13
Thetheghan mbwanjam na tagaithɨ regha
Amba ya thuweya thetheghan mbwanjam na tagaithɨ regha i munɨvoroma e njighɨko tɨne. Ghasokisoki hoyaworo na umbaliye le ghanaghanagha ghepirɨ. E ghasoki regha na regha mbe e ghamatabwaya, na e umbaliye regha na regha thɨ roriya ida reghawe, na idako iyako i govwaravwara Loi ghamwae. Thetheghan mbwanjamɨko iya ma thuweko ghayamoyamo ŋgoreiya thetheghan lepad, gheghe ŋgoreiya thetheghan beya* gheghe, na ghae ŋgoreiya laiyon ghae. Kaero mwatako i wogiya le mbaroko ghavurɨgheghe weya thetheghan mbwanjam na tagaithɨkowe, na thetheghanɨko i yaku ele ghamba yaku vwenyevwenye na i tabo kiŋ. Thetheghan mbwanjamɨko umbaliye regha bola inawe, ghayamoyamo va thɨ govamare, ko iyemaeŋge ghaghalithɨko marae tevambe i moi. I wo gharɨgharɨke wolaghɨye e yambaneke vwata nuwanji na thɨ ghambugha thetheghan mbwanjamɨko iyako. Gharɨgharɨ thɨ kururu weya mwatako kaiwae i giya le mbaroko ghavurɨgheghe weya thetheghan mbwanjamɨko. Na tembe ŋgoreiyeva, thɨ kururu weya thetheghan mbwanjamɨko na thɨŋa, “Thela ŋgoreiya thetheghanɨke iyake? Thela ne valɨkaiwae i kivwala?”
Loi i vatomweya thetheghan mbwanjamɨko na iye i wovorevoreŋa ghamberegha na i utuvatharɨ weya Loi. Na Loi i wogiyawe na i mbaro manjala ghwevarɨ na umboiwo. I tateya ghae na i utuvatharɨ weya Loi. Na tembe ŋgoreiyeva Loi idae, le ghamba yaku na rameburuburu i utuvatharɨ weŋgi. Tembe ŋgoreiyeva, Loi i vatomwe na i gaithɨ weŋgiya raloŋweloŋweghathɨko na i kivwalaŋgi, na tembe i vatomwe weva na i mbaroŋaŋgiya gharɨgharɨke wolaghɨye; uu na uu, ririwo na ririwo, ghalɨghalɨŋa na ghalɨghalɨŋa na vanautuma na vanautuma. Gharɨgharɨke wolaghɨye e yambaneke thɨ kururuwe, ko iyemaeŋge thavala Loi va i roriya idanji yawalɨ e ghabuk tɨne amba muyai i vakatha yambaneke, thiye mane thɨ kururu weya thetheghan mbwanjamɨko. Bukuko iyako Sip Nariye iyava thɨ tagavamarema le buk.
Thoŋgo e yanayanawami, wo hu vandeŋe. 10 Thoŋgo Loi i vatomweya lolo regha na thɨ ŋgarɨ, ne thɨ ŋgarɨ. Thoŋgo i vatomweya lolo regha na thɨ unɨghɨ e gaithɨ ghaghalithɨ, ne thɨ unɨghɨ e gaithɨ ghaghalithɨ. Iyake kaiwae raloŋweloŋweghathɨko weinji lenji loŋweghathɨ wo thɨ ghataŋaghathɨ.
11 Na i njana mbowo ya thuweva thetheghan mbwanjam regha i voroma e thelauko tɨne. Ghasokisoki umboiwo ŋgoreiya sip nariye ghasokisoki, na i utu ŋgoreiya mwata i utu. 12 Thetheghanɨma me vivako le mbaro ghavurɨghegheko wolaghɨye i valawe, na thɨ yaku na regha weiye. Amba i vavurɨghegheŋgiya yambaneke gharɨgharɨniye wolaghɨye na thɨ kururu weya thetheghan mbwanjamɨma me vivama, iya vambowo i marema, ko iyemaeŋge gaithɨ ghaghalithɨ mara tevambe i moiva. 13 I vakathaŋgiya vakatha vavana ghamba numowo, na tembe ŋgoreiyeva gharɨgharɨ e maranji iŋa na ndɨghe i ri e buruburu na i njama e yambaneke. 14 Loi i vatomwewe na i vakatha vakatha vavana thetheghan mbwanjamɨma i vivama e ghamwae, na e tɨne i wo gharɨgharɨke wolaghɨye e yambaneke nuwanji na i yaroŋgi. Amba i dage weŋgi thɨ vakatha thetheghan mbwanjam i vivama, iya vambowo thɨ govamare e gaithɨma ghaghalithɨ, na mbaŋake kaero e yawayawaliye, thɨ monja ŋgaliŋgaliya na thɨ vamidi ghayavwatata kaiwae. 15 I vatomwe thetheghan mbwanjam theghewoniyema i livalawe ghandewendewe weya thetheghan mbwanjam i vivama e ŋgaliŋgaliyaeko, na valɨkaiwae i utu. Na the gharɨgharɨ ma thɨ kururuwe valɨkaiwae i tagavavamareŋgi. 16 Gharɨgharɨke wolaghɨye, thavala idanji laghɨye na thavala idanji nasiye, ravwenyevwenye na mbinyembinyeŋgu, rakakaiwobwaga na rakarakayathuŋgi, thetheghan mbwanjam theghewoniyema i vavothaŋaŋgi na e ghanjinono, i yaku e nɨmanji e unenji o e ghamwanji. 17 Thoŋgo lolo regha ma e ghanono ma valɨkaiwae i vamodo bigi regha o i vakuneŋa. Nonoko iyako thetheghan mbwanjam i vivama idae o nambako iya idaeko i woraŋgiya.
18 Mbene hu thimba amba ne valɨkaiwami hu thuweya idako iyako. Thoŋgo regha nuwae i rumwaru, ambane i vaona tamweya thetheghan mbwanjamɨko iyako idae ghanamba, kaiwae nambako i woraŋgiya lolo regha idae. Idae ghanamba iyake: 666.
* 13:2 Beya iya thetheghan laghɨye moli regha. Iye i yaku e ouou vwatavwatanji na e umbwaumbwa yambaneke valɨvaŋga. Beya thiye tagaithɨŋgi na valɨkaiwae i gaboŋgiya gharɨgharɨ.