6
Weya Adam mare ko weya Krais yawalɨ
Iya kaiwae, ŋgoroŋga ne raŋa eŋge? Mbala mbe valɨkaiwae moli vara ra rombela tharɨ thanavuniye na mbala i vakatha Loi le mwaewo ma i laghɨye eŋge? Nandere moli! Ko ghinda ŋgoreiya ramaremare na tharɨ thanavuniye ma ele vurɨgheghe weinda, ŋgoroŋga eŋge na mbe inanda vara e tɨne ra yakuyakuwe? Ko ana ma hu ghareghare mbaŋa ra bapɨtaiso, iyake i vatomwe ghinda kaero ra tubwe weya Krais Jisas na weinda ra mare na regha? Iya kaiwae la bapɨtaiso e tɨne weinda Krais ra mare na regha na thɨ woraweinda e ghabubu, mbala ghandathanavu i togha ŋgoreiya Ramanda Loi, weiye le vurɨgheghe na le vwenyevwenye iŋa na Krais i thuweiru mare e tɨne.
Kaiwae thoŋgo kaero ra tubwewe na weinda ra mare, tembe ŋgoreiyeva emunjoru ra tubwewe na tembe weindava ra thuweiru mare e tɨne. Kaiwae kaero ra ghareghare, yawalinda teuye weiye Krais thɨ mare na regha e kros, iyake mbala riwandake ma valɨkaiwae i rovurɨgheghe tharɨ thanavuniye ghavakatha, na thava te mbaŋa reghava thanavu raitharɨ i mbaroŋainda. Kaiwae mbaŋa lolo i mare, tharɨ ma i mbaroŋa loloko iyako.
Ko thoŋgo kaero ra mare weinda Krais, ra loŋweghathɨ tembene weindava ra yaku, ra ghareghare kaiwae Loi va iŋa Krais tembe i thuweiruva mare e tɨne, ma tembene i mareva. Mare ma tembe i mbaroŋava. 10 Krais vambe mbaŋara eŋge vara i mare, na le mareko iyako i vakatha tharɨ thanavuniye ma tembe ele vurɨghegheva mbaŋake wolaghɨye. Mbaŋake yawalɨko iya i yakuŋako i womena Loi ghatarawa na ghawovavwenyevwenye. 11 Tembe ŋgoreiyeva, hu thuweŋga ghemi ŋgoreiye ramaremare na tharɨ thanavuniye ma ele vurɨgheghe weŋga, ko iyemaeŋge e yawayawalimi na hu yaku na regha weimi Loi kaiwae kaero hu tubwe weya Krais Jisas.
12 Iya kaiwae thava tharɨ thanavuniye i mbaroŋa riwamina iya ne i marena, na hu ghambugha budakaiya riwamina i naŋgoŋgi. 13 Thava hu vatomweya riwamina ŋginauye regha weya tharɨ thanavuniye na i vakaiwoŋa tharɨ e ghavakavakatha. Ghemi va ramaremare, ko iyemaeŋge Loi kaero i giya yawalimi, iya kaiwae hu vatomweŋga weya Loi, na hu vatomweya riwamina ŋginauye wolaghɨyewe i vakaiwoŋa thovuye e ghavakatha. 14 Ma valɨkaiwae tharɨ thanavuniye i mbaroŋa yawalimina, kaiwae ma hu yaku Mbaro e raberabe, ko iyemaeŋge kaero hu yaku Loi le mwaewo bwagabwaga e tɨne.
Rumwaru gharakakaiwobwaga kaiwae
15 Ŋgoroŋga eŋge? Valɨkaiwa mbe ra vakavakatha vara tharɨ, kaiwae ma inanda Mbaro e raberabe ko kaiwae kaero inanda Loi le mwaewo raberabe? Nandere moli! 16 Ko ana ma hu ghareghare thoŋgo hu vatomweŋga weya lolo regha na hu ghambugha le renuwaŋa, ghemi ŋgoramiya loloko iyako le rakakaiwobwaga? Valɨkaiwami hu vatomweŋga tharɨ thanavuniye e tɨne, ne le ghambako mare, o hu vatomweŋga weya Loi na i vakathaŋga ghamwami vanaora weimi. 17 Ra vata ago weya Loi, kaiwae ghemi va tharɨ thanavuniye gharakakaiwobwaga, ko iyemaeŋge mbaŋake iyake e gharemina laghɨye va hu ghambugha emunjoruko iyava thɨ vavaghareŋako e ghemi. 18 Loi kaerova i rakayathuŋga tharɨ thanavuniye e tɨne na mbaŋake iyake kaero hu tabo thanavu thovuye gharakakaiwobwaga. 19 Rakakaiwobwaga ghamba thuwathuwa ya wo gharɨgharɨ e la vakatha, kaiwae lemi gharegharena i vuyowo. Va mbaŋa regha hu vatomweya riwamina i tabo rakakaiwobwaga weŋgiya mbighɨ na tharɨ thanavuniye, ko mbaŋake hu vatomweya riwamina i tabo rakakaiwobwaga weŋgiya thovuye na iyake i vakatha thanavu rumwarumwaruniye e tɨnemina.
20 Mbaŋa ghemi tharɨ thanavuniye gharakakaiwobwaga, va e mbaŋako iyako thovuye mava i mbaroŋa yawalimina. 21 Uneya thovuye budakai va hu vaidi mbaŋaniye hu vakavakatha bigibigiko thiyako iya noroke i vakathaŋga na hu monjiŋana? Bigibigiko thiyako unenjiya mare. 22 Ko iyemaeŋge e mbaŋake iyake Loi kaero i rakayathuŋga tharɨ thanavuniye e tɨne na hu tabo Loi le rakakaiwobwaga. Iyake une i bigiraweŋga le gharɨgharɨ boboma, na ele ghambako hu vaidiya yawalɨ memeghabananiye. 23 Kaiwae tharɨ thanavuniye modae i woveinda mare, ko iyemaeŋge Loi i mwaewo weinda na i giya weinda yawalɨ memeghabananiye, kaiwae ra yaku weya Krais Jisas, iye ghanda Giya.