17
Wevo rayathiyathima na thetheghan mbwanjam
Amba nyaoma thovuye theghepirɨma iya thɨ mbana gaebama ghepirɨma regha i mena i dage e ghino iŋa, “Wo u mena na wo ya vatomwe e ghen Loi ne ŋgoroŋga na i lithɨ weya wevo iye rayathiyathima moli, i yaku e mbwa vwatanji. Yambaneke ghakiŋɨŋgi weinji thɨ vakatha yathima thanavuniye, na rameyambane thɨ muna le waen na thɨ kabaleya. Waenɨko iyako ŋgoreiya le yathimako thanavuniye.”
Amba Nyao Boboma le vurɨgheghe e tɨne na nyao thovuye i yowoŋgo e njamnjam. Na gheke va thuweya wevo eunda, i yaku e thetheghan mbwanjam sosoro regha e vwatae. Thetheghanɨko iyako umbaliye le ghanaghanagha ghepirɨ na ghasokisoki hoyaworo. Tomethi ida thɨ rori e riwaeko wolaghɨye, na idako thiyako thɨ utuvatharɨ weya Loi. Wevoko iyako i njimbo kwama sosoro marae i bwedi na sosoro moli, na riwae ghaghavatha gol, varɨ thɨ ndalandala, na ŋgile modanji laghɨye. I thɨna ndeghɨ thɨ vakatha e gol, na e tɨne, ghathanavu raitharɨ moli na yathima thanavuniye raraitharɨ i riyevanjara. E ghamwae thɨ roriya ida reghawe, na idako iyako ghaghareghare i rothuwele, ŋgoreiyake: “Babilon, ghemba idae laghɨye, wanakauko thiya thɨ vamodo riwanji na raitharɨtharɨko wolaghɨye tɨnanjiya ghen.” Ya thuweya wevoko iyako i muna raloŋweloŋweghathɨ na Jisas utuniye gharayathu madɨbanji na i kabaleyaŋa.
Mbaŋa ma thuwe mbema i wovara nuwaŋgu. Ko iyemaeŋge nyaoma thovuye i vaitoŋgo iŋa, “Buda kaiwae i wo nuwan? Wo ya vaghareŋge wevoko na thetheghan mbwanjam sosoroko umbaliye ghepirɨ na ghasokisoki hoyaworo iya i thakowe ghanjisimosimo moli na u loŋwe. Thetheghan mbwanjamɨko iya mo thuweko iye va i vivako inawe, ko iyemaeŋge mbaŋake kaero nandere, na amba tene i menava e gogako iya i ghenenja moliko e tɨne, na i wa ghamukuwo kaiwae. Gharɨgharɨ thiya yayaku e yambaneke, thavala idaidanji ma thɨ rorinjoŋa yawalɨ e ghabuk tɨne amba muyai va i vakatha yambaneke, ne gharenji i yo laghɨye mbaŋa ne thɨ thuweya thetheghan mbwanjamɨko. Va i vivako inawe, mbaŋake kaero nandere na mbaŋa i menamenako ne i yomara.
“(Iyake nuwaiya thimba na nuwarumwaru ambane hu ghareghare bigibigike thiyake.) Thetheghan mbwanjamɨko iya umbaliye ghepirɨko, thiye ŋgoreiya bobokulu ghepirɨ* iya wevoko i yaku e vwata, na umbaliyeko ghepirɨ tembe ŋgoranjiya kiŋ theghepirɨ, 10 theghelima kaero thɨko, regha mbe inawe i mbaro, na ghepirɨninji amba ma i mena. Mbaŋa ne i mena, ne i mbaro mbaŋa ubotu moli. 11 Thetheghan mbwanjamɨma iya mbaŋa va i vivako inawe, ko iyemaeŋge mbaŋake kaero nandere, iye kiŋ lenji ghanaghanagha ghepirɨma theghewaninji. Kaero i loŋgaloŋga ghavakowana kaiwae.
12 “Sokisokina yaworo iya mo thuwena thɨ methɨ kiŋ theyaworo, na amba ma ghanjimbaŋa thɨ mbaro, ko iyemaeŋge ne thɨ wo vurɨgheghe na thɨ tabo kiŋ na thɨ mbaro weinji thetheghan mbwanjam ma mbaŋa ubotu moli. 13 Kiŋɨŋgiko thiyako lenji renuwaŋako ne regha, na lenji vurɨgheghe na lenji mbaro ne thɨ vatomwe weya thetheghan mbwanjamɨko. 14 Ne weinji Sip Nariye thɨ gaithɨ, ko iyemaeŋge Sip Nariye ne weiyaŋgiya gharaghambu, thiye Loi va i tuthiŋgi na i kula weŋgi na thɨ loŋweghathɨ vurɨgheghewe ne thɨ kivwalaŋgi. Kaiwae Sip Nariye iye giyagiya ghanji Giya, na kiŋ lenji Kiŋ.”
15 Nyaoma thovuye i dage e ghino iŋa, “Mbwako iya mo thuweŋgiko, iya wevo rayathiyathimako me yaku e vwatanji, thiye ŋgoranjiya vanautuma tomethi na tomethi, wabwi tomethi na tomethi, ririwo tomethi na tomethi na ghalɨghalɨŋa tomethi na tomethi. 16 Na sokisokiko iya mo thuweŋgi hoyaworoko, ne weinji thetheghan mbwanjamɨma thɨ thɨghɨyawana wevo rayathiyathimama. Ne thɨ vakowana na thɨ bigivao le bigibigi na thɨ roitete bukabuka. Ne thɨ ghana riwae na thɨ ŋambuyathu e ndɨghe. 17 Kaiwae Loi kaero i woraweya renuwaŋa e gharenjiko na thɨ vakatha ŋgoreiya amalaghɨniye le renuwaŋa, na lenji renuwaŋa regha, thɨ woraweya lenji mbaro weya thetheghan mbwanjamɨma, ghaghad Loi le utu i tabo emunjoru. 18 Wevoko iya mo thuweko iye ŋgoreiya ghemba idae laghɨye na i mbaroŋaŋgiya yambaneke ghakiŋɨŋgi.”
* 17:9 Bobokuluko ghepirɨko thɨ methɨ ghemba laghɨye Rom. Idake Babilon gheke ŋgoreiye ida unouno Rom kaiwae.