7
Ghamba thuwathuwa ghe ele valɨvaŋga
Lo bodaboda, mbwana kaero hu ghareghareya iya budakaiya ne ya utuŋake, kaiwae taulaghɨna ghemi hu ghareghare mbaro. Mbaro mbe i mbaroŋaŋgi eŋge gharɨgharɨ e yawayawalinji. Ghamba thuwathuwa regha ŋgoreiyake: mbaro iŋa ragheghe wevo mbe i tubwe weya vara le ghɨmoru mbaŋa ghɨmoruko mbe e yawayawaliye. Ko thoŋgo leghɨmoruko kaero i mare, gheko ghambaro ma tembe i laweghathɨva wevoko. Iya kaiwae thoŋgo wevoko iyako kaero i vaŋguva ghɨmoru regha, mbaŋa leghɨmoruko amba e yawayawaliye, kaero mbaro iŋa iye rayathiyathima. Ko thoŋgo le ghɨmoru kaero i mare, ghe ghambaro kaero ma i laweghathɨ. Thoŋgoma i vaŋguva ghɨmoru regha kaero ma i yathima.
Lo bodaboda, ghemi tembe ŋgoreiyeva iyako. Krais le mare e tɨne yawalimina teuyena kaero i mare na Mbaro ma tembe i laweghathɨŋgava. Mbaŋake kaero hu yaku weya loloko iya Loi va i vakatha na tembe i thuweiruva mareko e tɨne, na yawalinda mbala e uneune Loi kaiwae. Kaiwae mbaŋa mbunɨma na madibe lenji renuwaŋa i mbaroŋainda, Mbaroko i vovairɨŋgiya tharɨ renuwaŋaniye e riwandake tɨne, mbalava la vakatha une i yomara mare. Ko iyemaeŋge mbaŋake Loi kaero i rakayathuinda Mbaro e tɨne. Krais le mare e tɨne yawalinda teuye kaero i mare iyava i laweghathɨindake. Iya kaiwae la kaiwo weya Loi ma ŋgoreiya Mbaro i vakatha na ra kaiwo, ko iyemaeŋge ra goruwe kamwathɨko toghako iya Nyao Boboma i vaghareindako.
Mbaro na tharɨ lenji kaiwo utuniye
Ŋgoroŋga ne raŋa? Mbaro iye i tharɨ? Nandere moli! Mbaro iye i woraŋgiya tharɨ thanavuniye e ghino ko amba ya ghareghare budakaiya tharɨ. Mbala mava ya ghareghare budakaiya maralogheloghe thoŋgo Mbaro ma iŋa, “Tha ghamaralogheloghe.”+ Ko iyemaeŋge tharɨ i vaidiya le kamwathɨ regha, na mbaroko iyako e tɨne i ndana ghavorɨghewe ko amba i vovaira maralogheloghe ghamɨnaeko wolaghɨye e ghino. Thoŋgo ma mbaro, tharɨ ma ele vurɨgheghe. Va ya yakuŋa ma ya ghareghare budakai mbaro nuwaiya, ko iyemaeŋge mbaŋa ya ghareghare mbaroke iyake iya iŋake tha u maralogheloghe, mbaŋake ya ghareghare ya kivwala mbaroko iyako 10 na ya ghareghare ya meghaghathɨ weya Loi. Na ghino lo ghareghare e tɨne ya vaidi mbaroko iya mbala i vakathaŋgo na e yawayawaliŋgu, iyemaeŋge i womenava mare.
11 Kaiwae tharɨ i vaidiya le kamwathɨ mbaro e tɨne, i vakaiwoŋa mbaroko iyako, i yaroŋgo na ya marewe. 12 Iya kaiwae Mbaro i boboma, na e tɨneko mbaroko iyako i boboma, i rumwaru na i thovuye.
13 Na ŋgoroŋga, ko ana mbaroko iyako iye bigi thovuye i vakathaŋgo na ya mare? Nandere moli! Ko iyemaeŋge tharɨ i vakaiwoŋa bigi thovuye ko amba i vakatha lo ghamba mare, na iyake kaiwae amba gharɨgharɨ thɨ ghareghare wagiyawe tharɨ le vakatha moli. Mbaroko iyako i manjamanjalawe tharɨ iye bigi raitharɨ moli.
Thovuye na tharɨ lenji vakatha utuniye
14 Ra ghareghare Mbaro rɨghe moliya Loi Une; ko ghino ya ghaŋgowa mbunɨma na madibe lenji renuwaŋa, na ghino kaero tharɨ le rakakaiwobwaga. 15 Ma ya ghareghare budakaiya ya vakavakatha. Kaiwae budakaiya nuwaŋguiya ya vakatha, ma ya vakatha, ko iyemaeŋge budakaiya ya botewoyathu, iya ya vakavakathake. 16 Na thoŋgo ya vakatha budakaiya ma nuwaŋguiya ya vakatha, elo ghareghareke tɨne ya varaeŋna mbaro iye i thovuye. 17 Ma ghino moli wombereghake iya ya vakathaŋgiya vakathake thiyake, ko iyemaeŋge tharɨke iya i yaku e ghareŋguke iya i vakathaŋgike. 18 Ya ghareghare thovuye ma i yaku e ghino, ghino rameyambane. Kaiwae othembe nuwaŋguke nuwaiya ya vakatha thovuye thanavuniye, ma valɨkaiwaŋgu ya vakatha. 19 Thovuyeko iya nuwaŋguiya ya vakathako, ma ya vakathava iyemaeŋge tharɨko iya ya botewoyathuko iya ya vakavakathake. 20 Thoŋgo budakaiya ya botewoyathu na ya vakatha, ma ghino moli wombereghake ya vakathaŋgiya vakathake thiyake, ko iyemaeŋge tharɨke iya i yaku e ghareŋguke, iya i vakathaŋgike.
21 Kaero ya njimbuvaidi budakai i yoyomara e ghino. Mbaŋa nuwaŋguiya ya vakatha thovuye, tharɨ mbe ina vara evasiwaŋgu na ya vakatha. 22 E ghareŋguke ya gharethovuŋa laghɨye Loi le mbaro, 23 ko iyemaeŋge ya ghareghare mbaro regha mbe inawe i kakaiwo e riwaŋguke, weiye ghareŋguke le mbaro moli thɨ wogaithɨ. Tharɨ le mbaro iya i kakaiwo e riwaŋguke i vakatha le rakakaiwobwaga ghino. 24 Aleu! Mbema lolo nuwanuwatharɨniye vara ghino! Thela ne i vamoruŋgo e ririwoke iyake tɨne, ririwoke iya i womenaŋgo mareke e tɨne? 25 Ya vata ago weya Loi iye i wovaghaŋgo; na ghanda Giya Jisas Krais i vamboromboro. Ŋgoreiyake. Ghino ŋgoraŋgoke. Mbe ghino vara wombereghake ya kaiwo weya Loi le mbaro mbe ŋgoreiye vara lo renuwaŋa, ko e nuwaŋguke ghino mbaro gharakakaiwobwaga, iya une mare.
+ 7:7 Raŋ 20:17; Mba 5:21