8
Yawalɨ i mena weya Nyao Boboma
Iya kaiwae, e mbaŋake iyake, ghinda kaero ra tubwe weya Krais Jisas, Loi mane i lithɨ weinda la tharɨ kaiwae. Kaiwae Nyao Boboma i giya yawalɨ weinda i mbaroŋainda na i rakayathuinda na tharɨ na mare ma tembe thɨ mbaroŋaindava. Kaiwae budakai Mbaro ma valɨkaiwae i vakatha, kaiwae mbunɨma na madibe thɨ njavovo, Loi va i vakatha. Va i variya Nariye na i mena, riwae ŋgoreiya tharɨ gharavakatha ririwoniye. Va i mena na i mare la tharɨ modae, Loi i vakatha tharɨ ma ele vurɨgheghe. Loi i vakatha ŋgoreiyako mbala mbaŋake valɨkaiwae ra vamboromboro bigibigiko wolaghɨye Mbaroko nuwaiya. Iyake ma kaiwae ra ghambugha mbunɨma na madibe lenji renuwaŋa, ko iyemaeŋge ra ghambugha Nyao Boboma le renuwaŋa.
Thavala thɨ goru weya mbunɨma na madibe lenji renuwaŋa, mbe thɨ rerenuwaŋa eŋge bigibigiko iya mbunɨma na madibe nuwanjiyako kaiwae, ko thavala thɨ ghambugha Nyao Boboma le renuwaŋa, mbe thɨ rerenuwaŋa eŋge bigibigiko iya Nyao Boboma nuwaiyako. Thela thoŋgo le renuwaŋa i ghambugha mbunɨma na madibe, le ghambako mare, ko thoŋgo thela i ghambugha Nyao Boboma, le ghambako ne i vaidiya yawalɨ memeghabananiye na le yakuyaku i thovuye. Iya kaiwae, thoŋgo lolo regha i ghambugha mbunɨma na madibe lenji renuwaŋa, iye kaero ŋgoreiya Loi ghathɨghɨya, kaiwae ma i ghambugha Loi le mbaro, na ma valɨkaiwae moli i ghambu. Thavala thɨ ghambugha mbunɨma na madibe ma valɨkaiwae thɨ vawarariŋa Loi.
Na ghemi ma mbunɨma na madibe thɨ mbaroŋaŋga, ko iyemaeŋge kaero Nyao Boboma i mbaroŋaŋga, thoŋgo Loi Une i yaku e ghemi. Thela thoŋgo Krais Une ma inawe, iye ma Krais le wabwi loloniye ŋgoreiye. 10 Othembe mbunɨma na madibe ririwoniye i mare kaiwae tharɨ i lawe, ko iyemaeŋge thoŋgo Krais ina e ghemi unemina yawalɨ mbe inawe kaiwae Loi kaero i wovarumwarumwaruŋaŋga. 11 Na thoŋgo Loi Une ina e ghemi, iyava i vakatha Jisas na tembe i thuweiruva mare e tɨne, amalaghɨniyeko iyako iyava i vakatha na Krais tembe i thuweirukova, iye nevole i vakathava riwamina tembe i thuweiruva mare e tɨne, kaiwae Une ina i yaku e ghemi.
12 Iya kaiwae, lo bodaboda, valɨkaiwae moli yawalinda ghayakuyaku ŋgoreiya Nyao Boboma le renuwaŋa, na thava yawalinda ghayakuyaku ŋgoreiya mbunɨma na madibe lenji renuwaŋa. 13 Kaiwae thoŋgo yawalimina ghayakuyaku i ghaŋgowa mbunɨma na madibe lenji renuwaŋa, ne hu mare. Ko thoŋgo Nyao Boboma le vurɨgheghe e tɨne, na hu tagavamare moliya mbunɨma na madibe lenji vakatha raraitharɨ, ne hu vaidiya yawalɨ memeghabananiye.
14 Thavala Loi Une Boboma i viva weŋgi, thiye Loi le ŋgamaŋgamaŋgi. 15 Kaiwae Nyaoko iya Loi i giyako e ghemi ma i vakathaŋgana rakakaiwobwaga na valɨkaiwae hu mararu, ko iyemaeŋge i vakathaŋgana ghemi Loi le ŋgamaŋgama. Na Nyaoko iyako le vurɨgheghe e tɨne ra kula voro weya Loi, raŋa, “Bwebwe! Bwebwe!” 16 Loi Une weiye ghinda unenda thɨ dage na regha na thɨ vaemunjoruŋa ghinda Loi le ŋgamaŋgama. 17 Iya kaiwae, kaiwae le ŋgaŋga ghinda, Loi le mwaewoko iyava i vivatharaweko Krais kaiwae iye nariye, nevole ra wo na regha weinda. Kaiwae ra vɨrɨ weinda Krais, mbala weindava ra yaku ele vwenyevwenye tɨne.
Mbaŋa i menamenako ghavwenyevwenye kaiwae
18 Elo ghareghare ya njimbuvaidi ŋgoreiyake: vuyowoke iya kaero ra vavaidi mbaŋake iyake, ma valɨkaiwae ra vamboromboro weiye vwenyevwenyeko iya nevole Loi i wogiyako weinda, kaiwae vwenyevwenyeko iyako i laghɨye moli. 19 Loi le vakavakathake wolaghɨye gharenji i tageŋa na thɨ roroghagha ne i woraŋgiya le ŋgaŋga lenji vwenyevwenye. 20 Loi le vakavakathako wolaghɨye va i vakathaŋgi na ma valɨkaiwae thɨ vamboromboro ŋgoroŋga le renuwaŋako. Ma raŋa kaiwae mava nuwanjiya thɨ vakatha ŋgoreiyako, ko othembe iyako Loi va i vakathaŋgi na ŋgoreiyako, kaiwae va nuwaiya weiye lenji gharematuwa thɨ ghɨmaraghaoko e ghamwanjiko, 21 nevole mbaŋa regha i rakayathuŋgi mare na vwatha e tɨne na weiyaŋgiya amalaghɨniye le ŋgaŋga thɨ vwenyevwenye. 22 Kaiwae kaero ra ghareghare, bigibigike wolaghɨye iya Loi va i vakathaŋgiko, i mena ghaghad mbaŋake, vɨrɨ kaiwae thɨ yawaru, ŋgoreiya ŋgama ghambaŋa virɨ na vɨrɨniye. 23 Ko iyemaeŋge ma mbe thiye eŋge thɨ vɨrɨ vakavakathaŋgi kaiwanji, ghinda tembe ŋgoreiyeva gharenda i vɨrɨ. Ghinda kaero ra wo Nyao Boboma iye Loi le dagerawe une iviva moli, iya kaiwae ra roroghagha nevole Loi i vatoghaŋa riwandake na i vaŋguinda le ŋgaŋga ghinda. 24 Loi kaerova i vamoruinda iya kaiwae weinda la gharematuwa ra roroghagha ne mbaŋa i vavwenyevwenyeŋainda. Thoŋgo kaero ra thuwe e maranda budakaiya kaero ra thuwe e maranda, mane weinda la gharematuwo ra roroghagha. Thela kaero i thuweya bigi e marae na mbe i roroghagha vara kaiwae? 25 Ko ghinda budakaiya amba ma ra thuwe e maranda, gharenda i matuwo kaiwae, iya kaiwae weinda la ghataŋaghathɨ ra roroghagha kaiwae.
26 Tembe ŋgoreiyeva, Nyao Boboma i thalavuinda e la njavovo tɨne. Kaiwae ma ra ghareghare mbala ra naŋgo weya budakai, ko weinda gharenda le randa na the utuutu ma valɨkaiwanda, Nyao Boboma i naŋgo kaiwanda. 27 Loi iye i ghɨmaraghathara gharenda na i ghareghare Nyao Boboma le naŋgo gharumwaru, na i ghareghare Nyao Boboma le naŋgo ghinda le gharɨgharɨ kaiwanda ŋgoreiye amalaghɨniye nuwaiya.
28 Na ra ghareghare thiye thavala thɨ gharethovu Loi amalaghɨniye ne i vakaiwoŋa bigibigike wolaghɨye na ghanjithovuye kaiwae. I vakatha iyake thavala i kula weŋgi kaiwae va nuwaiya kaiwanji. 29 Kaiwae thavala va i vivako Loi i ghareghare kaero i tuthiŋgi, i vakatha na thɨ tabona ŋgoreiya amalaghɨniye Nariye, mbala Nariyeko iyako oghaghae lemoyo na iye gamau. 30 Na thavala va i tuthiŋgi, i kula vathaŋgi; na thavala i kula vathaŋgi i wovarumwarumwaruŋaŋgi. Na thavala i wovarumwarumwaruŋaŋgi, i wovavwenyevwenyeŋaŋgi.
Loi le gharethovu iye Krais Jisas
31 Ŋgoroŋga ne raŋa bigibigi ŋgoranjiyako kaiwanji? Thoŋgo Loi iye kaiwanda, thela ne valɨkaiwae i kivwalainda? Nandere moli! 32 Loi mava tembe i vimbiyeva Nariye moli, ko iyemaeŋge va i vatomweyathu taulaghɨke ghinda kaiwanda. Na ra ghareghare wagiyawe kaero i vatomweya Nariye kaiwanda, iya kaiwae tembene i giyava weinda bigibigike thovuthovuye wolaghɨye ghandamwaewo. 33 Thela ne i vakatha ghandawonjowe regha, ghinda Loi le tututhi gharɨgharɨniye? Nandere moli, kaiwae Loi iye ghamberegha i wovarumwarumwaruŋainda. 34 Thela ne i wovatharɨtharɨŋainda? Nandere moli, kaiwae Krais i mare, na kaero i thuweiruva mbaŋake i wo ghamba mbaro weya Loi valɨvaŋga e uneko i naŋgonaŋgo vurɨgheghe kaiwanda.
35 Thare bigi regha valɨkaiwae ne i kitenɨyathuinda Krais ele gharethovu tɨne? Ne vuyowo, o vɨrɨ. Ghataŋa vɨrɨ, o bada ghe mbaŋa, o mbinyembinyeŋgu, o tharɨ tɨne, o mare? 36 Ŋgoreiya Buk Boboma le woraŋgiya, iŋa,
“Ghen idan kaiwae mbaŋake wolaghɨye gharɨgharɨ nuwanjiya thɨ gaboime.
Gharɨgharɨ thɨ numotena ghame na ŋgorameya sip ne thɨ gaboŋgi.”+
37 Ko iyemaeŋge bigibigiko wolaghɨye thiyako e tɨnenji, ghinda ra kivwala moli, kaiwae thela iya i gharethovuŋaindako i thalavuinda. 38 Kaiwae ya ghareghare wagiyawe ma tembe bigi reghava ne i kitenɨyathuinda le gharethovu e tɨne, othembe mare o yawalɨ, othembe nyao thovuthovuye o nyao raraitharɨ, othembe bigibigi mbaŋake iyake thɨ yomara o bigibigi ne thɨ yomara mbaŋa i menamenako o vurɨghegheŋgi, 39 othembe bigibigi inanji yavoro e lughawoghawoko o e yambaneke raberabe, othembe bigibigike wolaghɨye iya Loi va i vakathaŋgike, ma tembe regha ne i kitenɨyathuindava Loi ele gharethovu tɨne, iya ra vaidi weya Krais Jisas ghanda Giya.
+ 8:36 Sam 44:22