12
Wevo na mwata laghɨye utuninji
Amba ya thuweya nono laghɨye regha e buruburuko, na ghayamoyamoko mbe regha. Ya thuweya wevo eunda, ghakwama ŋgoreiya varaeko, manjalako ina e gheghe raberabe na umbaliye ghamatabwaya weiye ghɨtara voghɨyaworo na voghɨwo ina e umbaliye. I marabo, na i yawayawaru kaiwae ŋgama kaero i vwara ghatambwa.
Na i njana mbowo ya thuweva nono laghɨye regha e buruburuko, na ghayamoyamoko mbe regha. Na gheko ya thuweya mwata laghɨye regha sosoro. Umbaliye le ghanaghanagha ghepirɨ na ghasokisoki le ghanaghanagha yaworo, na umbaliye regha na regha mbe e ghamatabwaya. E wolouyeko i wanjiyathu ghɨtara valɨvaŋga e buruburuko, le ghanaghanagha ŋgoreiya wan ted (1/3), na thɨ dobudobu thɨ uunja e yambaneke. Kaero i wa ve ndeghathɨ wevoma iya ghambaŋa ghambɨma e ghamwae na i roroghagha mbaŋa ne i ghambɨ kaero i ghana nariyeko. Wevoma i ghamba ŋgama ghɨmoru, iye weiye le vurɨgheghe wolaghɨye ne i mbaroŋaŋgiya vanautumake wolaghɨye. Ko iyemaeŋge nyao thovuye i yowo ŋgamako iyako e buruburu weya Loi na le ghamba yaku vwenyevwenye tɨne. Wevoko i vo weya e njamnjam, e valɨvaŋga regha Loi vama i vivatharawe kaiwae, na thɨ njimbukiki mbaŋa le ghanaghanagha ŋgoreiya wan tausan tu handred sikisti (1,260).
Gaithɨ i yomara buruburu
Amba gaithɨ i yomara e buruburu. Maikol weiyaŋgiya le nyao thovuthovuye thɨ gaithɨ weinji mwata, na mwata weiyaŋgiya le nyao thɨ gaithɨ njogha. Ko iyemaeŋge Maikol na le wabwi thɨ kivwalaŋgiya mwatako na le wabwi, na ma thɨ vatomweŋgi na thɨ yaku e buruburu. Kaero thɨ takoyathuŋgiya mwatama laghɨye weiyaŋgiya le nyaoma na thɨ nja e yambaneke. Iye vambe i vivako mwataniye, idae thɨŋa Devil o Seitan, na iye yambaneke laghɨye gharɨgharɨniye nuwanji gharavabe. 10 Amba ya loŋweya ghalɨghalɨŋa laghɨye regha e buruburu iŋa, “Mbaŋake Loi weiye le vurɨgheghe kaero i vamoruŋgiya le gharɨgharɨ, iye Kiŋ! Mbaŋake kaero i woraŋgiya weinda le Mesaiya le mbaro ghavurɨgheghe! Kaiwae oghaghanda ghanjirawowonjowema, iye ghararaghɨye na gougou i wonjoweŋgi la Loi e marae, kaero thɨ wokiyathu e buruburu. 11 Oghaghanda lenji vurɨgheghe va i mena Sip Nariye e madɨbae, na kaiwae thɨ gharevatomwe yawalinji yathu toto thovuye kaiwae, mava thɨ mararuŋa mare, na iyako e tɨne kaero thɨ kivwala ghanjithɨghɨya Seitan. 12 Rameburuburu taulaghɨna ghemi wo hu warari! Ko iyemaeŋge ghemi rameyambane na ghemi inami e njighɨna tɨne, o ma vuyowo i ghao e ghemi! Kaiwae Seitan kaero i njao e ghemi! Iye i gharegaithɨ laghɨye moli kaiwae kaero i ghareghare ghambaŋa i tubo moli na valɨkaiwae i vakowaŋaŋgiya gharɨgharɨ.”
13 Mbaŋa mwatama i ghareghare kaero methɨ duyathu e yambaneke, amba i vagega wevoma iya va i ghamba ŋgama ghɨmoruma. 14 Ko iyemaeŋge thɨ giya malaghɨma laghɨye vinevineiye weya wevoma, amba i yo na i wa e ghamba yakuko iya Loi va i vivatharaweko kaiwae, e njamnjam na i bwagabwaga weya mwatako. Na thɨ njimbukiki gheko mbaŋa le molamolao ŋgoreiya theghathegha umboto na vaŋgothiye. 15 Amba mwatama i buturaŋgiya mbwa e ghae ŋgoreiya walaghɨtama i voru na i munjeva ŋgonuŋgo mbala i wo wevoma. 16 Ko iyemaeŋge thelauko i thalavugha wevoko, i tateya ghae, na mbwa iya mwatama me butuyathu, i liŋgimun. 17 Mwatama ghare i gaithɨ laghɨye weya wevoma, kaero i wa ve vakatha gaithɨ weiyaŋgiya wevoko orumburumbuyeko wolaghɨye, iya thavala thɨ ghambugha Loi le mbaro na Jisas le vavaghare.
18 Mwatama kaero i wa na ve ndeghathɨ e njighɨko ghadidiye.