18
Babilon i marakaraka
Mbaŋa nyaoma thovuye i utuvao, kaero ya thuweva nyao thovuye regha i njama e buruburuko. Mbaro vurɨvurɨghegheniye inawe na le vwenyevwenye manjamanjalawae i vawoya yambaneke laghɨye. Amba i kula na ghalɨŋae laghɨye moli iŋa, “Babilon, ghembako iyako ida laghɨye, kaero i marakaraka, kaero i marakaraka! Kaero i tabo nyao raraitharɨ ghambanji, na ma ghanjithanavu raraitharɨ moli ghambanji. Kaiwae le yathimako thanavuniye ŋgoreiya waen vurɨvurɨghegheniye yambaneke wolaghɨye thɨ mun na i vakowanaŋgi. Kiŋ e yambaneke thɨ vakatha yathima thanavuniye weinji, na rakunekuneke wolaghɨye e yambaneke laghɨye thɨ vaidiya lenji vwenyevwenye, kaiwae nuwaeko i ghaŋgowa bigibigi modanji laghɨye.”
Na mbowo ya loŋweva ghalɨghalɨŋa regha i njama e buruburu iŋa,
“Ghemi lo gharɨgharɨ hu rakaiteta ghembana iyana!
Ne hu ndewo le vakathana raitharɨ thanavuniye,
mbala ma ghalithɨna mun regha i ghao e ghemi.
Kaiwae le tharɨko i vala e vwatae ve wo buruburuko
na ghathanavuko raraitharɨ Loi mbe i renuwaŋakiki eŋge, tene i lithɨwe.
The vakatha i vakatha e ghen, ghen tembe u vakathaweva.
Na le vakathako modae, hu vakathathɨwe na ma e vwataeva.
I giya waen vurɨvurɨghegheniye weŋgiya gharɨgharɨ thɨ mun,
iya kaiwae hu giyawe waen vurɨvurɨghegheniye moli na i mun.
I wovoreŋa idae, na i yakuyaku e ghamba yaku vwenyevwenye tɨne,
iya kaiwae modae hu giya vɨrɨ laghɨyewe na i randaranda.
Wevoke iŋa,
‘Ghino kwin na ya mbaro,
ghino ma wambwi ŋgoreiye,
na ma mbaŋa regha ya randaranda ŋgoreiya wambwiwambwi ghanjithanavu.’
Iyako kaiwae, ne mbaŋa regha e tɨne
ko amba ghadagabora thɨ yomara, ŋgoreiye
ghambwera, randa na bada laghɨye moli.
Elaghɨniye ne i nda e ndɨghe une,
kaiwae Giya Loi, iya i lithɨkowe, iye Vurɨvurɨghegheniye Moli.”
“Yambaneke ghakiŋɨŋgi, thavala va weinji thɨ yaku e ghamba yaku vwenyevwenye tɨne na thɨ vakatha yathima thanavuniye, ne thɨ raŋivetho laghɨye moli, mbaŋa ne thɨ thuweya i ndako na munduwae. 10 Mbene thɨ ndeghathɨ bwagabwaga moliwe, ne iwaeŋge thɨ vaidiya ghavɨrɨko, na thɨŋa, ‘O tharɨ! O tharɨ! Babilon, ghemba idae laghɨye na ghemba vurɨvurɨghegheniye, mbaŋa ubotu moli e tɨne kaero ghanlithɨ ghanɨmbaŋa i mena.’
11 “Rakunekune e yambaneke thiye tembe thɨ raŋiva, kaiwae ma tembe lolo reghava ne i vamodo lenji bigibigiko. 12 Ma lolo regha ne i vamoda weŋgiya bigibigike thiyake: gol, silva, varɨ ghanjiyamoyamo i thovuye na ŋgile; kwama thovuye, kwama mara pepol, kwama silk* na kwama marae sosoro; umbwa butiye thovuye, bigibigi thɨ vakathaŋgi elepant e ghasokisoki, bigibigi thɨ vakathaŋgi e umbwaumbwa modanji laghɨye, thiye thɨ vakathaŋgi e kopa, thiye thɨ vakathaŋgi e aiyan na thiye thɨ vakathaŋgi e varɨ thɨ ndalandala; 13 sinamon, bunama butiye thovuye, bunama mer na preŋkinisenɨs; waen na olivɨ bunamaniye; wit na pwalawa; burumwaka, sip, hos na sariyot. Tembe thɨ vakuneŋaŋgiva gharɨgharɨ. 14 Rakunekune ne thɨ dagewe na thɨŋa, ‘Vwenyevwenyena bigibiginiye, iya u rerenuwaŋa kaiwanjina na mbala inanji e ghen, kaero thiya ghawevao, na len bigibigina na le vwenyevwenyena wolaghɨye kaero thɨ rakaiteteŋge, ma te valɨkaiwaeva u biginjoghaŋgi.’
15 “Rakunekune thavala thɨ vavakune lenji bigibigiwe na thɨ vaidiya lenji bigibigi lemoyowe, mbe thɨ mararuva ne iwaeŋge tembe thɨ vaidiva vɨrɨko va i vaidiko. Iya kaiwae mbe thɨ ndeghathɨ bwagabwaga moli na thɨ randa laghɨye 16 thɨŋa, ‘O tharɨ! O tharɨ! Babilon, ghemba idae laghɨye, va u njimbo kwama marae pepol na marae sosoro, na riwana ghaghavatha gol, varɨ ghanjiyamoyamo i ndalandala, na ŋgile modanji laghɨye. 17 Mbaŋa ubotu moli ghanlithɨghɨ va i vutha, na len vwenyevwenyeko bigibiginiye wolaghɨye thiya ghawevao.’
“Waŋga gharauluuluko wolaghɨye, weinjiyaŋgiya waŋgako gharathatha na gharakakaiwo, na thiye lenji mani le ghamba mena thɨ kaiwo e njighɨ, mbe thɨ ndeghathɨ bwagabwaga moli. 18 Ne thɨ thuweya i rako na munduwae, amba thɨ kula laghɨye moli thɨŋa, ‘Thare mbaŋa regha ghemba regha idae laghɨye ina ghena?’ 19 Amba thɨ yathuvoreŋa vugha e umbalinji, na thɨ randa laghɨye thɨŋa,
‘O tharɨ! O tharɨ! Babilon, ghemba idae laghɨye, waŋgako tatanuwagae wolaghɨye thɨ vaidiya lenji bigibigi lemoyo moli e len vwenyevwenyena tɨne. Mbaŋa ubotu moli e tɨne, len bigibigina wolaghɨye thiya ghawevao!
20 Ghemi rameburuburu, huya warari!
Ghemi raloŋweloŋweghathɨ, weimiyaŋgiya ghalɨŋae gharaghambɨ na ghalɨŋae gharautu, huya warari
kaiwae tharɨko iya Babilon va thɨ vakathako e ghemi, ghathɨthɨ Loi kaero i vakathanjoghawe.’ ”
21 Kaero nyao thovuye vurɨvurɨghegheniye regha i wo varɨ laghɨye regha ŋgoreiya pwalawa ghaghevwaŋgoŋgo, i du na ve unja e njighɨko tɨne, na iŋa,
“Babilon, ghemba idae laghɨye,
tene thɨ duŋge na ŋgoreiyako,
na mane te gharɨgharɨ thɨ thuweŋgeva.
22 Ghe mwadimwadiwo ŋgoranjiya hap, igo na mema ghalɨŋanji mane te thɨ yomarava e ghen.
Thavala e lenji ghareghare kaiwo tomethi na tomethi kaiwanji, ma tene thɨ yakuva e ghen.
Pwalawa ghaghamba vwaŋgoŋgo laiye ma tene gharɨgharɨ thɨ loŋweva e ghen.
23 Kadɨŋeŋe manjamanjalawae mane te i woyava e ghen,
na ragheghe ghɨmoru weiye ghaghaivaun wevo, mane te gharɨgharɨ thɨ loŋweva ghalɨŋanji e ghen.
Ghanɨlithɨ ne ŋgoreiyako, kaiwae va ghanɨrakunekune thɨ vakatha idanji laghɨye e yambaneke,
na len kukurana e tɨne u yaroŋgiya gharɨgharɨke wolaghɨye e yambaneke.
24 Loi ne i lithɨ e ghen kaiwae va u tagavavamareŋgiya ghalɨŋae gharautu na raloŋweloŋweghathɨko,
na tembe ŋgoreiyeva gharɨgharɨko wolaghɨye va thiya mare e yambaneke, ghanjigaithɨ modae i lithɨ na i ghao e ghen.”
* 18:12 Kwama silk iye modae laghɨye moli vara. 18:12 Vaŋa lumo thɨ uno elepant ghasokisoki “Ivory.” 18:13 Preŋkinisenɨs na mer umbwaumbwa thinji butinji thovuye na modanji laghɨye moli.