe ra warariva e ghandavuyowo tɨne, kaiwae ra ghareghare vuyowo i vatada ghataŋaghathɨ e yawalinda. Kaiwae ra ghataŋaghathɨ, Loi i vaemunjoruŋainda, na iyako une weinda la gharematuwo ra roroghagha Loi ne i vavwenyevwenyeŋainda. Gharematuwoko iyako gharematuwo e uneune, na ma i vagharelaghɨlaghɨyeŋainda kaiwae Loi i gharethovu laghɨye kaiwanda na i giya Une Boboma i ru e gharendake na Loi le gharethovu i riyevanjaraŋgi.
Kaiwae othembe mbaŋa ghinda vamba ra njavovo moli, e ghambaŋa thovuye moli tɨne Krais i mare ghinda raraitharɨ kaiwanda. Mbe mbaŋa vavana eŋge lolo regha i vatomweya yawaliye na i mare thela i ghambugha mbaro kaiwae, ko mbwata valɨkaiwae eŋge lolo regha ghamberegha i vatomwe na i mare lolo regha ghathanavu thovuye kaiwae. Ko iyemaeŋge Loi i vatomwe weinda le gharethovu le laghɨlaghɨye ŋgoreiyake: mbaŋa vamba inanda tharɨ e tɨne Krais i mare kaiwanda.
Krais le mare kaiwae Loi i wovarumwarumwaruŋainda, iya kaiwae ra ghareghare wagiyawe nevole Krais i vamoruinda Loi le ghatemuru e tɨne. 10 Kaiwae mbaŋaniye vamba ra thɨghɨyawana Loi, ko amba i vakathainda na tembe valɨnɨmaeva ghinda Nariye ele mare. Mbaŋake kaero namoghamwanda weinda, emunjoru ne i vamoruinda kaiwae nariye e yawayawaliye. 11 Na ma mbe i vamoruinda eŋge, ko Loi i vakathainda na ra warari kaiwae ghanda Giya Jisas Krais iye kaero i vakathainda na namoghamwanda weinda Loi.
Ra mare weya Adam, na weya Krais e yawayawalinda
12 Weya lolo regha tharɨ i yomara e yambaneke, na tharɨko iyako i womena mare. Iya kaiwae mare ma i lawalawa eŋge weŋgiya gharɨgharɨke wolaghɨye, kaiwae taulaghɨko thɨ tharɨ. 13 Amba muyai Loi i giya Mbaro weya Mosese, tharɨ thanavuniye vama ina e yambaneke. Ko kaiwae ma vamba mbaro ina e yambaneke ma valɨkaiwae raŋa, “Gharɨgharɨko thiyako thɨ vakatha tharɨ kaiwae thɨ raka mbaro.” 14 Ko i ri weya Adam na i mena ghaghad Mosese ghambaŋa, mare va i mbaroŋa yambaneke, othembe thavala mava thɨ loŋwe utu weya Loi ŋgoreiya Adam thiye thɨ vakatha tharɨ na thɨ kivwala Loi le mbaro.
Adam ŋgaliŋgaliya iya loloko amba i menamenako. 15 Ko iyemaeŋge Loi le giya bwagabwaga ma ŋgoreiya Adam le dobu. Emunjoru lolo regha le dobu kaiwae gharɨgharɨ lemoyo thɨ mare. Ko Loi le giya bwagabwaga i laghɨye moli na giya bwagabwagako iyako i mena weya lolo regha, iye Jisas Krais le mwaewo e tɨne, i thovuye moli, gharɨgharɨ lemoyo kaero thɨ vaidi. 16 Tembe ŋgoreiyeva Loi le giya bwagabwaga Une i kivwala lolo regha le tharɨ une. Adam vambe mbaŋara eŋge i vakatha tharɨ na Loi i vanivaŋa na i dagewe iŋa, “Len tharɨna modae u vaidi.” Ko iyemaeŋge Loi le mwaewo bwagabwaga ŋgoreiyake: gharɨgharɨ lemoyo thɨ vakatha tharɨ, Loi i mwaewo weŋgi na i dage weŋgi iŋa, “Ghemi hu rumwaru.” 17 Na emunjoru lolo regha le tharɨ kaiwae, gharɨgharɨke wolaghɨye mare i mbaroŋaŋgi. Ko iyemaeŋge thavala thɨ wo Loi le mwaewo riyeriyevanjaraniye na i wovarumwarumwaruŋaŋgi, thiye ne thɨ vaidi yawalɨ memeghabananiye na ne thɨ mbaro weya lolo ghamberegha, iye Jisas Krais.
18 Kaiwae amala regha Adam va i kivwala Loi le mbaro iyaghan gharɨgharɨke wolaghɨye thiya tharɨ Loi e marae. Na tembe ŋgoreiyeva i wovarumwarumwaruŋaŋgiya gharɨgharɨ, kaiwae iye Krais va i ghambugha Loi le mbaro, gharɨgharɨ wolaghɨye valɨkaiwae thɨ wo yawalɨ memeghabananiye. 19 Na kaiwae lolo regha mava i loŋweghathɨgha Loi ghalɨŋae, gharɨgharɨke wolaghɨye thɨ tabo tharɨ gharavakatha. Tembe ŋgoreiyeva, kaiwae lolo regha i loŋweghathɨgha Loi ghalɨŋae, i vakatha gharɨgharɨke wolaghɨye thɨ tabo gharɨgharɨ thiye Loi ne i wovarumwarumwaruŋaŋgi.
20 Mbaŋa Mosese le Mbaro i mena, i vakatha tharɨ ma i tabo na laghɨye eŋge. Na othembe gharɨgharɨ lenji tharɨ i laghɨye moli, i vakatha Loi le mwaewo bwagabwaga ma i tabo na laghɨye eŋge moli. 21 Othembe tharɨ i vurɨgheghe na i mbaroŋaŋgiya gharɨgharɨke wolaghɨye na thɨ vaidiya mare, Loi le mwaewo bwagabwaga i vurɨgheghe moli na i wovarumwarumwaruŋainda na e yawalinda memeghabananiye weya Jisas Krais iye ghanda Giya.